FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess30/08/2016

Sekretess gentemot förälder/vårdnadshavare

Om en 14 åring söker sig till en mottagning för en tidig abort och motsätter sig all kontakt till att vårdanshavare kontaktas. Vad är det då som väger tyngst, sekretesslagen eller föräldrabalken? Måste föräldrarna då få reda på det då hon bara är 14 år?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Detta är precis som du själv har uppfattat det, en fråga om vilka regler som väger tyngst; sekretess inom vården enligt Offentlighet och sekretesslagen (här) eller vårdnadshavares rätt att ta del av sitt barns personliga uppgifter och förhållanden enligt Föräldrabalken (här).

25 kap 1 § Offentlighet och sekretesslagen (OSL) säger att sekretess hos barn- och ungdomsmottagningen gäller till skydd för den enskilde d.v.s. i det här fallet för dottern, såvida det inte står klart att hon inte lider men. Att detta skydd även gäller gentemot underårigas vårdnadshavare framkommer av 12 kap 3 § 1 st OSL. I paragrafen framkommer att sekretessen gäller dock inte i förhållande till vårdnadshavaren i den utsträckning denne enligt 6 kap. 11 § föräldrabalken har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör den underåriges personliga angelägenheter. 6 kap 11§ FB säger att vårdnadshavare ska ansvara över barn och uppbära barnets rättshandlingsförmåga tills att barnet själv uppnått tillräcklig mognad för att själv ha inflytande över frågor som rör barnet. 14 år är en ung ålder och torde inte i vanliga fall innebära en sådan mognadsgrad att vårdnadshavaren på den grunden kan hållas utanför p.g.a. barnets inträde som rättshandlare.

Enligt 6 kap 11 § FB har vårdnadshavarna därför rätt att ta del av dessa uppgifter. Detta förutsatt att (enligt 12:3 OSL) utlämnande av uppgifterna inte kommer innebära att:
1) den underårige (oberoende av ålder) lider betydande men om uppgifterna röjs för vårdnadshavaren → fara måste alltså föreligga för att barnet lider avsevärt skada, t.ex. fysiskt eller psykiskt.
2) det annars anges i denna lag.

För den bedömningen bör barnets egen upplevelse tillmätas betydelse även om beslutsfattaren också måste överväga hur viktig insynen är för vårdnadshavarens möjlighet (och skyldighet) att ansvara för god vård och fostran av barnet.

Sammanfattningsvis: Föräldrarna har rätt att ta del av denna information såvida inte dottern misstänks tas avsevärd skada av att uppgiften röjs för föräldrarna.

Hoppas du fick svar på din fråga! Ha det bra!

Med vänliga hälsningar,

Mathilda RovaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000