Fornlämning, servitut allemansrätt.

2019-07-11 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej!År 1967 lät min mor stycka av en tomt X på 1 ha från vår skogsgård Y i Z kommun på 70 ha åt en person. Tomten gränsar i söder till sjön T i övrigt till vår fastighet. På denna tomt flyttade ägaren dit två byggnader från 1700 talet.Dessa byggnadsdelar fraktades dit med en mycket liten traktor. Till tomten går det en mindre stensatt markväg bredd ca 1,8 bred byggd innan 1850 längd ca 100 m från en skogsbilväg som är en gemensamhets anläggning..Till allas stora sorg har husen brunnit ner och ägaren 85 år gammal ska sälja sin tomt.Min fråga är om den nye eventuelle ägaren till tomten får köra på denna smala stensatta väg som klassas som fornlämning eftersom den är byggd innan 1850 med fordon och utrustning för att bygga upp ett nytt hus.Precis intill de båda vägsidorna som består utav upplagda stenar växer hassel buskar och björkträd. Dessa tillåter inte jag att de avverkar.Min mor lovade tomt ägaren att fritids fiska i sjön. Den uppgörelsen försvann väl när min mor dog 1987 stämmer detta ? Om tomten har kontakt med vatten i söder innebär väl inte detta att den nye ägaren får ha en båt i sjön?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågan är fastighetsrättslig.

Fornlämningar

Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen och får inte skadas vid byggande eller annat agerande. Skyddet innebär att det är förbjudet att utan tillstånd ändra eller skada en fornlämning, t.ex. genom att den tas bort, grävs ut eller täcks över. Skyddet omfattar inte bara själva fornlämningen utan även ett så stort område på marken som behövs för att bevara den och för att ge den ett tillräckligt utrymme, ett fornlämningsområde. Detta fornlämningsområde har samma lagskydd som själva fornlämningen. Länsstyrelsen kan besluta om vad allmänheten ska iaktta inom ett fornlämningsområde och om särskilda skyddsföreskrifter. Dessa får dock inte medföra att pågående markanvändning påtagligt försvåras.

Den som avser att uppföra en byggnad eller genomföra ett annat arbetsföretag har ett ansvar för att ta reda på om åtgärderna kan beröra någon fornlämning och bör i så fall samråda med länsstyrelsen. Med beröra avses om arbetsföretaget utförs på själva fornlämningen eller inom fornlämningsområdet, d.v.s. i anslutning till en känd fornlämning eller i ett fornlämningstätt område (proposition 1987/88:104 sid 78).

(Se kulturmiljölag (1988:950) 2 kap 2 §, 6 §, 9 § och 10 §)

Detta innebär att om nya ägare av fastigheten i fråga kommer att bygga i anslutning till fornlämningen och köra på dess område, har hen ansvar för att ta reda på om åtgärden kan beröra fornlämningen och då kontakta länsstyrelsen.

Muntligt avtal om rätt att fiska i sjön

Det löfte som din mor lovat tidigare tomt ägare angående att fiska i sjön ses inte som någon giltigt nyttjanderätt. Den här typen av avtal kallas servitut och regleras i jordabalken 7 kap och 14 kap. För att ett avtalsservitut ska vara giltigt krävs att det upplåtes skriftligt av fastighetens ägare enligt jordabalken 14 kap 5 §. Ett avtalsservitut kan även skrivas in på fastigheten om det registreras hos lantmäteriet, då följer nyttjanderätten med själva fastigheten oavsett vem som äger fastigheten. Servitut kan även tillkomma genom myndighetsbeslut (förrättning via lantmäteriet) då kallas det ett officialservitut. Det löfte din mor gett är således inte giltigt om inget skriftligt avtal tillkommit i samband med löftet.

Frågan om rätten att ha båtar i sjön

Som utgångspunkt har vi allemansrätt i Sverige, och det innebär att personer kan få rätt att vistas på annans mark så länge de inte förstör eller stör (2 kap. 15 § 4 stycket regeringsformen och 7 kap. 1 § miljöbalken). Allemansrätten gäller på land likväl som på vatten och kan begränsas av äganderätten.

Det som styr om personer får gå i land, ankra, bada och tillfälligt lägga till vid en strand är om stranden anses tillhöra en tomt eller inte. Definitionen av tomt som menas här är området närmast ert hus där ni ska kunna röra er ostörda. Det finns inte någonting som reglerar hur stort område som räknas till en tomt, utan det är risken att störa som avgör. En kontrollfråga ni kan ställa er för att få vägledning om er tomt anses vara enda fram till sjön/stranden är: syns huset tydligt ifrån sjön? Om svaret är ja, så är det troligare att det anses tillhöra er tomt och att ni blir störda av att folk lägger sina båtar vid sjön. Om svaret är nej, då anses det troligtvis inte vara inom tomten.

Om den nya ägaren lägger till sin båtar vid sjön under en längre period ska personerna fråga er, i egenskap av markägare, om lov. Detta gäller förutsatt att fastigheten som sjön är belägen på tillhör er.

Om personer lägger till sin båt under längre tidsperioder vid er fastighet med sjön så skulle jag rekommendera er att sätta upp en skylt som hänvisar till er som markägare så att personerna förstår vem de ska fråga om lov för att lägga sina båtar vid sjön/stranden en längre tidsperiod.

Om du har någon följdfråga kan du mejla mig jessica.konduk@lawline.se

Vänligen,

Jessica Konduk
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1961)
2020-08-04 Har granne som klippt mina buskar rätt att kasta över grenarna på min tomt?
2020-08-04 Hur beskattas en gåva av en fastighet?
2020-08-01 Hus på ofri grund
2020-07-30 Överlåtelseförbud vid gåva av fastighet

Alla besvarade frågor (82623)