Förhandling vid omplacering av oorganiserad

FRÅGA
Hej!Finns det någon lag/föreskrift som stödjer en förhandling med arbetsgivaren angående anställningsvillkor vid en omplacering när arbetstagaren är oorganiserad? I det här fallet handlar det om en omorganisation och omplacering till annan befattning, ändrad AID-kod och därmed sämre löneutveckling.
SVAR

Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!

Regler om medbestämmande i arbetslivet hittar du här.

Omplaceringsrätt

En arbetsgivare har rätt att ensidigt besluta om omplaceringar under förutsättning att det ligger inom arbetstagarens arbetsskyldighet. Med detta menas allt arbete inom det tillämpliga kollektivavtalsområdet där en arbetare har anställning. Trots att ett arbete är inom ramen för arbetsskyldigheten kan en omplacering anses särskilt ingripande vad gäller arbetsförhållanden, lön och arbetstider. En sådan omplacering är endast tillåten om det finns objektivt godtagbara skäl för omplaceringen. Ett exempel på sådana skäl är exempelvis samarbetssvårigheter eller konflikter med arbetsgivaren, se här.

Om du innehar en högre befattning som tjänsteman är ramen för arbetsskyldigheten snävare, detta kallas att en anställd har befattningsskydd. Det blir därmed enklare för arbetstagaren att hävda att omplaceringen gått utanför arbetsskyldigheten.

Omplaceringsskyldighet

Om det föreligger saklig grund för uppsägning, exempelvis arbetsbrist pga omorganisation, kan arbetsgivaren inte säga upp den anställde utan att först fullgöra sin omplaceringsskyldighet. Då har arbetsgivaren att erbjuda den anställde den nya tjänsten och tackar arbetstagaren nej till ett skäligt erbjudande blir följden att denne kan sägas upp. Ramarna för omplaceringsskyldigheten är större än när det gäller omplaceringsrätten.

Sker en omplacering utanför arbetsskyldigheten kan det vara att jämställa med ett skiljande från tjänsten. Om arbetsgivare dock påvisar att det föreligger saklig grund för uppsägning och att denne fullgör sin omplaceringsskyldighet, kan sannolikt förfarandet inte angripas.

Jag har dock inte tillräckliga omständigheter för att bedöma situationen i ditt fall och dessutom är det alltid beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

Förhandlingsskyldighet

Reglerna om förhandling med arbetsgivaren i medbestämmandelagen är utformade på det sättet att förhandlingsrätten tillfaller och utövas av organisationerna och inte av den enskilde. Detta pga att det inte anses praktiskt genomförbart att låta anställda delta direkt i beslut.

Rekommendation

Framför till din arbetsgivare att du önskar dialog med denne.

Hoppas du är nöjd med ditt svar och lycka till!

Vänliga hälsningar,

Lejla Alic
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll