Företrädesrätt till anställning

FRÅGA
Hej!Jag har jobbat som värd på konserthuset i Gävle i över 10 år. Det har varit från aug-juni på helger ca 15 tim/vecka. Min arbetsgivare är Gävle kommun/ kultur och fritid.Idag fick alla värdar ett mail om att anställningen upphörde igår!Är det Ok att en arbetsgivare gör så?Har vi företrädesrätt till hösten? Det är konserter inbokade i höst, så verksamheten kommer att fortsätta i samma form.Vad kan vi värdar göra för att få jobba kvar om vi vill det?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Uppsägning
Regler om vad som gäller vid uppsägning och en anställnings upphörande finner du i Lag om anställningsskydd (LAS). Vad som krävs för att en anställning ska få avslutas är beroende av vilken anställningsform du har.

Om du är anställd tillsvidare får en sådan anställning sägas upp av arbetsgivaren endast om det finns saklig grund. En uppsägning är till exempel aldrig sakligt grundad om arbetsgivaren har möjlighet att erbjuda arbetstagaren ett annat arbete. Detta framgår av 7§ LAS. Vid en uppsägning av en tillsvidareanställning måste arbetsgivaren uppge skälen för uppsägningen, 9§ LAS. Vid en tillsvidareanställning måste även en viss uppsägningstid iakttas av arbetsgivaren, 11§ LAS.

Det är också möjligt att inneha en tidsbegränsad anställning istället för en tillsvidareanställning. En anställning kan vara tidsbegränsad i form av en allmän visstidsanställning, säsongsarbete eller vikariat, 5§ LAS. En allmän visstidsanställning upphör vid anställningstidens utgång och detta utan att någon uppsägning över huvud taget behöver göras innan, se 4§ andra stycket LAS. Arbetsgivaren kan dock inte avbryta anställningen innan dess slutdatum.
Vid en timanställning, som är att betrakta som ett flertal allmänna visstidsanställningar, ses varje arbetstillfälle som en ny anställning. Detta betyder också att varje anställning upphör vid själva arbetstillfällets utgång. Arbetsgivaren behöver inte göra någon särskild uppsägning och behöver inte ha några särskilda skäl, utan anställningen upphör automatiskt när den tar slut. Arbetstagaren behöver inte heller göra något särskilt, som att skriva på papper.

Företrädesrätt
Enligt 25§ LAS har en arbetstagare vars anställning upphört under vissa förutsättningar företrädesrätt till återanställning hos den arbetsgivare arbetstagaren varit anställd. Både personer som har haft tillsvidareanställningar och personer som har haft tidsbegränsade anställningar (vikariat, allmän visstidanställning etc) kan ha rätt till företräde. I 25§ LAS uppställs dock några förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en person ska ges företrädesrätt till återanställning.

Den första förutsättningen är att anställningen har upphört eller inte förlängts pga arbetsbrist. Detta innebär att företrädesrätt inte föreligger om anställningen har upphört eller inte förlängs pga av personliga förhållanden. För att det ska vara fråga om arbetsbrist krävs alltså att anledningen till att din anställning inte förlängs har att göra med din arbetsgivares verksamhet och inte med dig som person. Detta är något som måste bedömas i det enskilda fallet, men eftersom inte bara din anställning har upphört är det troligt att det är fråga om arbetsbrist. Om det skulle uppkomma en tvist mellan dig och din arbetsgivare är det din arbetsgivare som måste visa att det har funnits andra skäl än arbetsbrist till att din anställning inte förlängdes.

Den andra förutsättningen för att företrädesrätt till återanställning ska kunna ges är att du har arbetat hos arbetsgivaren mer än tolv månader under de senaste tre åren. Här krävs det inte att du har arbetat under en enda sammanhängande anställningstid, utan du kan lägga samman olika anställningar och olika anställningsformer hos arbetsgivaren. För att du ska ha uppfyllt kravet på kvalifikationstid krävs dessutom att du haft den sammanlagda anställningstiden under de senaste tre åren. Under förutsättning att du arbetat dessa 15h/vecka under sommarhalvåret och inte haft någon ytterligare anställning hos arbetsgivaren, har du inte uppfyllt kravet på att ha arbetat mer än tolv månader under de senaste tre åren. Detta innebär i sin tur att du inte kan ges företrädesrätt till återanställning.

Reglerna om företrädesrätt är semidispositiva, vilket innebär att din arbetsgivare kan ha avtalat om något annat i kollektivavtal och i sådana fall ska avtalets innehåll gälla före LAS. Om din arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal, kan det avtalets innehåll tillämpas även på dig som inte är medlem i det fackförbund som kollektivavtalet ingåtts med (se LAS 2§ 5st).

Sammanfattningsvis, beror det på vilken anställningsform du haft för att kunna bedöma hur mycket arbetsgivaren har haft att iaktta när denne avslutat din anställning och om arbetsgivaren agerat korrekt eller inte. Vidare är det, utifrån de omständigheter du uppgett, inte möjligt för dig att ha företrädesrätt till återanställning då du inte arbetat mer än tolv månader de senaste tre åren.

Jag hoppas att mitt svar är till din hjälp. Om du har ytterligare frågor, är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?