Föräldrapenningtillägg vid tvillingfödsel

En fråga som berör föräldraledighet och kollektivavtalet  "Allmänna Bestämmelser" som ges ut från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).

Jag är anställd tjänsteman inom kommunal sektor och skall nu bli förälder till två barn, det vill säga tvillingpappa. Enligt AB § 29 mom 1, andra stycket kan jag få föräldrapenningtillägget i sammanlagt 180 dagar per födsel. När jag ställde frågan till min arbetsgivare om jag då kunde få ovan nämnda tillägg under 320 dagar fick jag nej med hänvisning till att detta var en födsel.

Min fråga blir således, räknas en tvillingfödsel eller övriga flerbördsfödslar som EN födsel eller skall det vara att anse som TVÅ födslar eller FLERA födslar som sker på varandra.

De två kan inte komma ut samtidigt även om det sker vid samma tillfälle, det kommer bli två personnummer, två olika individer med olika förlossningstider osv osv.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Det är inte helt enkelt att svara på om en tvillingfödsel ska ses som en eller flera födslar, men viss ledning kan man få genom att se hur tvillingfödsel bedöms i fråga om föräldraledighet och föräldrapenning.

När det gäller rätt till föräldraledighet finns det minimiregler på EU-nivå i form av ramavtal som medlemsländerna, däribland Sverige, måste rätta sin lagstiftning efter. Hur en tvillingfödsel ska räknas i föräldraledighetssammanhang har EU-domstolen tolkat i ett förhandsavgörande (mål C‑149/10), där de slagit fast att ramavtalet inte ska tolkas så att en tvillingfödsel ger rätt till ett lika stort antal föräldraledighetsdagar som antalet födda barn. I ramavtalet används formuleringen "ett barns födelse", och det ska alltså inte tolkas som att en tvillingfödsel räknas som två barns födelser.

Vad gäller föräldrapenning så enligt Socialförsäkringsbalken 12 kapitlet 12 § första stycket så ges föräldrapenning "med anledning av ett barns födelse" under högst 480 dagar sammanlagt för föräldrarna. I andra stycket samma paragraf regleras vad som gäller vid tvillingfödsel; "vid flerbarnsfödsel lämnas föräldrapenning under ytterligare högst 180 dagar för varje barn utöver det första". Inte heller här räknas tvillingfödsel som två barns födelser, och tvillingar berättigar alltså inte till dubbel föräldraledighet. 

Att tolka kollektivavtalets "per födsel" så att en tvillingfödsel räknas som en födsel framstår alltså inte som orimligt och är i linje med hur tvillingfödsel bedömts i fråga om föräldraledighet samt i fråga om föräldrapenning. Om du är osäker på om din arbetsgivare tolkat kollektivavtalet rätt kan du kontakta ditt fackförbund och höra hur de anser att formuleringen ska förstås.

Gratulerar till tillökningen!

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Föräldraledighet ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo