Finns inga bröstarvingar ärver make före andra arvingar

Två personer är gifta utan barn. Make 1 har en fastighet som enskild egendom via gåva samt lös egendom som införskaffats innan giftermålet.

Vad händer med Make 1 egendomar vid skilsmässa?

Vad händer vid Make 1 frånfälle?

Krävs ett testamente från Make 1 för att dennes egendom ska ärvas av Make 1 släkt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid skilsmässa

Ifall makarna skulle ansöka om skilsmässa ska de fördela sin egendom mellan sig genom en bodelning (9 kap 1 § äktenskapsbalken). I en bodelning ska allt giftorättsgods ingå (10 kap 1 § äktenskapsbalken). All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap 1 § äktenskapsbalken). En makes egendom kan bli enskild t.ex. genom att ett äktenskapsförord upprättas, genom arv/gåva med villkoret att egendomen ska vara enskild etc. (7 kap 2 § äktenskapsbalken).

Du skriver att make 1 har en fastighet som mottagits med villkoret om att gåvan ska vara enskild egendom. Fastigheten ska därför inte ingå i en bodelning.

Make 1 äger även lös egendom som införskaffades innan giftermålet. Det spelar ingen roll när egendomen införskaffades, om det var innan giftermålet eller under giftermålet. För att egendom inte ska ingå vid en skilsmässa krävs det att den är enskild. Detta innebär att om inget äktenskapsförord finns räknas egendomen som giftorättsgods och ska ingå i en bodelning.

Ifall make 1 avlider

Att egendom är en makes enskilda har ingen verkan vid arvsrätt utan berör endas bodelning mellan makarna. Eftersom att makarna inte har några barn ärver den ena maken den andra maken i första hand (3 kap 1 § ärvdabalken). Make 2 kommer alltså ärva make 1 vid dennes frånfälle. Arvingarna till make 1 blir istället s.k. efterarvingar och får rätt till ett efterarv efter sin släkting när make 2 avlider (3 kap 2 § ärvdabalken).

Ifall make 1 vill att sina släktingar ska ärva direkt vid sitt frånfälle och inte behöva vänta på efterarv måste ett testamente upprättas. Det finns dock en skyddsregel som kallas prisbasbeloppsregeln vilken ger den efterlevande maken rätt att alltid få ut en viss mängd egendom. Enligt denna regel har den efterlevande maken alltid rätt att få egendom till så stort värde att den tillsammans med egendom som den efterlevande maken erhöll vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom motsvarar fyra gånger det prisbasbelopp som gällde vid tiden för dödsfallet (3 kap 1 § ärvdabalken). Skulle t.ex. make 2 efter bodelning äga mer än vad fyra gånger prisbasbeloppet motsvarar, har make 2 inte rätt till någon egendom ur kvarlåtenskapen efter make 1.

Sammanfattningsvis kommer alltså make 2 att ärva make 1 om inget testamente finns.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning