FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare28/10/2021

Förälders skadeståndsansvar

Om ett barn har LVU, bor på behandlingshem, rymmer och utför ett brott. Är det ändå föräldrarna som blir skyldiga att betala skadeståndet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga är huvudsakligen reglerad i skadeståndslagen (SkL)

Förälders skadeståndsansvar

En förälder har ett ansvar för den person- eller sakskada eller kränkning dess barn vållar genom brott (3 kap. 5 § första stycket SkL). För att förälderns ansvar ska kunna aktualiseras krävs dessutom att föräldern är vårdnadshavare för barnet.

Förälderns ansvar är dock begränsat till en femtedel av gällande prisbasbelopp (3 kap. 5 § andra stycket SkL). Gällande prisbasbelopp är 47 600 kronor (2 kap 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken). Med andra ord, förälderns skadeståndsansvar omfattar högst 9 520 kronor.

Om det är två föräldrar som ansvarar för skadeståndet, ansvarar de solidariskt (6 kap. 4 § SkL). Detta innebär att skadelidande kan välja att utkräva skadeståndet för någondera förälder. Den förälder som utgett skadestånd har enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer rätt att kräva den andra föräldern på ersättning.

Jämkning av skadeståndet

En förälders skadeståndsansvar för skada dess barn tillfogat kan jämkas, det vill säga nedsättas, bland annat om det är uppenbart oskäligt att föräldern ska betala skadeståndet med hänsyn till förälderns förhållande till barnet (3 kap. 6 § andra stycket SkL). En omständighet som bör kunna föranleda en sådan jämkning är om barnet bereds vård enligt LVU. Motiveringen är att en förälder vanligtvis i formell mening fortfarande är vårdnadshavare, men de ansvarar inte för den faktiska omsorgen, utan det gör behandlingshemmet i ditt fall (Prop 2009/10:142 s 37).

Slutsats

Min bedömning är att en förälder, förutsatt att föräldern är vårdnadshavare, kommer att bli skadeståndsansvarig för brottet dess barn vållat. Ett sådant ansvar är emellertid begränsat till 9 520 kronor. Det finns även goda grunder att argumentera för en jämkning av nyssnämnda belopp eftersom barnet omhändertagits med stöd av LVU.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Adam FymanRådgivare