Förarbeten som rättskälla

Rättskällan – förarbeten ?

Jag undrar om Ni vet hur stor betydelse ha förarbeten som rättskällan?

Försäkringskassan i sitt beslut om avslag hänvisade till lagen om sjuklön – lagen är från 1991. Eftersom jag tyckte att lagen inte reglerade eller rättare sagt inte var tydligt i vad det gäller min sak – hänvisade jag till förarbeten till lagen och lagstiftarens intentioner.

När ärende hamnade hos Förvaltningsdomstolen – delade7instämmde Domaren där Försäkringskassans avslagsbeslut – dock utan att förklara till mig det där med förarbeten som rättskällan.

Är förarbeten som rättskällan viktigt/av betydelse i Sverige – eller behöver inte domaren vara lojalt mot dessa – dessutom utan att förklara anledningen att inte göra det.

Jag är medvetet om att jag måste klara processen hos förvaltningsrätten själv – d.v.s. utan ombud. På något sätt förväntar jag mig en begriplig information från domstolen för att jag ska kunna förstå och hantera processen. Domstolen vägrar svara på mina frågor. Åberopar rätten att inte behöva utreda mer än de har redan gjort – d.v.s. konstaterat att Försäkringskassan hade rätt att strunta i förarbeten.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De huvudsakliga rättskällorna är lagtext, förarbeten, doktrin och praxis, men även sedvänja och handelsbruk kan ha betydelse.

Lagtexten är huvudrollen som rättskälla och går alltså före alla andra rättskällor. Förarbeten är en viktig rättskälla, men domstolen är inte skyldig att följa vad som står i dem. Domstolen ska istället göra en intresseavvägning mellan den tolkning som kan ges av förarbeten och lagtext, vilket innebär att domstolen gör en helhetsbedömning anpassad till den enskilda situationen. Då jag inte vet omständigheterna i ditt fall är det svårt att svara på varför domstolen gjorde som den gjorde.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att domstolen är inte bunden av förarbeten, men tar hänsyn till dem. Förarbetenas viktiga roll som rättskälla kan minska om väldigt lång tid förflutit sedan en bestämmelse trädde ikraft, men huruvida detta är fallet i din situation kan jag inte svara på. Om domstolen frångår vad som står i förarbetena bör domstolen dock förklara varför.

Hoppas du känner att du fått klarhet i din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo