Föranleder olaga hot en nödvärnssituation?

Kan andra handlingar än fysiskt våld bedömas som nödvärn?

Tänker på inspelning av samtal på grund av överhängande brottsligt angrepp (hot). En anställd på ett företag utsätts för hot. Det sker "bakom ryggen" på honom. Jag vill ha bevis. Gäller brottsbalk 4 kap 9a paragraf?

Trevlig helg!

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att en person utsätts för hot skulle kunna falla under olaga hot enligt 4 kap 5§ Brottsbalken (BrB) och därmed alltså vara ett brott. Det kan dock inte vara vilken typ av hot som helst, enligt paragrafen måste det antingen vara att någon lyfter vapen mot annan eller att personen hotar om brottslig gärning ex. "jag ska döda dig". För att hotet ska klassas som olaga hot krävs det dessutom att det för den hotade är ägnat att framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom. Även om hotet inte uttalas direkt till den hotade utan till någon i dennes bekantskapskrets kan det vara straffbart om det var tänkt att offret skulle få ta del av informationen ex. "jag ska döda X när jag ser honom". Om det inte är tänkt att den anställde ska få reda på vad som sagts är det alltså inte olaga hot.

Precis som du skriver är en av situationerna som föranleder nödvärnsrätt att det föreligger ett överhängande brottsligt angrepp, detta stadgas i 24 kap 1§ BrB. Av 24 kap 1§ BrB framgår att rätt till nödvärn föreligger mot:
1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom,
2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning,
3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller
4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse

I detta fall är det endast 1 punkten som möjligen skulle kunna bli aktuell. Det stadgas dock att det ska vara ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp, inte att det endast måste vara ett brott. Exempelvis omfattas inte förtal i 5 kap 1§ BrB eller förolämpning i 5 kap 3§ BrB som ett brottsligt angrepp som därigenom skulle kunna föranleda nödvärnsrätt. Enligt den första punkten är det just fysiskt våld som föranleder nödvärnsrätt då nödvärnsrätten får användas för att avvärja angreppet. Så fort det inte längre finns ett överhängande brottsligt angrepp eller då det påbörjade angreppet är avslutat föreligger inte längre någon nödvärnssituation och nödvärnsrätten upphör. Du kan alltså inte åberopa nödvärnsrätt som en rättfärdigande omständighet för att gå fri från olovlig avlyssning då olaga hot inte är ett fysiskt angrepp på person eller egendom och är alltså inte en nödvärnssituation som föranleder nödvärnsrätt.

Angående huruvida 4 kap 9a§ BrB är aktuell kan sägas att brottet som regleras i paragrafen är olovlig avlyssning. För att en handling ska falla under paragrafen krävs att avlyssningen sker olovligen med hjälp av tekniskt hjälpmedel. För att olovlig avlyssning ska kunna bli aktuell krävs att du själv inte deltar i samtalet som du spelar in. Det krävs även att inspelningen sker av ett samtal vartill allmänheten inte äger tillträde till.

För att sammanfatta skulle möjligen personens uttalanden kunna falla under brottet olaga hot enligt 4 kap 5§ BrB. Det föreligger dock ingen nödvärnssituation då det inte föreligger ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp. Om det är fråga om olaga hot gör sig personen skyldig till brott och ni kan polisanmäla honom. Då du skriver att hotet sker bakom den utsattes rygg är det troligtvis många som är vittnen till brottet.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma. Trevlig helg på dig med!
Med Vänlig Hälsning

Felicia LundgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo