Förordnande av enskild egendom

2017-04-08 i Testamente
FRÅGA
Jag behöver hjälp att förstå en del av testamente. Den egendom, jämte avkastningen därav, som mottagaren erhåller i arv efter oss skavara enskild, dock med rätt att genom äktenskapsförord bestämma annorlunda.Detsamma ska gälla vad som kan komma att träda i dess ställe. De regler iäktenskapsbalken och i sambolagen beträffande makars respektive sambors bostadoch bohag, som stadgar om samtycke och om övertaganderätt, ska inte gälla vare sigden erhållna egendomen ingått i kvarlåtenskapen eller trätt i stället för sådanegendom.
SVAR

Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Villkor om enskild egendom

Om jag förstår din fråga rätt så vill du veta vad passagen i testamentet innebär. Vad gäller villkoret att egendom och dess avkastning ska vara enskild egendom stadgas det i 7 kap. 2 § ÄktB att enskild egendom bland annat är egendom som make har erhållit genom testamente med villkor att den ska vara mottagarens enskilda. Det innebär att den egendom som arvtagaren får genom testamentet inte ingår i en eventuell bodelning som arvtagaren har vid skilsmässa.

Övertaganderätt

Genom testamentet testamenteras övertaganderätten bort. Reglerna om övertaganderätt återfinns i 11 kap. 8 § ÄktB (för sambolagen se 22 § SamboL). Bestämmelsen innebär att den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott, eller om värdet är ringa, utan avräkning. Det framgår emellertid i paragrafens andra mening att rätten ändå inte gäller om egendomen är den andra makens enskilda som den förvärvat genom testamente med villkor om enskild egendom.

Surrogation

Slutligen stadgar även testamentet att det inte bara är den egendom som testamentstagaren får genom testamentet som ska vara enskild egendom utan även egendom som trätt i dess ställe. Det innebär att om den egendom som testamentstagaren byts ut mot ny egendom så ska den nya egendomen också vara enskild egendom och inte ingå i en bodelning.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2897)
2021-07-30 Formkrav testamente
2021-07-30 Bra utformning av testamente
2021-07-29 Bevittna testamente - varför och vilka?
2021-07-27 Är kontanta medel egendom?

Alla besvarade frågor (94414)