Förenklat tvistemål eller ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten?

FRÅGA
Jag har fått rätt av ARN i en ersättningsfråga gällande reparation av bil, med 7200 sek. företaget jag köpte bilen av vägrar att svara på både ARN:s & mina krav,. Fråga: ska jag ta bilföretaget till domstol i sk. förenklad stämning för att få betalt eller ska jag gå via kronofogden först, jag är villrådig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det kan vara en svår avvägning och det finns inget sätt som är rätt eller fel. Du behöver ha en fordran för att kunna ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (KFM). Av den information du ger mig låter det som att du endast har ett beslut från ARN och inte en faktisk fordran gentemot företaget, som också behöver vara förfallen. En fordran kan till exempel vara ett lån som förfallit till betalning eller en faktura.

Jag gör ändå en kort redogörelse om du har en förfallen fordran gentemot företaget.

Genom en blankett, som finns att tillgå på KFMs hemsida, ansöker du om ett betalningsföreläggande. När blanketten har lämnats in behandlas den av KFM och ett brev med ett betalningsföreläggande skickas till företaget. Tillsammans med brevet får företaget ett delgivningskvitto, som ska skrivas under och sändas åter till KFM. Därefter finns ett antal tänkbara scenarion:

Företaget väljer att återbetala delar eller hela skulden till dig. Om det sker, behöver du också meddela det till KFM. Företaget kan bestrida skulden. I det fallet kommer KFM kontakta dig och du får sedan avgöra om du vill att ärendet ska gå vidare till domstol. Företaget väljer att inte skriva under och skicka tillbaka delgivningskvittot. I de fall beslutar KFM och personen blir skyldig att återbetala sin skuld till dig. Personen kan också i dessa fall invända och ta ärendet vidare till domstol.

Om företaget väljer att skicka tillbaka delgivningskvittot, eller om denne inte svarar, så kommer kronofogden per automatik arbeta för att driva in skulden.

Eftersom att företaget inte velat betala skulden tidigare är det alltså sannolikt att de väljer att bestrida ett betalningsföreläggande. Mycket riktigt blir det ett förenklat tvistemål då summan understiger ett halvt prisbasbelopp, 1 kap 3 d § Rättegångsbalken (RB). I tvistemål är huvudregeln att förlorande part ersätter den vinnande partens rättegångskostnader, under förutsättning att vinnande part har yrkat på det. Om du väljer att driva detta ärende vidare i domstol kan det vara bra för dig att känna till vilka rättegångskostnader du har rätt att få ersättning för, vilket följer av 18 kap. 8 a § 2 st RB:

Ersättning för rättegångskostnad får inte avse annat än kostnad för

rättslig rådgivning under en timme vid ett tillfälle för varje instans och med ett belopp som motsvarar högst den ersättning som betalas för rådgivning enligt rättshjälpslagen (1996:1619) under en timme,ansökningsavgift eller tilläggsavgift,resa och uppehälle för en part eller ställföreträdare i samband med sammanträde eller, om personlig inställelse inte föreskrivits, resa och uppehälle för ombud,vittnesbevisning,översättning av handlingar.

En annan sak som är viktig att tänka på när stämningsansökan ska skickas in är att den behöver innehålla två olika typer av talan. En fastställelsetalan som innebär att rätten fastställer ett rättsförhållande, det vill säga att företaget har felat och handlat i strid mot lagen. Den behöver också innehålla en fullgörelsetalan och med det menas att rätten ska förplikta företaget att ersätta dig för dina reparationskostnader. En fullgörelsetalan fungerar som en exekutionstitel och om företaget inte betalar kan KFM utmäta egendom hos företaget för att ersätta din skuld.

Erik Hellem Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (204)
2019-12-27 Vem bär rättegångskostnader i vårdnadstvister?
2019-12-26 Ska vinnaren i ett tvistemål betala ombudsarvoden?
2019-12-12 Täcker min hemförsäkring mina rättegångskostnader?
2019-11-30 Förenklat tvistemål eller inte?

Alla besvarade frågor (76583)