Förälders ansvar för barns skadeståndsskyldighet

FRÅGA
Kan skolan kräva mig som förälder på ersättning om min 10 åriga son råkar ha sönder en glasruta på skoltid? Jag vill poängtera att det var en olyckshändelse och inte med flit.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din son tagit sönder en glasruta kan det vara fråga om skadegörelse, detta följer av 12 kap. 1 brottsbalken (BrB). Emellertid är han inte straffmyndig eftersom han bara är 10 år, men kan däremot bli civilrättsligt ansvarig och även skadeståndsskyldig.

Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen (SkL) ska den person som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar en skada ersätta skadan. Om det är fråga om att din son gjort sig skyldig till brott följer av 3 kap. 5 § SkL att du som förälder ska ansvara för skadan då du har ett så kallat principalansvar för din son. Av samma bestämmelse följer att ditt ansvar begränsas till maximalt en femtedel av gällande prisbasbelopp. I år innebär det att begränsningen är satt till 8860:- (årets prisbasbelopp är 44300, sedan en femtedel av det).

Viktigt att poängtera är att du inte blir betalningsskyldig om din son inte vållat skadan genom brott. Det förutsätts alltså att det är fråga om att din son gjort sig skyldig till just skadegörelse. Om så inte är fallet ansvarar du inte för skadan, vilket innebär att din son personligen blir skadeståndsskyldig. Om barn inte själva kan betala hamnar fordran hos kronofogden med utmätningsförsök och betalningsanmärkning som följd. Mot den bakgrunden är det att rekommendera att du betalar om din son är skadeståndsskyldig.

Det bör även framhållas att det normalt ingår en ansvarsförsäkring i hemförsäkringen. Denna täcker normalt skadeståndsskyldighet upp till ett visst belopp. Jag föreslår att du kontaktar ditt försäkringsbolag för att få information om vad som omfattas av din hemförsäkring, självrisk och så vidare.

Mot bakgrund av att du strukit under att det var en olyckshändelse och inte med flit är det långt ifrån säkert att det är fråga om ansvar för skadegörelse.

Hoppas du är nöjd med svaret!

Vänliga hälsningar,

Jesper Johansson
Fick du svar på din fråga?