Fordring och rättegång

FRÅGA
Om jag blivit beviljad rättshjälp och vinner stämningen, som handlar om en ekonomisk skuld där jag har ett juridiskt riktigt skuldebrev. Motparten kan inte betala rättegångskostnaderna, finns det risk att jag måste stå för dom?
SVAR

Hej och tack för att du kom till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du är intresserad över rättegångskostnadsreglerna.

Huvudregeln gällande rättegångskostnader är att de hamnar på den förlorande parten, 18:1 RB.

Det finns ett par undantag till den givna regeln, den viktigaste i vår situation är 18:3 RB. Om frågan lika gärna kunde ha avgjorts genom betalningsföreläggande så är hans rätt till ersättning begränsad. Det innebär kort sagt att om du kan få din betalning tillhandahålles genom betalningsföreläggande, så ska det användas istället.

Om du har en penningfordran vars förfallodatum är nådd så kan den skickas in till kronofogden för att de ska processa det. Det innebär ett snabbare förfarande för alla parter. Om gäldenären (den som är skyldig pengar) motsätter sig skulden, så går frågan upp till rätten §33. Men då gäller huvudregeln gällande rättegångskostnaderna, d.v.s att förlorande part betalar.

Sammanfattningsvis så skulle det rekommenderas att först undersöka dina möjligheter via kronofogden innan rättegången.

Hoppas det besvarade din fråga!

Jakob Westling
Fick du svar på din fråga?