Formföreskrifter och praktiska anvisningars betydelse för testamentes giltighet

Jag har en fråga om testamentsvittnen. Om ett testamentsvittne har uppgett namn och bostadort och man söker på dessa uppgifter och inte hittar personen är då detta rättsligt korrekt.

Personen har ju uppgett felaktiga uppgifter, jag vet att personen bor på en ort och är skriven på en ort, men ingen av dessa är den bostadsort som personen uppgett.

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga.

Jag uppfattar din fråga som om du vill veta hur sådana felaktiga uppgifter kommer att påverka verkan av testamentet rättsligt och mitt svar nedan utgår från detta. Har feltolkning av din fråga gjorts är du välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline.se.

För att ett testamente ska vara giltigt krävs enligt 10 kap. 1 § ärvdabalken att testamentet ska vara skriftligen upprättat och i två vittnens samtidiga närvaro undertecknat av testatorn. Vittnena skall styrka testamenteshandlingen genom att anteckna sina namn. Här kan tilläggas att det enbart förekommer ett krav på att de två vittnena ska bevittna när testatorn undertecknar testamentet, något motsvarande krav, det vill säga att både det andra vittnet och testatorn ska bevittna det första vittnets undertecknade, föreligger inte. Dock ska bevittningen ha skett i nära anslutning till testatorns undertecknande. Vidare gäller att vittnena ska ha vetskap om att det är ett undertecknande av testamente de bevittnar. Enligt 13 kap. 1 § ärvdabalken är ett testamente ej giltigt om dessa krav ej uppfyllts i samband med upprättandet.

Vi kan här se att de krav som ställs på undertecknandet av vittnena enbart är att de ska underteckna med sina namn. Något krav på hemvist föreligger således inte och att en felaktighet gällande hemvist har uppkommit i samband med bevittnandet kommer således inte heller att påverka giltigheten av testamentet i sig då något krav på att ange sådan information inte finns.

I 10 kap. 2 § 1 st. ärvdabalken stadgas förvisso att testamentsvittnena bör anteckna såväl yrke som hemvist i samband med sin bevittning tillsammans med tidpunkten för bevittnandet och övriga omständigheter som kan vara av betydelse för testamentes giltighet. Denna reglering är inte i sig ett formkrav utan enbart en praktisk anvisning. Uppgifterna är tänkta att ge ledning vid en eventuell klandertalan av testamentets giltighet.

Sammanfattningsvis kan därmed sägas att avsaknad av testamentsvittnes hemvist eller felaktigt angiven hemvist ej utgör grund för att testamentet i sig ska bli rättsligt ogiltig. Det kan däremot medföra vissa praktiska effekter gällande bevisningen av testamentes giltighet i samband med en klandertalan av testamentet.

Ärvdabalken finner du https://lagen.nu/1958:637#K10P1.


Vänligen,

Matilda KarlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”