Företrädesrätt till återanställning

FRÅGA
Hej!Jag har varit anställd som handläggare vid en statlig högskola. Anställningen bestod av ett flertal korttidsanställningar (9 mån vikariat, sedan korttidsanställningar). Den sammanlagda anställningstiden var exakt en dag mindre än två år. Innan mitt kontrakt gick ut annonserades tjänsten ut som en fast tjänst. Annonsen var utformad så att den exakt passade på mig / mina kvalifikationer. Jag uppmuntrades att söka, sökte och var på intervju. En månad innan anställningen gick ut fick jag papper om varsel och jag skrev också under ett papper om att jag ansöker om företrädesrätt. Jag fick dock inte tjänsten, alltså det arbete jag innehade i två år. Jag har under all tid jag jobbade där bara fått positiv respons på mitt arbete. Jag informerades om att jag inte fick tjänsten på eftermiddagen den dag som var mitt arbetskontrakts sista dag. Jag undrar om inte ’förtursrätten’ borde ha gett mig platsen? (men jag antar att arbetsgivaren bara kan komma med några viktiga skäl om personlighet eller något som inte går att klaga på?) Jag är inte medlem i något fackförbund. Är det här helt ok, finns det något jag kan göra? Detta inträffade förra veckan. På högskolans hemsida har man hittills inte publicerat något om en tillsättning av tjänst, på den sida där detta vanligtvis görs. Möjligtvis har det anslagits på den fysiska anslagstavlan, men jag har inte varit där sedan dess och har inte heller så stor lust att gå dit efter detta svek. Tack så mycket, Med vänliga hälsningar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om företrädesrätt till en anställning finner du i Lag om anställningsskydd (LAS). Enligt LAS 25§ har en arbetstagare vars anställning upphört under vissa förutsättningar företrädesrätt till återanställning hos den arbetsgivare arbetstagaren varit anställd. Både personer som har haft tillsvidareanställningar och personer som har haft tidsbegränsade anställningar (vikariat, allmän visstidanställning etc) kan ha rätt till företräde. I LAS 25§ uppställs dock några förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en person ska ha företrädesrätt till återanställning.

Arbetsbrist
Den första förutsättningen är att anställningen har upphört eller inte förlängs pga arbetsbrist. Detta innebär att företrädesrätt inte föreligger om anställningen har upphört eller inte förlängs pga av personliga förhållanden. För att det ska vara fråga om arbetsbrist krävs alltså att anledningen till att din anställning inte förlängs har att göra med din arbetsgivares verksamhet och inte med dig som person. I de flesta fall är anledningen till att en allmän visstidsanställning, som din, inte förlängs just arbetsbrist och företrädesrätt kan då kan föreligga. I det enskilda fallet kan det såklart vara andra skäl än arbetsbrist som gör att anställningen inte förlängs. Detta är därför något som måste bedömas i det enskilda fallet. Om det skulle uppkomma en tvist mellan dig och din arbetsgivare är det din arbetsgivare som måste visa att det har funnits andra skäl än arbetsbrist till att din anställning inte förlängdes.

Kvalifikationstid
Den andra förutsättningen för att företrädesrätt till återanställning ska kunna ges är att arbetstagaren har arbetat hos arbetsgivaren mer än tolv månader under de senaste tre åren. Här krävs det inte att arbetstagaren har arbetat under en enda sammanhängande anställningstid, utan man kan lägga samman olika anställningar och olika anställningsformer hos arbetsgivaren. I ditt fall kan du därför lägga samman både vikariat och övriga visstidsanställningar, och du kommer därför ha en sammanlagd anställningstid på över tolv månader. För att du ska ha uppfyllt kravet på kvalifikationstid krävs dessutom att du haft den sammanlagda anställningstiden under de senaste tre åren. Detta innebär att om du de senaste tre åren inte har arbetat hos din arbetsgivare i mer än tolv månader kommer du inte ha uppfyllt kravet på kvalifikationstid.

Tillräckliga kvalifikationer
En ytterligare förutsättning för att företrädesrätt ska föreligga är att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för den lediga tjänsten. Vid bedömningen av om en arbetstagare har tillräckliga kvalifikationer för en tjänst är det inte fråga om att jämföra arbetstagaren med andra och då bestämma vem av flera arbetstagare som har bäst kvalifikationer, utan det räcker att den enskilda arbetstagaren kan klara av den nya tjänsten. Det man kan säga är att en arbetstagare har tillräckliga kvalifikationer för en tjänst om han/hon endast behöver en normal inskolning till den lediga tjänsten. Arbetsgivaren får alltså acceptera att arbetstagaren behöver en viss upplärningstid. Skulle arbetstagaren däremot behöva en omskolning för att klara av den lediga tjänsten har arbetstagaren inte tillräckliga kvalifikationer och inte heller företrädesrätt.

En bedömning av om en person har tillräckliga kvalifikationer måste göras i det enskilda fallet, men i ditt fall (om din tjänst har gjorts om till en fast tjänst) är det sannolikt att du har haft tillräckliga kvalifikationer för den nya tjänsten.

Företrädesrättens begränsning i tiden
Företrädesrätt till återanställning gäller från den tidpunkt uppsägning sker eller, som i ditt fall, från den tidpunkt besked lämnas om att en anställning ska upphöra och sedan nio månader framåt räknat från när anställningen upphörde. Företrädesrätten gäller alltså i ditt fall under nio månader. Detta innebär vidare att en ny tjänst måste utannonseras inom den här niomånaders-fristen för att en arbetstagare ska kunna ha företrädesrätt. I ditt fall krävs, för att du ska ha haft företrädesrätt, att den nya tjänsten utannonserades efter det att du fick varsel om att din anställning skulle upphöra. Innan den tidpunkten har du inte haft företrädesrätt.

Övriga förutsättningar
Företrädesrätten gäller inom den driftsenhet, dvs. arbetsplatsen, och inom det kollektivavtalsområde arbetstagaren var sysselsatt när anställningen upphörde. Av allt att döma verkar det därför som att den nya tjänsten i ditt fall är både inom samma driftsenhet och inom samma kollektivavtalsområde.

Reglerna om företrädesrätt är semidispositiva, vilket innebär att din arbetsgivare kan ha avtalat om något annat i kollektivavtal och i sådana fall ska avtalets innehåll gälla före LAS. Om din arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal, kan det avtalets innehåll tillämpas även på dig som inte är medlem i det fackförbund som kollektivavtalet ingåtts med (se LAS 2§ 5st).

Skadestånd
Skulle det visa sig att din arbetsgivare har anställt någon annan trots att du har haft företrädesrätt, kan du ha rätt till skadestånd. Detta framgår av LAS 38§. Om du vill kräva skadestånd måste du underrätta din arbetsgivare om detta inom fyra månader från det att du nekades tjänsten, enligt LAS 41§.

Sammanfattningsvis blir det i ditt fall avgörande vid vilken tidpunkt den nya tjänsten utannonserades för att kunna bedöma om du har haft företrädesrätt till den nya tjänsten. Om tjänsten utannonserades efter att du varslades, blir det också främst av betydelse om anledningen till att din anställning inte förlängdes var arbetsbrist eller om det fanns andra skäl bakom.

Jag hoppas att mitt svar har varit till din hjälp och i övrigt vill jag rekommendera dig att ta kontakt med en arbetsrättsjurist för att få hjälp att komma vidare i frågan.

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Fick du svar på din fråga?