Föräldrars principalansvar för barns vållande av sak- eller personskada genom brottslig handling!

Hej, om ett barn orsakar skada på annans egendom och blir ersättningsskyldig och barnets förädrar är separerade. Ska då båda förädrarna betala för skadegörelsen eller bara den förälder barnet var hos när skadan skedde?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Du undrar om det bara är ena eller båda föräldrarna som har ett principalansvar för sakskada som deras gemensamma barn orsakat genom en brottslig handling. Det är viktigt att skadan just orsakats genom en brottslig handling för att en förälders principalansvar ska kunna bli aktuellt. Regeln om principalansvar finns i Skadeståndslagens (SKL) 3 kap 5§.

Det är båda vårdnadshavarna som svarar solidariskt för skadan. Ansvaret är dock begränsat till 1/5 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller för det år då skadehändelsen inträffade. För år 2016 beräknas prisbasbeloppet till 44 300 kr. Det innebär att ert ansvar som föräldrar är begränsat till högst 1/5 av 44 300 kr = 8860 kr. Ansvaret kan ytterligare begränsas då det handlar om en sakskada. Jämkning kan i så fall ske om det är skäligt med hänsyn till föreliggande försäkringar och försäkringsmöjligheter, se SKL 3 kap 6§. Principalansvar är ett ansvar utan personligt ansvar och den är dessutom, som redogjort i ovan, begränsad i sin omfattning.

Du som vårdnadshavare kan dock bli personligt och obegränsat ansvarig för en skada som orsakats av ditt barn pga. att Du försummat din tillsyn över ditt barn enligt Föräldrabalken 6 kap 2§. Här åläggs föräldern ett skadeståndsansvar enligt den allmänna skadeståndsregeln i SKL 2 kap 1§. Ansvaret riktas direkt mot dig som förälder och det orsakssambandet mellan din culpa/försumlighet i förhållande till den skada som uppstår som är avgörande för om ett skadeståndsansvar ska anses föreligga eller inte. Däremot om den omedelbara tillsynen anförtrotts en lärare eller umgängesförälder så är du som vårdnadshavare i regel inte vara ansvarig för skada som orsakats av ditt barn under deras tillsyn.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen,Arash GhavamnejadRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000