Förberedelse av konkurrerande verksamhet & lojalitetsplikten

2017-10-22 i Övrigt
FRÅGA
Hej! Jag arbetar för en gymkedja & har samtidigt planer på att starta ett företag riktad emot hälsoresor. Jag har tillåtelse från kedjan att bedriva företaget men däremot fått tillsägelse om att jag bryter kontraktet med att promota mitt företag till gymmets medlemmar under förklaringen att promotion av konkurrerande verksamhet är otillåtet. Jag har endast använt mig utav sociala medier för att promota mitt företag & inte innanför gymmet överhuvudtaget. Jag undrar två saker. 1. Hur brett kan konkurrerande verksamhet gälla, jag erbjuder ingenting gymkedjan erbjuder utöver "träning" & det finns inget som kan skada deras varumärke från mitt perspektiv. 2. Kan de verkligen anklaga mig för "promotion mot deras medlemmar" när jag endast använder mig av mina privata sociala medier & inte på något sätt nämner gymkedjan eller vänder mig specifikt till medlemmarna?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Om ni inte har kommit överens om annat ingår i ditt anställningsavtal den s.k. lojalitetsplikten. Det är en dold avtalsklausul som förpliktar arbetstagaren att i alla situationer agera lojalt mot arbetsgivaren och undvika både pliktkollisioner och att åsamka arbetsgivaren skada. Att bedriva eller för den delen planera konkurrerande verksamhet är sådana åtgärder som kan skada arbetsgivaren såväl ekonomiskt som anseendemässigt, se AD 2003 nr 21.

a. Begreppet konkurrerande verksamhet

Jag ska först redogöra för vad som betraktas som konkurrerande verksamhet och tillämpa det på dina omständigheter. Det är närapå omöjligt att definiera begreppet eftersom bedömningen varierar beroende på den aktuella verksamhetens beskaffenhet, verksamheternas geografiska överlappning, arbetsuppgifternas art, din ställning i företaget, din möjlighet att utnyttja och kapitalisera på arbetsgivarens företagshemligheter samt om du på något sätt äventyrat din arbetsgivares kundrelationer. Härutöver måste, för att den ska anses konkurrera, din verksamhet riskera att din arbetsgivare lider antingen ekonomisk eller anseendemässig skada. Se AD 1993 nr 18 och AD 1996 nr 15.

Du skriver inte i vilken kapacitet du arbetar för din arbetsgivare. Om du exempelvis är en personlig tränare anställd på mindre än heltid och behöver inkomsten från din sidoverksamhet för att försörja dig, eller om du inte i något hänseende innehar en förtroendeställning, kan man eventuellt tolka in att du tillåts bedriva konkurrerande verksamhet, se AD 2009 nr 40.

Även om din och din arbetsgivares verksamheter överlappar bara i ett begränsat hänseende, t.ex. att båda tillhandahåller träning, kan de anses konkurrerande. Arbetsdomstolen har uttryckt det såhär: "… enligt domstolens mening måste mot bakgrund [av det] antas att konkurrens kunde uppkomma i åtminstone viss utsträckning om samma uppdrag …". Min bedömning är därför att även om din och din arbetsgivares verksamheter i mångt och mycket skiljer sig åt, betraktas de av juridiken som konkurrerande. I och med att kravet på skada är uttunnat till att bara kräva potentiell skada tror jag även att det rekvisitet är uppfyllt. Din arbetsgivare bör kunna visa på möjlig utebliven vinst eller i vart fall möjlig anseendemässig skada.

I och med att jag saknar närmare kunskap om dina specifika förhållanden, uppmanar jag dig att lämna en kommentar till mitt svar och mer ingående beskriva din anställning. I så fall lovar att återkomma med en utförligare bedömning.

b. Vilka åtgärder tillåts man vidta i samband med planering av konkurrerande verksamhet?

Du skriver att du fortfarande befinner dig i planeringsstadiet. Det är principiellt tillåtet att i viss utsträckning förbereda en konkurrerande verksamhet parallellt med pågående anställning, förutsatt att tredje man, t.ex. arbetsgivarens kunder, inte kan iaktta förberedelserna, se exempelvis AD 2012 nr 40. Din arbetsgivare verkar emellertid givit dig tillstånd att planera konkurrerande verksamhet i större utsträckning än vad som följer av lojalitetsplikten. Han har satt gränsen vid att "[annonsera] till [deras kunder]". Vanligtvis får som sagt arbetstagaren inte vidta någon åtgärd som kan betraktas av annan.

Faktumet att en av deras anställda marknadsför konkurrerande verksamhet anses vara tillräckligt för att arbetsgivaren ska riskera att lida åtminstone anseendemässig skada. Professor Bengt Domeij, som är en auktoritet på området, menar att gränserna för tillåtna praktiska åtgärder går vid att söka lånelöften eller att konsultera exempelvis advokater – med andra ord: åtgärder som inte kan iakttas av andra. Av det följer att det inte är tillåtet att annonsera, detta oavsett om ditt namn kan kopplas till annonseringen och oavsett om du riktar in dig på arbetsgivarens kunder.

c. Sammanfattning och avslutande råd

Jag avråder dig från att i strid med din arbetsgivares förmaningar marknadsföra din konkurrerande verksamhet. Du har fått tillåtelse att uppträda på ett sätt som går utöver vad lojalitetsplikten föreskriver. Fortsatt annonsering från din sida kan utgöra saklig grund för uppsägning enligt 7 § lagen om anställningsskydd eller, i extremfallet, skadeståndsskyldighet.

Med det sagt bör du inte ge upp din sidoverksamhet. Egenföretagande är bland de roligaste och mest belönande karriärvägar som finns! I först hand tycker jag att du försöker förhandla med din arbetsgivare; uppmärksamma och godkänna deras invändningar mot annonseringen men samtidigt försöka förklara att du inte på något vis riktar dig till deras kunder. Med riktade annonser på exempelvis Facebook kan du helt undvika att marknadsföra till kunder inom deras geografiska område. Det kanske kan mildra deras osäkerhet.

En annan möjlighet är att bygga ditt företag i samarbete med din arbetsgivare. Såsom du själv skriver tillhandahåller de inte träningsresor. Det finns eventuellt synergieffekter och en win-win-situation i att du bygger upp verksamheten understödd av din arbetsgivare.

Om du har fortsatta funderingar eller följdfrågor är du välkommen att lämna antingen en kommentar här eller kontakta våra jurister för omfattande ingående konsultation.

Jag önskar dig ett stort lycka till!

Vänligen,

Elias Olsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1942)
2021-09-22 Finns det förbud mot att anställa personer som begått sexualbrott mot barn?
2021-09-22 Får jag arbeta mer än 40 timmar per vecka om jag har två arbeten?
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad

Alla besvarade frågor (95782)