Förälders skadeståndsansvar för barns orsakande av sakskada

FRÅGA
Hej!Min dotter blev utsatt för kastande snöbollar och isklumpar av några pojkar från en parallellklass (6:an) när hon väntade på bussen hem efter skolan.Hon tog en pojke på axeln och sade åt honom att sluta. Då sätter han en fot bakom hennes hälar och trycker hennes överkropp bakåt och fäller henne. Sedan sätter han sig på hennes höft och hoppar på henne några gånger. Resultat : en krossad Iphone som inte fungerar, hon hade den i bakfickan.Fråga: Har jag rätt att kräva att hans föräldrar ska ersätta mig för självrisken på 1 500 kronor?
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga.

Frågor gällande ersättning efter uppkomna skador på saker regleras av skadeståndslagen (1972:207) (SkL). Av 2 kap 1 § framgår följande "Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan."

Det krävs alltså att skadan på telefonen orsakats genom uppsåt eller vårdslöshet. Men tanke på hur Du beskriver förloppet ovan så torde händelsen omfattas av bestämmelsen. Skulle pojkens handlande inte bedömas som att han uppsåtligen orsakat skadan på telefonen så torde det i vart fall bedömas som en skada orsakad på grund av vårdslöshet. Min bedömning är således att pojken kan bli skyldig att ersätta skadan. Eftersom pojken är minderårig finns dock en möjlighet för honom att få skadeståndet jämkat. Det framgår av 2 kap 4 § SkL att "Den som i fall som avses i 1-3 §§ vållar skada innan han har fyllt arton år skall ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter."

Föräldrarna kan bli skyldiga att utge skadestånd för skador orsakade av barn enligt två olika regleringar. Enligt 3 kap 5 § SkL ska en förälder ersätta en sakskada som ett barn, vilken föräldern har vårdnaden om, orsakat genom brott. Eftersom Du inte nämner att händelsen skulle ha anmälts och utretts av polis så förutsätter jag att detta inte är aktuellt, dvs. att det inte är fråga om något brott.

Vårdnadshavare kan också bli skadeståndsskyldiga då de har ett ansvar enligt 6 kap 2 § föräldrabalken (1949:381). Av bestämmelsen framkommer att "I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan ska vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas." Underlåter vårdnadshavaren detta kan han eller hon bli skadeståndsskyldig enligt 2 kap 1 § SkL (se ovan). Det krävs då att vårdnadshavaren har brustit i sin plikt. Eftersom att detta skedde i anslutning till skoldagens avslut av barn som är så pass gamla som 11-12 år så torde vårdnadshavarna inte ha brustit i sin plikt. Detta kan självklart inte sägas med säkerhet utan att bedöma situationen mer djupgående men generellt skulle jag säga att det är ganska vedertaget att barn i den åldern går till och från skolan kortare sträckor alt. åker skolbuss själva utan vuxens sällskap. Det torde därför inte kunna krävas att föräldrarna haft pojken under uppsikt omedelbart efter skoldagens slut.

Sammanfattningsvis kan alltså följande sägas: Vårdnadshavare kan bli skadeståndsskyldiga för sakskador orsakade av barn. För detta krävs då att sakskadan uppkommit genom brott begånget av barnet eller att vårdnadshavaren har brustit i sin plikt att vidta åtgärder så att barnet inte orsakar skada för annan. Är inget av dessa två alternativ aktuella kan föräldrarna i Ditt fall inte bli skyldiga att utge ersättning för den trasiga mobilen. Dock kan pojken själv kan bli skyldig att ersätta skadan enligt 2 kap 1 § SkL (se ovan).

Jag hoppas att Du fått svar på Din fråga.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll