Flytta in i bostad utan bygglov - vad kan man göra?

2021-05-03 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag har köpt en avstyckad gård för drygt ett år sedan med typkod småhusenhet bebyggd (220).Jag fick papper på detta av Lantmäteriet när jag skrev köpekontraktet. På fastigheten finns en komplementbostad från ca 1920 (ca 60kvm) ett gammalt dränghus som hade enklare inredning, spis/kyl/skorsten m.m.Det finns även ett förhandsbesked som är beviljad av kommunen för en ny villa.Jag har renoverat upp komplementbostaden (renoverat taket, fönsterna, nytt kök, breddat dörrarna till nya krav m.m.). för att bo där undertiden jag skall bygga det nya huset som jag har sökt bygglov för. Nu när bygglovshandläggaren granskar bygglovet för den nya villan har dem gått in på min fastighet utan att meddela mig. (får dem göra så?) samt tagit bilder på komplementbostaden. Nu meddelar bygglovshandläggaren mig att dem inte har några uppgifter i deras register att det finns en bostad på tomten. Dem säger att jag inte får flytta in i denna komplementbostad då detta kräver bygglov. Jag har redan flyttat in i komplementbostaden. Nu vet jag inte vad jag skall göra? Kan jag få böter varje månad för att jag har renoverat upp det gamla dränghuset eller kan jag få en engångs böter? Måste jag söka bygglov i efterhand även om det har varit en komplementbostad som är uppförd för så pass många år sedan? Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Bestämmelser om bygglov finns i plan- och bygglagen, vilken jag härefter förkortar som PBL. Även brottsbalken och plan- och byggförordningen kommer att beröras.

Får en bygglovshandläggare gå in på fastigheten och fotografera utan lov?

Huvudregeln enligt svensk rätt är att man får fota vem man vill och vad man vill om man befinner sig på allmän plats. Från denna huvudregel finns vissa undantag, till exempel att man inte får fotografera skyddsobjekt (se exv. 7 § skyddslagen). En markägare kan på grund av äganderätten besluta om fotoförbud på sin egen mark. Att man inte får vistas på någons tomt utan lov, om tomten kan skadas av det, framgår vidare av 12 kap. 4 § brottsbalken. Att vistas olovligen på annans mark kan även, beroende på omständigheterna, rubriceras som egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § brottsbalken) eller skadegörelse (12 kap. 1 § brottsbalken). I ditt fall har dock handläggaren rätt att tillträda fastigheten och ta kort för att utföra sitt arbete (11 kap. 8 § PBL). Med andra ord är det tillåtet.

Bo i en bostad utan bygglov?

Det går att ansöka om bygglov i efterhand. Eftersom byggnaden är äldre än tio år så kan byggnadsnämnden inte längre besluta om något rättelseföreläggande, till exempel att byggnaden ska rivas (11 kap. 20 § PBL). Det kommunen istället kan göra är ta ut en så kallad byggsanktionsavgift av den som när överträdelsen begicks var ägare till fastigheten som överträdelsen avser, den som begick överträdelsen, eller den som har fått en fördel av överträdelsen (11 kap. 51 och 57 § PBL). Möjligheten för kommunen att ta ut en byggsanktionsavgift preskriberas efter fem år efter överträdelsen (11 kap. 58 § PBL). Någon sanktionsavgift ska dock inte tas ut om rättelse sker innan sker innan frågan om sanktion eller ingripande har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten (11 kap. 54 § PBL). Med andra ord kan du slippa undan en sådan sanktionsavgift genom att flytta ut ur huset och ansöka om bygglov.

Avgifterna grundas på prisbasbeloppet, som för 2021 är 47 600 kronor. Byggsanktionsavgifter kan maximalt vara 50 prisbasbelopp (11 kap. 52 § PBL). Storleken på byggsanktionsavgifterna är reglerade i plan- och byggförordningen.

Sammanfattning och råd

Bygglovshandläggare har rätt att tillträda fastigheter för att utöva tillsyn och för att till exempel ta bilder. Eftersom komplementbostaden är äldre än tio år kan byggnadsnämnden inte längre besluta om att den ska rivas. Däremot kan nämnden besluta om att du ska betala en så kallad byggsanktionsavgift. För att inte behöva betala en sådan avgift kan du tillfälligt flytta ifrån bostaden och ansöka om bygglov i efterhand.

Skulle du behöva mer hjälp kan jag varmt rekommendera dig att ta kontakt med en av våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå. Skulle du vara intresserade av detta, eller om du har några frågor om mitt svar så är du välkommen att kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2099)
2021-10-11 Bostadsarrende och hus på gemensamt ägd mark
2021-10-05 Måste man fråga grannar innan poolbygge?
2021-10-04 Krav på säkerhetsbeslag eller andra skydd på öppningsbara fönster
2021-09-30 Överlåta sin andel av en fastighet till någon annan

Alla besvarade frågor (96402)