Förläggning av föräldraledighet - har arbetsgivaren rätt att neka?

Har en arbetsgivare rätt att neka en pappa föräldraledighet? Barnet är 8 månader. Samhall har nekat dotterns sambo att vara föräldraledig i sommar.

Lawline svarar

Hej Eva, tack för din fråga!

Rätten till föräldraledighet regleras i Föräldraledighetslagen, den hittar du här. Den grundläggande rätten att ta ut föräldraledighet återfinns i lagens 1 §, och i 2 § stadgas att avtal som innebär att rättigheten att ta ut ledighet inskränks är ogiltigt i den delen. Däremot stadgas i 2 § även att det genom kollektivavtal får bestämmas närmre tillämpning i fråga om bland annat ledighetens förläggning. Sådant kollektivavtal får dock inte träffas till nackdel för arbetstagaren.

Enligt 11§ i lagen är utgångspunkten att arbetstagaren ska få ta ut hel ledighet den eller de dagar som arbetstagaren begär. Dock ska även lagens 14§ beaktas. I första stycket anges att arbetstagaren ska samråda med arbetsgivaren i fråga om förläggningen av ledigheten, och att ledigheten ska förläggas så att verksamheten hos arbetsgivaren kan fortgå utan "påtaglig störning" om detta kan ske utan olägenhet för arbetstagaren.

Vad som menas med ”påtaglig störning” för arbetsgivaren får bedömas från fall till fall, men innebär i princip att arbetsgivaren kommer att utsättas för stora påfrestningar. Detta kan framförallt bedömas i förhållande till stor arbetsplatsen är. Större organisationer anses ha lättare att omdisponera personal för att möta arbetstagarens krav. Skulle det bedömas föreligga en påtaglig störning kan arbetsgivaren kräva att arbetstagaren förlägger sin ledighet på annat sätt, men bara om det kan ske utan olägenhet för arbetstagaren. Vad som innebär "olägenhet" för arbetstagaren kan också variera, men kan till exempel vara att man inte får nödvändig barntillsyn om inte ledighet beviljas.

Således är utgångspunkten att föräldraledighet ska beviljas och förläggas på den tid arbetstagaren begär. Samråd ska dock ske med arbetsgivaren och om det går utan olägenhet för arbetstagaren ska den förläggas så att det även fungerar för arbetsgivaren. Det finns således även en möjlighet för arbetsgivare att neka föräldraledighet på önskad tid i vissa fall, denna möjlighet är dock påtagligt begränsad.

Eftersom kollektivavtal kan gälla mellan parterna råder jag din dotters sambo att ta kontakt med det fackförbund han är ansluten till, om han är det, för att få hjälp med hans specifika fall.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,


Erica LeufstedtRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Föräldraledighet ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo