Förfalskning av namnunderskrift vid äktenskapsförord

FRÅGA
Är det möjligt för ena maken att på egen hand ändra i ett äktenskapsförord? Som äktenskapsförordet är skrivet så äger jag allt, såväl fast egendom som inventarier och lösöre. Vid min makes bortgång hittade jag en handskriven lapp i en låda med följande lydelse: "Vi, som genom ett tidigare upprättat äktenskapsförord avtalat att all egendom skall vara utesluten från giftorätt, bestämmer genom detta nya förord, att all egendom skall vara gifftorättsgods." Detta är inget som någonsin diskuterats och jag har inte skrivit på något tillägg. Skulle detta ha inkommit till tingsrätten så är mitt namn förfalskat. Vad gör jag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ditt svar regleras i äktenskapsbalken (här).

När det kommer till äktenskapsförord är huvudregeln att makar ensidigt inte kan/får ändra på förordet utan den andra makens medgivande. Något undantag härifrån finns inte. När äktenskapsförord ingås, ingås det skriftligen och förutsätter namnunderskrift från båda parter. Detta för att visa att båda makarna gått med på äktenskapsförordets innehåll, se äktenskapsbalken 7:3.

Av den information du har givit framgår det att din make har, ensidigt, skrivit på en handskriven lapp med den lydelse du har angett. Du får inte glömma bort att alla äktenskapsförord förutsätter namnunderskrift från båda makarna, det spelar alltså inte någon roll vilken lydelse eller innehåll ett äktenskapsförord har.

I det fall din namnunderskrift är förfalskat, som du har angett, blir det en bedömnings/bevisfråga som kommer att bli aktuell. Det finns ett rättsfall med avseende på just din situation, RH 2009:49. I detta mål klandrade den ena maken äktenskapsförordet och menade att dennes namnunderskrift hade blivit förfalskat. Den andra maken, som förnekade att förfalskning av namnunderskriften hade skett, ansågs ha bevisbördan för att visa att äktenskapsförordet var äkta. I det målet kunde inte den andra maken bevisa att förfalskning inte hade skett. Äktenskapsförordet ansågs därför ogiltigt.

Av din givna information framgår det att din makes "nya" äktenskapsförord skulle missgynna dig särskilt, med tanke på att du "äger allt, såväl fast egendom som inventarier och lösöre". Med hänsyn till äktenskapsförordets innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt, kan äktenskapsförord jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen, om det finns någon oskälighet i äktenskapsförordet. Detta följer av äktenskapsbalken 12:3.

Mitt råd till dig är att du klandrar äktenskapsförordet och åberopar förfalskning. Med tanke på att din make är bortgången blir det hans dödsbo som kommer att få representera honom. Kan dödsboet inte bevisa att någon förfalskning av din namnunderskrift inte har skett kommer äktenskapsförordet att inte godkännas.

Hoppas detta ger svar på din fråga! Vid oklarheter eller följdfrågor är du välkommen att höra av dig igen.

Hasan Erdogan
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1157)
2020-10-22 Påverkar ett äktenskapsförord arvsfördelningen?
2020-10-20 Återkallelse av äktenskapsförord
2020-10-13 Vad är viktigt att tänka på vid (totalt) äktenskapsförord och hur fördelas samägd fastighet?
2020-10-11 Vad behöver jag ha med mig när jag gifter mig i Turkiet?

Alla besvarade frågor (85277)