Sekretess gentemot förälder/vårdnadshavare

2016-08-31 i Sekretess
FRÅGA
Om en 14 åring söker sig till en mottagning för en tidig abort och motsätter sig all kontakt till att vårdanshavare kontaktas. Vad är det då som väger tyngst, sekretesslagen eller föräldrabalken? Måste föräldrarna då få reda på det då hon bara är 14 år?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Detta är precis som du själv har uppfattat det, en fråga om vilka regler som väger tyngst; sekretess inom vården enligt Offentlighet och sekretesslagen (här) eller vårdnadshavares rätt att ta del av sitt barns personliga uppgifter och förhållanden enligt Föräldrabalken (här).

25 kap 1 § Offentlighet och sekretesslagen (OSL) säger att sekretess hos barn- och ungdomsmottagningen gäller till skydd för den enskilde d.v.s. i det här fallet för dottern, såvida det inte står klart att hon inte lider men. Att detta skydd även gäller gentemot underårigas vårdnadshavare framkommer av 12 kap 3 § 1 st OSL. I paragrafen framkommer att sekretessen gäller dock inte i förhållande till vårdnadshavaren i den utsträckning denne enligt 6 kap. 11 § föräldrabalken har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör den underåriges personliga angelägenheter. 6 kap 11§ FB säger att vårdnadshavare ska ansvara över barn och uppbära barnets rättshandlingsförmåga tills att barnet själv uppnått tillräcklig mognad för att själv ha inflytande över frågor som rör barnet. 14 år är en ung ålder och torde inte i vanliga fall innebära en sådan mognadsgrad att vårdnadshavaren på den grunden kan hållas utanför p.g.a. barnets inträde som rättshandlare.

Enligt 6 kap 11 § FB har vårdnadshavarna därför rätt att ta del av dessa uppgifter. Detta förutsatt att (enligt 12:3 OSL) utlämnande av uppgifterna inte kommer innebära att:
1) den underårige (oberoende av ålder) lider betydande men om uppgifterna röjs för vårdnadshavaren → fara måste alltså föreligga för att barnet lider avsevärt skada, t.ex. fysiskt eller psykiskt.
2) det annars anges i denna lag.

För den bedömningen bör barnets egen upplevelse tillmätas betydelse även om beslutsfattaren också måste överväga hur viktig insynen är för vårdnadshavarens möjlighet (och skyldighet) att ansvara för god vård och fostran av barnet.

Sammanfattningsvis: Föräldrarna har rätt att ta del av denna information såvida inte dottern misstänks tas avsevärd skada av att uppgiften röjs för föräldrarna.

Hoppas du fick svar på din fråga! Ha det bra!

Med vänliga hälsningar,

Mathilda Rova
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (230)
2020-11-28 Förundersökningssekretess
2020-11-21 Vårdsekretess - måste föräldrarna få veta?
2020-11-19 Har man som anmäld för ett brott rätt till insyn när förundersökningen lagts ner?
2020-11-14 Kan jag som dödsbodelägare få ut min avlidne mors kontohistorik?

Alla besvarade frågor (86821)