FrågaKOMMERSIELL RÄTTÖvrigt06/05/2019

Förlikningsavtal i strid med konkurrensbestämmelser?

Hej!

Jag undrar över huruvida det är tillåtet med förlikningsavtal som rör immateriella rättigheter eller om det skulle kunna anses otillåtet ur ett konkurrenshänseende?

Tack för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När du säger konkurrenshänseende kommer jag att utgå från att du syftar på konkurrenslagen.

När man talar om tvister så delas de ofta upp i antingen tvistemål där förlikning är tillåten (dispositiva tvistemål) och tvistemål där förlikning inte är tillåten (indispositiva tvistemål).

Tvister rörande immateriella rättigheter är dispositiva vilket medför att parterna kan komma överens om en lösning privat.

Som svar på din fråga är alltså förlikning tillåtet. Däremot finns det fortfarande teoretisk risk för att ett förlikningsavtal (precis som de flesta rättshandlingarna) kan falla inom vad som är olagligt ur ett konkurrenshänseende. Vad som skulle kunna hända då är att förlikningsavtalet som sådant blir ogiltigt enligt 2 kap 6 § konkurrenslagen och de inblandade parterna skulle kunna ådömas vite eller konkurrensskadeavgift enligt 6 kap respektive 3 kap 5 § konkurrenslagen.

Kan ett förlikningsavtal vara konkurrensbegränsande?

I teorin är det möjligt men min uppfattning är att det ska mycket till för att vara så.

Konkurrensrättsligt finns det två utgångspunkter för när ageranden är otillåtna. Det är antingen när två företag träffar avtal om att begränsa, snedvrida eller på annat märkbart sätt påverka konkurrensen på marknaden enligt 2 kap 1 §. Detta är vad som brukar kallas kartell. Ofta handlar det om att företag pressar upp priser på varor eller delar upp marknaden mellan sig. Det kan vara genom att ett avtal träffas mellan företag A och företag B där de kommer överens om att företag A bara får ta emot kunder från norra delen av staden och företag B bara får ta emot från den södra delen. På så sätt begränsas konsumenternas valmöjlighet på marknaden och den fria konkurrensen skadas, vilket är skäl till varför detta är olagligt.

Jag ser inte hur ett förlikningsavtal varken skulle ha till syfte eller kunna få sådana effekter att det skulle vara förbjudet enligt 2 kap 1 § konkurrenslagen.

Missbruk av dominerande ställning

Den andra möjligheten finner vi i 2 kap 7 § konkurrenslagen. Bestämmelsen stadgar förbud för företag med dominerande ställning att missbruka denna ställning. Att ett förlikningsavtal skulle ske i strid mot denna är också osannolikt, men i min mening mer trolig än första grunden.

För att veta om denna kan bli aktuell måste vissa omständigheter utredas i det enskilda fallet.

Det första är hur stor andel på marknaden som företaget som eventuellt missbrukar sin ställning har. Det finns inget i lagen som stadgar någon särskild procentandel men i praxis har det visat sig att om företaget har en marknadsandel om minst 40 % talar det för dominans. Det ska tilläggas att det är mycket svårt att nå så höga andelar på marknaden.

Det andra som måste utredas är om företaget i så fall missbrukar sin ställning som dominerande aktör på marknaden. Höga krav ställs på företag med stora marknadsandelar att de ska spela schysst mot sina konkurrenter och mot konsumenterna.

Med utgångspunkt i förlikningsavtalet ser jag hur någonting sådant i teorin eventuellt skulle kunna innebära missbruk av dominerande ställning. Det skulle kunna vara om företaget har över 40 % på marknaden och har tillgångar (kan vara immateriella eller andra tillgångar) som företaget man vill förlikas med har stort behov av för att kunna driva sin verksamhet. Som utgångspunkt får även dominerande företag välja vilka de vill sälja sina produkter till men om produkterna är nödvändiga för ett annat företags verksamhet måste det finnas objektiva grunder för att man ska kunna vägra leverans till det andra företaget. Det skulle kunna vara att det andra företaget smutskastar varumärket eller på annat sätt inte uppfyller de sakliga affärskrav som bör kunna ställas på dem. Att ett företag har gjort ett immateriellt intrång skulle kunna vara sådan objektiv grund.

Säg att företaget man vill förlikas med är i stort behov av det det dominerade företagets produkter. Därför hotar det dominerade företaget med att vägra fortsätta leverera varor till det andra företaget om de inte går med på en oskälig förlikning.

Detta är mycket långdraget och även ganska orealistiskt scenario och sannolikt krävs det att förlikningsavtalet är oskäligt eller att man hittar på att det skulle ha skett ett immateriellt intrång vilket man använder som ett påtryckningsmedel för att få igenom ett förlikningsavtal som skulle innebära att en penningsumma överförs till det dominerande företaget.

Observera att det normalt ska mycket till för att förlikningsavtalet dessutom ska vara oskäligt, det är inte otillåtet att ingå "bra" förlikningar. Däremot kan det vara alltså otillåtet hur man ingår förlikningen.

Slutsats

Det ska mycket till för att ett förlikningsavtal skulle träffas i strid mot konkurrensbestämmelser. Såvida inte företaget missbrukar sin dominerande ställning så är det absolut ett giltigt förlikningsavtal.


Jag hoppas mitt svar har varit till nytta!

Med vänlig hälsning,

Jesper HorndahlRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000