Fördelning av arv när avliden make har särkullbarn med efterarvsrätt

Hej,

Jag skriver för en släktings räkning och hon undrar hur ett arv ska fördelas.

Hennes make gick bort nyligen.

De har inga gemensamma barn.

Han har tre barn sedan ett tidigare äktenskap.

Deras mor gick bort men de fick inget arv då.

De ska få ut sitt morsarv nu när maken gått bort.

Enligt ett testamente som min släkting och hennes make skrivit ska makens barn bara ha sin laglott samt sitt morsarv.

Hur fördelas arvet?

Hur stor del blir det till min släkting?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar hur mycket arv en efterlevande make kan få om den avlidne maken har särkullbarn som också är efterarvsberättigade.

Din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB)

Efterarvets storlek beräknas med hjälp av en kvot

Huvudregeln är att efterlevande make ärver den avlidnes kvarlåtenskap. Bröstarvingar till den först avlidne maken har rätt till efterarv. Vad som menas med detta är att bröstarvingarna får ta del av arvet från den först avlidne maken vid den efterlevande makens död (3 kap. 1 § ÄB). Den efterlevande maken ärver den först avlidne makens kvarlåtenskap med fri förfoganderätt (3 kap. 2 § ÄB). I och med detta kommer den efterlevande maken att få en ökad tillgångsmassa. Storleken på efterarvet räknas ut med utgångspunkt i en kvot. Kvoten grundar sig på andelsförhållandet mellan den avlidnes egendom och den efterlevande makens egendom. Andelen som arvet utgör i den efterlevande makens nu ökade tillgångsmassa motsvarar andelen som efterarvingarna har rätt till från den efterlevandes egendom när denne avlider. Kvot = (arv som mottagits med fri förfoganderätt / (arv som mottagits med fri förfoganderätt + efterlevande makes egendom efter bodelning)

Exempel: 300 000 / (300 000 + 500 000) = 0,375 = Kvoten

Enligt exemplet kommer alltså efterarvets storlek motsvara 0,375 x (efterlevande makes egendom vid dennes död)

Efterarvsrätt delas ut innan bodelning om efterlevande make haft ny partner vid sin död

Om efterlevande make var omgift vid sin död ska efterarvsdelen avskiljas innan eventuell bodelning med den nya maken görs (3 kap. 6 § och 3 kap. 7 § ÄB). Särkullbarn får alltså ut sitt efterarv innan bodelning görs.

Innan den avlidnes arv kan delas ut ska bodelning genomföras (23 kap. 1 § ÄB). Syftet med en bodelning är att värdet av makarnas giftorättsgods ska delas lika mellan makarna vid en makes död (9 kap. 5 § Äktenskapsbalken). Det giftorättsgods som efter bodelning tilldelas den avlidne utgör den avlidnes kvarlåtenskap.

Genom testamente kan testator bestämma beslutas att arvingar erhåller sin laglott

Genom testamente är det testatorn själv som väljer vem som ska ärva och vad som ska ärvas (9 kap. 1 § ÄB). Den som är bröstarvinge till en testator är berättigad till sin laglott. Värdet av laglotten motsvarar hälften av värdet av den arvslott som skulle tillkommit bröstarvingen om testamente saknades (7 kap 1 § ÄB). Testatorn får alltså själv bestämma hur kvarlåtenskapen ska fördelas, med undantaget att arvingar alltid har rätt till sin laglott.

Saknas testamente är det arvsrättsliga regler som gäller. I detta fall ärver efterlevande make hela kvarlåtenskapen i den mån särkullbarn till den avlidne maken saknas (3 kap. 1 § ÄB).

Vad innebär detta för dig

För enkelhetens skull kommer jag att kalla din släktings make för X i denna del. När X avlider består hans tillgångsmassa av en andel som han äger själv, och en andel som han mottagit med fri förfoganderätt från den kvinna som är mor till X barn. Den andel som mottagits med fri förfoganderätt ska tilldelas X särkullbarn i efterarv. Storleken på efterarvet utgår från den kvot som räknats ut. Efterarvet räknas ut och delas ut innan bodelning görs mellan X och din släkting. Vid bodelning är syftet att giftorättsgods ska delas lika mellan X och din släkting. Det X har kvar efter bodelning motsvarar X kvarlåtenskap. Genom testamente har X tilldelat sina tre särkullbarn sina laglotter. En laglott motsvarar hälften av en arvslott. Särkullbarnen kommer alltså totalt att tilldelas hälften av X kvarlåtenskap. Resterande halva av X kvarlåtenskap ska fördelas enligt vad som anges i X testamente. Om det saknas vidare anvisningar i testamentet är det arvsreglerna som gäller. Enligt arvsreglerna skulle din släkting i ett sådant fall ärva den andra hälften av X kvarlåtenskap.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Anna MandersRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning