Förberedelse och rättegångskostnader - familjemål

FRÅGA
Har stämt min fd make på enskild vårdnad. Jag är bosatt i sverige och han i Filippinerna (han är engelak medborgare och jag svensk)Han har begärt muntlig förberedelse i rätten (?) med oss närvarande . Kan jag bli skyldig att betala hans resekostnader/uppehälle vid detta tillfälle? Jag har angett att jag tycker att målet kan avgöras brevledes.Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

1. När stämning utfärdats – syftet med förberedelse
När stämning har utfärdats av domstolen ska förberedelse äga rum, 42 kap. 5-6 §§ rättegångsbalken (RB).

I 42 kap. 6 andra stycket behandlas frågor om förberedelsens syfte i fem punkter. Dessa syften omfattar alla mål oavsett om målet avgöras efter skriftlig eller muntligt förberedelse. De olika syften med förberedelse är bland annat att klarlägga kärandens yrkanden, svarandens inställning till dessa yrkanden, i vad mån parterna är oense om åberopade sakförhållanden m.m. I tredje stycke sägs även att rätten ska driva förberedelsen med inriktning på ett snabbt avgörande. Regeln är en kodifiering av en tidigare gällande princip om att ansvaret för att målets handläggning fortskrider ligger på rätten (prop. 1986/87:89 s. 193). I stycket stadgas även att rätten så snart det lämpligen kan ske bör höra parterna angående målets handläggning.

2. Hur förberedelse ska ske samt parternas önskemål
I 42 kap. 9 RB anförs att förberedelse sker vid sammanträde eller genom skriftväxling eller annan handläggning. Vidare anföras att olika former av förberedelse kan förenas om det är lämpligt.

Med sammanträde menas såväl en sammankomst inför rätten som en telefonkonferens. Annan handläggning står för all den förberedelseverksamhet som inte äger rum vid sammanträde eller skriftväxling. En sådan verksamhet kan vara att rätten har telefonkontakt med ena parten.

Det är rätten som har att besluta om de olika åtgärder som behövs under förberedelsen och därvid efter hand avgöra vilken form förberedelsen bör ha. Fastän parterna inte getts något inflytande över förberedelseformen i lagtexten bör rätten vid avgörande av vilken form förberedelsen ska ha fästa vikt vid parternas önskemål och rekommendationer. Du och din fd make har olika önskemål. Vilken form rätten beslutar sig för är svårt att förutse. Det faller på rättens ansvar att målet handläggs på ett ändamålsenligt sätt.

Fördelar med muntligt förberedelse är parterna får tillfälle att bereda sig inför huvudförhandling, rätten får bättre kännedom om relevanta händelseförloppet samt att man undviker risken att parterna skriftligen förbigår varandra. På så sätt kan även huvudförhandlingen blir mer koncentrerad och rättegångskostnaderna minska. Vidare finns det möjlighet för förlikning. Nackdelen är att förberedelsen blir dyrare. Särskilt om motparten bor i ett annat land.

Som nämnts kan parter och andra som ska delta vid ett sammanträda tillåtas att närvara genom telefon eller video. Förutsättningar för detta framgår i 5 kap. 10 RB. Rätten beaktar kostnader och de olägenheter som skulle uppkomma om den som skall delta sammanträder måste infinna sig i rätten samt om någon som ska delta i sammanträder känner påtaglig rädsla för att vara närvarande i rättssalen. Ett sådant deltagande får emellertid inte ske om det är olämpligt med hänsyn till ändamålet med personens inställelse och övriga omständigheter. Enligt förarbeten ska en helhetsbedömning göras för att säkerställa att kvaliteten på rättsprocessen inte äventyras.

2.1 Sammanfattningsvis

Det är således domstolen som avgör vilken form förberedelsen bör ha fastän att parternas önskemål beaktas. Eftersom din fd man bor i ett annat land är det inte uteslutet att förberedelse sker skriftligen eller genom telefon.

3. Rättegångskostnader
I familjemål får parterna stå för sina egna rättegångskostnader, 6 kap. 22 § föräldrabalken (FB). (Jfr 31 kap. och 18 kap. om hur det är med andra mål.) I vissa undantagsfall kan en förälder förpliktas att stå motpartens rättegångskostnader helt eller delvis. Då handlar det om att ena föräldern förorsakat onödiga rättegångskostnader genom att exempelvis handlat försumligt och inlett en onödig rättegång. Detta är dock inte vanligt i familjemål. I vart fall inte om när föräldern företräds av en advokat.

3.1 Sammanfattningsvis
Du kan som huvudregel inte blir skyldig att betala din fd makes resekostnader och uppehälle vid förberedelsen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga. Du kan återkomma om du har flera frågor.

Med vänliga hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (242)
2021-06-30 rättegångskostnader vid brottmålsdom
2021-04-17 Borde jag gå till domstol efter ett beslut från ARN?
2021-04-09 betala rättegångskostnader i brottmål?
2021-02-21 Kan målsägande behöva betala rättegångskostnader?

Alla besvarade frågor (94337)