Formkrav för avbruten provanställning?

Hej!

1. Hur skall en skriftlig uppsägning av anställning, i detta fall en provanställning, vara utformad för att uppfylla de juridiska och formella krav som förmodligen finns.

- Jag har fått ett besked där det endast konstateras att jag slutat min provanställning vid ett tidigare datum.

2. Om en uppsägning enl. ovan, ej uppfyller de formella kraven, är den då ogiltig?

- Önskar alltså erhålla en uppsägning där det framgår att arbetsgivaren sagt upp mig.

3. Om en arbetstagare på provanställning, säger upp sig själv, gäller uppsägningstid om 1 månad som finns med i kollektivavtalet?

- Arbetsgivaren menar att jag själv velat bli uppsagd och därför gäller ingen uppsägningstid.

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De regler jag utgår från i mitt svar återfinns i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) som du hittar här. Eftersom jag inte har alla omständigheter kring ditt ärende, kommer mitt svar att utgöra en översiktlig redogörelse för vad som gäller på området.

En provanställning kan avbrytas i förtid

I 6 § LAS sägs att avtal om provanställning, om högs sex månader, får träffas samt att om arbetsgivaren eller arbetstagaren inte vill att anställningen ska fortsätta efter det att prövotiden löpt ut, ska den av parterna som önskar avsluta anställningen lämna besked om det till motparten senast vid tiden för prövotidens utgång. I paragrafens tredje stycke anges att provanställnings får avbrytas även före prövotidens utgång (under förutsättning att inget annat avtalats).

Om inte provanställningen avbryts av någon av parterna, senast vid tiden för provanställningens utgång, så övergår den till en tillsvidareanställning (och upphör således att vara en provanställning av den anledningen).

Avbruten provanställning är inte en uppsägning i lagens mening

När det handlar om avslutad provanställning pratar man inte om uppsägning i juridisk mening utan man benämner det som ett upphörande eller avbrytande av provanställning. Enligt LAS finns inga formkrav (krav för hur upphörandet ska vara utformat) för avbrytande av provanställning. En arbetsgivare som avser att avbryta en provanställning i förtid ska dock, enligt 31 1 st. § LAS, meddela arbetstagaren (alltså dig i detta fall) det minst två veckor i förväg.

Om du (som arbetstagare) är med i facket är arbetsgivaren skyldig att samtidigt meddela ditt lokala fackförbund att hen avser att avbryta provanställningen i förtid. Du och förbundet har i så fall nämligen rätt till överläggning med arbetsgivaren om beskedet enligt 31 § 2 st. LAS.

Om arbetsgivaren skulle bryta mot 31 § LAS innebär inte det att avbrytandet av provanställningen blir ogiltigt men arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig för brott mot 31 §.

När en arbetsgivare avbryter en provanställning i förtid krävs inte saklig grund (arbetsbrist eller personliga skäl) som annars krävs vid uppsägning från arbetsgivares sida. Det innebär att det inte kan göras någon rättslig prövning, enligt LAS, av en arbetsgivares skäl att avbryta en provanställning.

Kollektivavtal är bindande

Genom kollektivavtal får det göras avsteg från 6 § LAS. Det innebär att om det finns bestämmelser i kollektivavtal, som gäller på arbetsplatsen, och som strider mot bestämmelserna i 6 § så gäller det som står i avtalet. Om uppsägningstiden som du nämner gäller även för provanställningar så är det bindande men det är svårt för mig att svara på vad utfallet blir i just ditt fall eftersom jag inte har alla omständigheter klara för mig och inte heller vet hur avtalet ser ut.

Sammanfattningsvis

En arbetsgivare (eller arbetstagare) kan avbryta en provanställning i förtid utan att det krävs saklig grund för det och det finns inga formkrav för hur avbrytandet ska vara utformat. Det kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen är bindande för både arbetsgivare arbetstagare och ska således följas.

Om du är medlem i facket skulle jag råda dig att ta kontakt med dem om du vill ha vidare hjälp i ärendet. De kan driva frågor mot arbetsgivaren för din räkning.

Jag hoppas att du känner dig nöjd med svaret!

Mvh

Maja Stolt RosellRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo