Förläggning av raster på arbetsplatsen

2019-06-18 i Rast
FRÅGA
Hej. Jag är arbetsledare för dagskiftet där jag jobbar. Vi har en arbetstid som börjar 13:00 och slutar 21:30. Arbetsgivaren och de anställda är alla överens om att man tar bara en halvtimmes lunch när man jobbar denna tid. Min fråga är om jag kan säga att man får ta sin rast när man vill och även dela upp sin rast i 2 kvartar om man vill. Men man får inte ta någon rast mellan 15:00 och 19:00, då vi har som mest att göra?Mvh Martin
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arbetstidens förläggning är en fråga som hör till arbetsledningsrättens domäner. En allmän utgångspunkt är att arbetsgivaren (samt genom delegering), såsom ett resultat av rätten att leda och fördela arbetet, anses ha rätt att bestämma om arbetstidens förläggning. Vissa begränsningar såväl materiellt som formellt finns däremot i kollektivavtal och arbetstidslagen (ATL). Med anledning av hur frågan är ställd utgår jag från att det inte finns något kollektivavtal på arbetsplatsen.

Arbetstidslagen

I 15 § tredje stycket ATL stadgas att raster ska förläggas så att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd, samt att rasternas antal, längd och förläggning ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena. Om arbetstagaren börjar kl.13 kan med andra ord inte första (eller enda) rasten tas kl.19. Det ankommer på arbetsgivaren att organisera arbetet så att arbetstagaren har en rast efter fem timmars arbete, då det inte bara är en rätt utan en skyldighet som arbetsgivaren har att se efter. Om det kommer till Arbetsmiljöverkets (tillsynsmyndighet) kännedom att arbetstagare jobbar längre än fem timmar utan rast kan myndigheten utställa ett föreläggande förenat med vite enligt 22 § ATL. Arbetsgivaransvaret avgörs med hänsynstagande till situationen och med beaktande var det reella inflytandet över beslut och åtgärder ligger.

Lagen anger inte hur lång rasten ska vara men allmänt kan sägas att om det bara finns en rast under arbetsdagen bör denna inte understiga 30 minuter. Har man två raster varav den ena är 15 minuter bör den andra vara 30 minuter. Problemet jag ser med att förlägga arbetstiden så att ingen rast får tas mellan kl.15-19 är att arbetstagaren inte ges någon vidare valmöjlighet så som formulerats i frågan. Arbetstagaren är i princip nödgad att ha en schemalagd rast mellan kl.14-15 för att inte arbetstiden ska överstiga fem timmar till kl.19. Sedan blir arbetstagaren skyldig att ta en rast mellan kl.19-20 för att återigen inte överstiga fem timmar. Arbetstagaren måste helt enkelt ta två raster om 15 minuter för att inte överskrida fem timmar under arbetsdagen och om någon av rasterna ska utgöra måltidsuppehåll för arbetstagarna är 15 minuter en något kort tid. Det är allmänt vedertaget att en lunchrast bör vara minst 30 minuter. Arbetsgivaren har ett ansvar för arbetsmiljön och med det kommer en skyldighet att se till att arbetet kan utföras utan risk för bland annat ohälsa. Det ska erinras om att raster är obetald arbetstid under vilken arbetstagaren inte är skyldig att kvarvara på arbetsplatsen.

För att frångå reglerna om rasters förläggning i ATL måste man ha ett kollektivavtal, men även där måste man uppmärksamma EU:s arbetstidsdirektiv där det framgår att en arbetsgivare ska se till att en arbetstagare som jobbar i mer än sex timmar får en rast. Direktivet refereras till som EU-spärren och medför en lägsta nivå som får avtalas i kollektivavtal.

En sista möjlighet att frångå bestämmelserna i ATL finns genom dispens från Arbetsmiljöverket, 19 § ATL. Detta förutsätter dock att kollektivavtal inte annars kan träffas, t.ex. att det inte finns någon avtalsslutande facklig organisation, och det är en allmän förutsättning att det ska finnas särskilda skäl att söka dispens.

Hoppas informationen varit till hjälp

Vänligen

Johan Tivéus
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rast (77)
2020-08-10 Avstå från rast - gå tidigare från jobbet?
2020-08-01 Får arbetsgivaren dra av lunchrast även om man inte har någon?
2020-07-30 Är det lagligt att tvinga arbetstagare att arbeta på obetald rast?
2020-07-13 Rätt till rast vid 7 timmars arbete

Alla besvarade frågor (82785)