FrågaSKADESTÅNDSRÄTTRegressrätt04/11/2013

Försäkringsbolags återkravsrätt (regressrätt)

Jag har blivit dömd i ett brottmål, bedrägeri, för att ha orsakat en skada om 1.2 milj. kr. Utöver detta förs ett separat skadeståndsmål - nu ev. att lösas med förlikning. Förlikningen uppgår till 1 milj. Motparten har ett försäkringsskydd - förmögenhetsbrott, som har ersatt den i brottmålet dömda skadan. 

Vid förlikningen önskar motparten följande skrivning: Genom detta förlikningsavtal är Parternas samtliga mellanhavanden slutligt reglerade. Försäkringsbolaget XXXX ska dock äga rätt till den eventuella regresstalan mot "Sven Svensson" som kan föranledas av försäkringsbolagets reglering av det försäkringsanspråk som "BRF ZZ" framställt. 
Fråga: 1) Är "Sven Svensson" ersättningsskyldig för den ersättning försäkringsbolaget utbetalat efter brottmålet? 2) Vad innebär den sista meningen att Försäkringsbolaget äger regresstalan mot "Sven Svensson" angående "BRF ZZ":s försäkringsanspråk.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Då dina två frågor går in i varandra väljer jag att besvara de båda på en och samma gång. 

Att försäkringsbolaget äger regresstalan mot "Sven Svensson" angående "BRF ZZ:s" försäkringsanspråk innebär att försäkringsbolaget har rätt att kräva tillbaka utbetalningen från den som egentligen bör stå för denna (det vill säga, "Sven Svensson"). 

Jag hoppas detta besvarar dina frågor.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare