Förläggning av rast

2013-11-28 i Rast
FRÅGA
Hej.Vägarbetstidslagen säger att rast skall ske efter senast 6 timmar. Kan delas upp i 15 minuters intervaller. Om det inte inverkar på arbetets göranden. Vem bestämmer när rast skall ske? Har chauffören rätt att avgöra när han kan ta rast, eller kan arbetsgivaren enväldigt bestämma när rast skall ske? (Rasten är inte schemalagd.)
SVAR

Hej och tack för dinfråga!

I lagen (2005:395) omarbetstid vid visst vägtransportarbete (Vägarbetstidslagen) finnsbestämmelser om rast i 18 §. Arbete får aldrig utföras längretid än sex timmar i följd utan rast. Rastens längd är beroende påarbetstidens längd och rasten får, som du nämner, delas upp påflera perioder om minst 15 minuter vardera.

I Vägarbetstidslagen framkommer det inte om det är arbetsgivaren eller denanställde som avgör när rast ska äga rum. Den allmännaarbetsrättsliga utgångspunkten är dock att det är arbetsgivarensom ensidigt har rätt att fritt leda och fördela arbetet,arbetsgivaren har en arbetsledningsrätt. Den är en grundläggandearbetsrättslig princip. Enligt ett flertal avgöranden frånArbetsdomstolen omfattar arbetsledningsrätten även rätten förarbetsgivaren att bestämma när raster ska infalla.

Om din arbetsgivare harkollektivavtal kan det finnas andra bestämmelser om rast i detavtalet. Jag ber dig också kontrollera ditt anställningsavtal föratt se om det finns några bestämmelser om rast finns där. Annarshar arbetsgivaren en ensidig rätt att bestämma över rasternasförläggning, förutsatt att Vägarbetstidslagen följs. Om dinarbetsgivare väljer att inte bestämma när rasterna ska infalla ärdet upp till dig som anställd. Det är viktigt med rast så sealltid till att lagen följs.

Se lagenhär och avgörandena AD 1960 nr 20, AD 1968 nr9 och AD 1979 nr 66 för mer information.

Vänligen,

Oskar Holmer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rast (80)
2020-09-18 Har jag rätt till paus när jag arbetar i fyra timmar?
2020-08-19 Är det lagligt att arbeta 11 timmar utan rast?
2020-08-16 Får arbetsgivare göra avdrag för rast om du inte kan lämna lokalen?
2020-08-10 Avstå från rast - gå tidigare från jobbet?

Alla besvarade frågor (84314)