Föreligger fel i vara och vilka påföljder kan i så fall krävas?

2015-08-28 i Köplagen
FRÅGA
Hej!Jag och min far köpte en A-traktor för ungefär ett år sedan. Säljaren sa att den var godkänd som okapad A-traktor. Nu har det visat sig att den är papprad, det innebär att cassi nr (bilens id) har bytts ut mot ett annat cassi nr som inte stämmer överens med bilens riktigt "id". Detta innebär att den aldrig är besiktigad som en A-traktor utan det är en vanlig bil. Vad jag har kunnat få fram så är det ett grovt brott. jag tog kontakt med säljaren som uppger att han inte visste något om det och skyller det på förra ägaren. Vi står nu med en obrukbar A-traktor som vi betalt 35000:- för. Vad kan vi göra? Vi har kvar kvitto på vad vi köpt med säljarens namn, personnummer, adress samt underskift.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga har du och din far köpt A-traktorn av en privatperson. Tillämplig lag i detta fall blir av den anledningen köplagen, vilket framgår av 1 och 4 § §. Nedan kommer jag därför redogöra för köplagens regler och de rättigheter ni har enligt lagen. Innan jag gör detta vill jag bara tillägga att köplagen är dispositiv enligt 3 §, vilket innebär att lagens regler inte ska tillämpas i den utsträckning ni har kommit överens om något med säljaren som avviker från lagens regler.

Föreligger fel i vara?

För att ni ska ha rätt att göra gällande ett anspråk på säljaren måste A-traktorn som ni köpt först och främst anses vara felaktig. En vara kan vara att betrakta som felaktig på flera olika sätt. Av 17 § 1 st. köplagen framgår exempelvis att varan i fråga om art, kvalitet och andra egenskaper ska stämma överens med vad som följer av avtalet. Eftersom du anger att den ”A-traktor” ni köpt inte ens är besiktigad som en sådan kan ett fel antagligen redan konstateras här, eftersom den inte har ”de egenskaper” som ska följa av avtalet. I annat fall måste ”A-traktorn” åtminstone betraktas som felaktig genom att den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, enligt 17 § 3 st. Med tanke på att det uppenbarligen var en A-traktor ni var ute efter, så måste ni nämligen med fog kunnat ha förutsätta att den var besiktigad som en sådan, anser jag. Dessutom skriver du i frågan att säljaren uttryckligen angett att den var godkänd som en A-traktor, vilket i så fall innebär att A-traktorn också är felaktig enligt 18 § 1 st., då säljaren före köpet lämnat uppgifter om varans egenskaper som kan antas ha inverkat på ert beslut att köpa A-traktorn. Ett fel föreligger således i den vara ni köpt.

Vilka påföljder kan ni kräva med anledning av felet?

Enligt 21 § köplagen svarar säljaren för fel som funnits vid tidpunkten för riskens övergång till köparen, vilket enligt 13 § är när köparen tagit hand om varan. I ert fall är det uppenbart att felet funnits vid denna tidpunkt. För att få göra felet gällande är det emellertid viktigt att en reklamation sker inom skälig tid efter det att ni märkt eller borde ha märkt felet enligt 32 §. Med tanke på att du skriver att du kontaktat säljaren så anser jag att en korrekt reklamation har skett, under förutsättning att ni inte dröjde med att kontakta säljaren efter ni upptäckte felet och inte heller borde ha upptäckt det tidigare. I det följande utgår jag dock från att en korrekt reklamation har skett.

De påföljder som då kan bli aktuella är enligt 30 § avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning av köpet och dessutom skadestånd. I första hand ska säljaren få tillfälle att avhjälpa felet eller företa en omleverans, enligt 34-36 § § köplagen. Jag måste erkänna att min kunskap om bilar är något bristfällig, men som jag förstår det kan något av dessa alternativ bli svårt att genomföra för säljaren. I andra hand kan då istället prisavdrag (38 §) eller hävning av köpet (39 §) bli aktuellt. Om ni kräver prisavdrag ska detta vara i den storleksordning att det motsvarar skillnaden på värdet mellan A-traktorn i avtalsenligt skick och i felaktigt skick.

Vill ni istället häva köpet måste villkoren i 39 § köplagen vara uppfyllda, vilket de är om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Med tanke på det fel som föreligger på A-traktorn måste felet anses vara av väsentlig betydelse för er, eftersom den inte ens är registrerad som en A-traktor. I enlighet med vad som anges i förarbetena kan sägas att ”ni berövats den huvudsakliga nyttan av vad ni hade anledning att vänta er av avtalet”. Problemet blir att fastställa att säljaren insett eller borde insett detta, eftersom han förnekar kännedom om felet. Enligt lagkommentarerna till hävningsrätten i köplagen behöver dock inte säljaren ha insett de förhållanden som köparen lägger till grund för hävningen, utan det räcker att han ”borde insett dem”. Med tanke på att han tidigare har varit ägare till A-traktorn kan det troligen vara rimligt att hävda att han borde ha insett felet med det utbytta chassinumret.

Svaret blev här tämligen långt, av den anledningen att många faktorer spelar in på om en köpare har rätt att åberopa ett föreliggande fel och vidare varierar det beroende på situationen vilket påföljd man kan kräva. Jag hoppas dock att jag besvarat din fråga och att du mot bakgrund av mitt svar har fått lite råd angående vilka möjligheter det finns att göra gällande ett krav mot säljaren. I annat fall är du välkommen att återkomma med ytterligare frågor eller synpunkter i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Karttunen Bark
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1239)
2020-10-21 Vad är rimligt att betala?
2020-10-18 När blir hävning av en vara aktuellt?
2020-10-17 fel på köpt bil av privatperson, vad kan jag göra?
2020-10-17 köp av häst som var sjuk, vad kan man göra nu?

Alla besvarade frågor (85212)