Förenklat tvistemål

FRÅGA
Hej!Jag har en skuld jag bestridit och som därmed riskerar hamna för avgörande i tingsrätt.Då det rör sig om en flera år gammal skuld där en hel del ränta tillkommit genom åren undrar jag hur man beräknar om målet skulle komma att räknas som "småmål" där summan ej överstiger ett halvt basbelopp?Skall jag för att försöka räkna ut detta beräkna endast kapitalbeloppet eller räknas även den tillkomna räntan med i det totala beloppet?Skulden inkl räntan är ca 58000:-, räknas då detta som något annat än ett "småmål"?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om värdet av det som yrkas i ett tvistemål inte uppenbart överstiger hälften av prisbasbeloppet gäller vissa speciella civilprocessrättsliga regler, se särskilt 1 kap. 3 d § rättegångsbalken, och det är då ett så kallat förenklat tvistemål. Ett halvt prisbasbelopp uppgår för år 2016 till 22 150 kronor. Om det yrkade beloppet inte uppenbart överstiger det här värdet är det bl.a. starkt begränsade möjligheter att få ersättning från motparten för rättegångskostnader (se 18 kap 8 a § rättegångsbalken); i princip kan den vinnande parten enbart få ersättning för en timmes rättslig rådgivning per instans, sina resekostnader samt kostnader för vittnesbevisning.

I ditt fall uppgår skulden och räntan till 58 000 kronor. Såväl räntan som kapitalbeloppet räknas med när man avgör om det är ett förenklat tvistemål eller inte. Vid en eventuell tvist i tingsrätt skulle därmed det yrkade beloppet vara 58 000 kronor och det skulle alltså uppenbart överstiga ett halvt prisbasbelopp. Reglerna om förenklat tvistemål är således inte tillämpliga i ditt fall och du riskerar därmed att behöva svara för större rättegångskostnader än vad som sagts ovan.

Om du har några frågor får du gärna höra av dig!

Vänliga hälsningar,

Elias Lundin
Fick du svar på din fråga?