FrågaKÖPRÄTTKonsumentköplagen30/06/2022

Företag som inte kommunicerar med konsument om felsökning.

Köpte produkter av ett företag som sedan cerkade vara trasiga. Tog ett tag men tillslut efter lång tid lyckades jag få kontakt med dem. Dem valde att ta in produkten på felsökning och nu får jag inte tag i dem längre om hur ärendet ligger. Har försökt i över en månad att kontakta dem både via telefon, olika mailadresser och facebook utan svar. Hur ska jag gå vidare då dem fortfarande har min betalda produkt?

Lawline svarar

 

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkter

Från din beskrivning av problemet tolkar jag det som att det huvudsakliga problemet är att du inte har någon tidsaspekt på behandlingen av dina felaktiga varor. Jag kommer även fortsättningsvis utgå från att du köpt varorna i egenskap av konsument, alltså inte som en näringsidkare. Detta har betydelse för vilken lag du kan vända dig till.

Jag kommer först att redovisa för vissa lagrum och vilka steg som har tagits för att därefter föra vidare mitt svar till vad olika lagrum ger dig för handlingsutrymme. En annan viktig aspekt på detta problemet är när exakt i tiden köpet av varorna skedde, detta är på grund av att det den första maj detta år infördes en ny konsumentköplag.

Fel i vara

Konsumentköplagen har framförallt ändrats strukturmässigt, men även på vissa lagrum. Den lag jag kommer att utgå från är den nyare (Konsumentköplag (2022:260)). Min start kommer att vara i 4 kap. 1 § som beskriver hur varan anses vara felaktig. Att företaget tagit in din vara på felsökning är något problematiskt, eftersom de inte med den handlingen erkänner att varan är felaktig. 4 kap. 1 - 4 §§ beskriver kraven som ställs på en vara och därefter konstateras i 5 § att om en vara inte uppfyller krav i 1 - 4 §§ anses varan vara felaktig. Inom dessa lagrum finner jag ingen beskrivning eller begränsning om hur en felsökning ska gå till eller vilka tidsrymder en sådan ska ske inom.

Näringsidkarens ansvar

De fel som näringsidkaren ansvarar för är enligt 4 kap. 14 § de fel som varan varit befäst med vid avlämnandet och som visar sig inom tre år från avlämnandet. Från 4 kap. 17 § kan även utläsas en så kallad presumtionsregel, vilket betyder att ett fel som visar sig inom två år från avlämnandet förutsätts näringsidkaren svara för, om inte denne kan visa att så inte skulle vara fallet. Att rättsligt göra nästa steg är som sagt problematiskt, eftersom varans bristfällighet fortfarande är ifrågasatt. Jag kommer därför redogöra för vad du har rätt till i det fall att varan anses felaktig, oavsett anledning. 

Påföljder vid fel på varan

Det du som konsument har rätt till beskrivs i 5 kap. 1 § som att du får kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köpet. Du får även kräva skadestånd enligt 6 kap. och hålla inne betalning enligt 3 §. För att få kräva dessa åtgärder, så måste du som konsument först ha reklamerat varan, vilket innebär att du lämnar näringsidkaren meddelande om felet inom skälig tid efter att du borde märkt felet. I och med att du har kontaktat företaget om bristen på varan och att de tagit emot den visar att du har reklamerat varan och uppfyllt reklamationskravet i 5 kap. 2 §. Dessa åtgärder som du kan kräva beskrivs mer noggrant i 5 kap. 4 - 11 §§, men för att dessa ska aktualiseras måste det vara ett faktiskt fel på varan. Den tolkning som jag gör av problemet, som inte på något sätt behöver vara absolut, är att företaget under den tid som de har haft din vara för felsökning borde ha funnit svar på om varan var felaktig eller inte och på grund av att de fortfarande har kvar din produkt leder mig till slutsatsen att då måste de antas ha accepterat, genom passivitet, fel på varan. 

När fel på varan är ett faktum blir framförallt 5 kap. 4 § aktuell angående avhjälpande och 3 st. som säger att avhjälpandet måste ske inom skälig tid. Om företaget anses vara i dröjsmål angående detta, så har du rätt till skadestånd enligt 6 kap. 1 §. En ansökan om skadestånd görs genom ett skadeståndsyrkande. För mer information om hur detta kan göras hänvisar jag till våra tjänster på Lawline. Utöver detta tenderar öppenhet kring dina avsikter genom kommunikation till motparten vara framgångsrik, men nu verkar inte det gå särskilt bra.

Företagets bristande korrespondens

Det faktum att företaget inte svarar på dina mail, Facebook-meddelanden eller dina telefonsamtal tyder enligt mig att något inte står rätt till med företaget. Det du kan göra är att kontrollera om företaget har gått i konkurs https://foretagsinfo.bolagsverket.se/sok-foretagsinformation-web/foretag. Om företaget gått i konkurs gäller en helt annan problematik, vilken jag inte kommer redogöra för här. Det kan även vara så att det rör sig om förskingring enligt 10 kap. 1 § Brottsbalken, vilket skulle innebära att företaget tillägnar sig den vara som du rättsligt äger. Jag kan inte enkelt svara på om det skulle röra sig om förskingring i detta fall, jag vet helt enkelt för lite om situationen. Det kan även vara av väsentlig betydelse för dina möjligheter att veta om företaget du köpt varan av finns i Sverige eller om du köpt varan utomlands. Det kan slutligen även vara så att företaget på grund av diverse problem inte har kunnat besvara dina olika meddelanden hittills.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis råder jag dig att ta reda på mer om företaget och säkerställa dig om att du inte kan få kontakt med företaget angående din produkt. Om du kan få kontakt med företaget råder jag dig att i första hand försöka lösa problemen därigenom, eftersom rättegångar tenderar vara mycket dyra. Om det inte verkar möjligt att lösa tvisten genom kommunikation så kan du lämna in ett skadeståndsyrkande till tingsrätten.

Jag hoppas att jag har svarat på din fråga, men om du vill få mer juridisk rådgivning kan du kontakta oss på info@lawline.se  

Melker JärlestålRådgivare