Förändring av hyresvillkor

2020-06-17 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej !Jag bor i en hyreslägenhet i en bostadsrättsförening. Min hyra höjs hela tiden oh det känns oskäligt ofta. Min fråga är; hur ofta får/kan en hyresvärd höja hyran. Jag fick en höjning i december 2019 och nu i juli 2020 får jag en ny. Vore tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du hyr en lägenhet av bostadsrättsföreningen, varvid 12 kap. Jordabalken - även kallat Hyreslagen - tillämpas nedan. Lagen hittar du här . Jag kommer inledningsvis gå igenom förfarandet vid hyreshöjning, varpå jag sedan kommer att förklara tillvägagångssätt vid tvist om begärd hyreshöjning följt av en sammanfattning och råd till dig.

Förfarandet vid hyreshöjning

Enligt 12 kap. 54 § Jordabalken ska hyresvärden, om denne vill höja hyran, skriftligen meddela detta till hyresgästen. Detsamma gäller om du som hyresgäst vill meddela hyresvärden om önskan av förändring av hyra. I 12 kap. 54 a § Jordabalken framkommer att om en hyreshöjning ska bli gällande måste hyresvärden ska meddelandet innehålla uppgift i kronor om den hyreshöjning som begärs och om det totala hyresbeloppet samt uppgift om den dag då den nya hyran ska börja gälla. Vidare anges att det i meddelandet ska anges att hyresgästen blir skyldig att betala den högre hyran, om denne inte senast en viss angiven dag, tidigast två månader efter det att meddelandet lämnades, ger hyresvärden besked om att denne motsätter sig hyresvärdens begäran. Meddelandet ska också innehålla uppgift om hyresvärdens adress, en upplysning om att hyresnämnden kan pröva skäligheten av den begärda hyran samt en uppgift om vad hyresgästen behöver göra för att en sådan prövning ska komma till stånd. Om inte hyresgästen inom den utsatta tiden gett hyresvärden besked om att denne motsätter sig begäran om hyreshöjning, anses hyresgästen ha ingått avtal om hyreshöjningen.

Om tvist om förändring av begärd hyreshöjning

Om parterna inte kan komma överens om hyran, kan part ansöka om ändring av hyresvillkoren hos Hyresnämnden. En sådan ansökan får göras tidigast en månad efter det att meddelandet om ändring av hyresvillkoren har lämnats (se föregående stycke). Detta enligt 12 kap. 54 § Jordabalken. Om parterna tvistar om hyrans storlek ska hyran fastställas till ett skäligt belopp. I lagtexten anges att hyran inte ska anses skälig om den är påtagligt högre än hyran för lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga. Detta enligt 12 kap. 55 § Jordabalken. Av lagkommentaren till bestämmelsen framkommer att lägenhetens bruksvärde ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet och andra faktorer i förhållande till likvärdiga lägenheter på orten. I lagkommentaren anges vidare att detta kan vara lägenhetens storlek, modernitetsgrad, planlösning, läge inom huset, reparationsstandard, ljudisolering samt förmåner knutna till lägenheten såsom hiss, sopnedkast, tvättstuga, särskilda förvaringsutrymmen, fastighetsservice, lekplats, garage/parkering, men också husets allmänna läge.

Sammanfattning och råd

För att sammanfatta det hela och svara på din fråga gäller följande. Det avgörande torde inte vara hur ofta din hyresvärd höjer hyran på lägenheten, utan om hyran som begärs är skälig eller inte. Vid en sådan skälighetsbedömning jämförs hyran med andra lägenhetshyror som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga den lägenhet som du hyr (se föregående stycke). Om din hyresvärd har begärt hyreshöjning i enlighet med ovan nämnda lagrum, kan du välja att motsätta dig eller godkänna hyreshöjningen. I händelse då ni parter inte skulle komma överens kan ni låta Hyresnämnden göra en objektiv bedömning av vad som är skälig hyra för just den lägenhet som du hyr.

Jag hoppas att du blev klokare i det hela och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Ida Hellsten
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1489)
2021-01-23 Solidariskt betalningsansvar när fler står på hyreskontraktet
2021-01-23 Säga upp tidsbestämt hyresavtal i förtid
2021-01-20 Folkbokföring vid innehav av bostadsrätt och hyresrätt
2021-01-20 Är 12 månaders uppsägningstid för en garageplats tillåtet?

Alla besvarade frågor (88366)