Fördelning av makars skulder vid bodelning samt äktenskapsförord

FRÅGA
Kan jag göra och få godkänt/registrerad ett dokument var jag skriver att i tillfälle av skilsmässa så är mina personliga skulder (lån jag personligt har) dom är bara mina, och ska inte influera på min makes eller vår gemensamma ekonomi ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att din fråga handlar om äktenskapsförord och vad som händer med en makes skulder vid en eventuell skilsmässa och bodelning. Reglerna om detta finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Varje make råder över sina personliga skulder vilket betyder att den andra maken aldrig kan bli skyldig att betala för den andra makens skulder (1 kap. 3 § ÄktB). När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Vid bodelning ska makarnas andelar i boet beräknas innan egendomen fördelas mellan dem (11 kap. 1 § ÄktB). När detta görs ska de skulder makarna hade då talan om äktenskapsskillnad gjordes avräknas från deras andel av boet (11 kap 2 § ÄktB). Om en make har skulder till samma värde eller till större värde än vad hans eller hennes tillgångar är värda beräknas makens andel till 0 kr. Det värde av tillgångarna som återstår efter att skulderna har dragits av för maken läggs därefter samman och fördelas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Om skulderna är större än tillgångarna kan den andra maken dock aldrig bli ansvarig att betala det överskjutande beloppet av dessa skulder. Värdet av egendom att dela på vid en bodelning minskar däremot om en av makarna har skulder.

Ett exempel: Om en make har tillgångar värda 100 000 kr men skulder till ett värde om 150 000 kr blir värdet av dennes andel i boet 0 kr. De överskjutande 50 000 kr i skulder är det endast den skuldsatte maken som har ansvar att betala tillbaka. Om den andre maken har tillgångar till ett värde av 100 000 kr och inga skulder blir dennes andel till boet 100 000 kr. De båda makarna ska då dela på den makens andel om 100 000 kr och får därmed tillgångar till ett värde av 50 000 kr var.

Giftorättsgods är all egendom som inte är någon av makarnas enskilda egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är sådan egendom som aldrig delas mellan makarna vid en eventuell bodelning, det vill säga varje make behåller sin enskilda egendom. Egendom kan göras till enskild egendom på flera sätt, bland annat genom att skriva in detta i äktenskapsförord (7 kap. 2 § ÄktB).

Om ni trots detta vill skriva ner vad ni vill ska hända med er egendom vid en eventuell skilsmässa är det ett äktenskapsförord ni behöver skriva. Genom ett äktenskapsförord kan ni till exempel bestämma att egendom någon av er äger ska vara enskild egendom vilket påverkar egendomsfördelningen vid en eventuell bodelning (7 kap. 3 § ÄktB). För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt ska det vara skriftligt och underskrivet av båda makarna (7 kap. 3 § andra stycket ÄktB). Äktenskapsförordet måste utöver detta även vara inskickat till och registrerat hos Skatteverket (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB).

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga och du är alltid välkommen att vända dig till Lawline igen om du har några nya frågor eller funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Carin Östlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1200)
2021-02-28 Enskild egendom och giftorättsgods
2021-02-27 Erkännande av utländska äktenskap
2021-02-27 Får jag göra vad jag vill med mina pengar?
2021-02-21 Måste man specificera egendom i äktenskapsförord när all egendom ska vara enskild?

Alla besvarade frågor (89990)