Föräldrars skadeståndsansvar

FRÅGA
Hejsan!Min son har placerat på HVB hemmet för nästan 2 år sedan med SOL lag. Han var över 15 år när han slog en personal som jobbar på HVB hemmet.Nu fick han en dom som måste ersätta personalen 5000 kr och 800 kr till Brottsoffermyndigheten. Min fråga är :Är jag som ensamvårdnadshavare har ansvaring för betalningen? eller det är hans ansvar?Trotts att han bor inte hos mig?Han fyllde 16 år för 3 månader sedan.Vi fick beslutet av tingsrätten nu.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en omyndig blir skadeståndsskyldig kan ibland inträda vad som kallas för vårdnadshavares principalansvar (ibland kallat strikta ansvar). Detta framgår av 3:5 skadeståndslagen (SkL) som stadgar att en förälder som har vårdnaden om sitt barn i vissa fall är skyldig att ersätta skador som denne orsakat. En förutsättning för att så ska bli fallet är att det ska röra en person- eller sakskada som vållats genom brott eller att barnet kränkt någon på det sätt som anges i 2:3 SkL. Då det framgår att din son slagit en annan person (dvs orsakat en personskada på brottslig väg) är villkoren uppfyllda.

Vårdnadshavarens strikta skadeståndsansvar innebär i praktiken att denna ska, utan krav på eget vållande, ersätta de skador som barnet vållar. Skadeståndsskyldigheten för vårdnadshavare är dock begränsad till högst en femtedel av prisbasbeloppet per skadehändelse (vilket år 2019 motsvarar 9 300 kr). Allt över detta belopp ska den omyndige ersätta med egna medel.

Vårdnadshavares skadeståndsansvar kan jämkas genom 3:6 2 st. SkL om det skulle framstå som "uppenbart oskäligt" att föräldern ska betala skadeståndet med hänsyn till förälderns förhållande till barnet eller de särskilda åtgärder föräldern har vidtagit för att förhindra att barnet begår brott. I praktiken används denna jämkningsmöjlighet mycket restriktivt och det krävs att föräldern går långt utanför sin "normala" tillsynsplikt för att så ska bli fallet. Se exempelvis NJA 2015 s. 482 där en flickas mor blev skyldig att utge 8 800 kr var till 15 olika målsägande som dottern kränkt genom grovt förtal på nätet medan hon bodde hos fadern. Trots att en vårdnadshavare har i princip ingen möjlighet att kunna förutse och förhindra sina barn från att begå brott kan de ändå tvingas utge skadestånd för sina barns räkning enligt 3:5 SkL.

Har tingsrätten redan meddelat dom bör dessa möjligheter redan iakttagits innan beslut meddelats. Det bör även framgå av domen huruvida det är du eller din son som primärt ansvarar för att den skadelidande får sin ersättning. Mitt råd är att kika där.

Skadeståndslagen (1972:207) hittar du här.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Elin Rideg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (219)
2022-01-12 Principalansvar för vårdnadshavare
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (98708)