Förarbeten som rättskälla

2017-08-29 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Rättskällan – förarbeten ?Jag undrar om Ni vet hur stor betydelse ha förarbeten som rättskällan?Försäkringskassan i sitt beslut om avslag hänvisade till lagen om sjuklön – lagen är från 1991. Eftersom jag tyckte att lagen inte reglerade eller rättare sagt inte var tydligt i vad det gäller min sak – hänvisade jag till förarbeten till lagen och lagstiftarens intentioner.När ärende hamnade hos Förvaltningsdomstolen – delade7instämmde Domaren där Försäkringskassans avslagsbeslut – dock utan att förklara till mig det där med förarbeten som rättskällan.Är förarbeten som rättskällan viktigt/av betydelse i Sverige – eller behöver inte domaren vara lojalt mot dessa – dessutom utan att förklara anledningen att inte göra det.Jag är medvetet om att jag måste klara processen hos förvaltningsrätten själv – d.v.s. utan ombud. På något sätt förväntar jag mig en begriplig information från domstolen för att jag ska kunna förstå och hantera processen. Domstolen vägrar svara på mina frågor. Åberopar rätten att inte behöva utreda mer än de har redan gjort – d.v.s. konstaterat att Försäkringskassan hade rätt att strunta i förarbeten.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De huvudsakliga rättskällorna är lagtext, förarbeten, doktrin och praxis, men även sedvänja och handelsbruk kan ha betydelse.

Lagtexten är huvudrollen som rättskälla och går alltså före alla andra rättskällor. Förarbeten är en viktig rättskälla, men domstolen är inte skyldig att följa vad som står i dem. Domstolen ska istället göra en intresseavvägning mellan den tolkning som kan ges av förarbeten och lagtext, vilket innebär att domstolen gör en helhetsbedömning anpassad till den enskilda situationen. Då jag inte vet omständigheterna i ditt fall är det svårt att svara på varför domstolen gjorde som den gjorde.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att domstolen är inte bunden av förarbeten, men tar hänsyn till dem. Förarbetenas viktiga roll som rättskälla kan minska om väldigt lång tid förflutit sedan en bestämmelse trädde ikraft, men huruvida detta är fallet i din situation kan jag inte svara på. Om domstolen frångår vad som står i förarbetena bör domstolen dock förklara varför.

Hoppas du känner att du fått klarhet i din fråga!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (396)
2021-11-26 Får bevis som tillkommit genom olovlig avlyssning, traumatiserade förhållanden eller hot användas i domstol?
2021-09-30 Bevisprövning vid fortkörning.
2021-09-30 Hur värderar domstolen bevis?
2021-09-28 Vad har ett erkännande för betydelse i brottmål?

Alla besvarade frågor (97338)