Finns det tvingande åtgärder mot en part som fördröjer rättsprocessen?

2016-03-23 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej. Jag undrar om det finns någon praxis eller lag om en rättsprocess drar ut på tiden? I de här fallet en bodelning i ett dödsbo. Motparten har efter 1,5 år bytt advokat efter denna ansåg utfallet orättvist. Motpartens nya advokat har varken kommit med information eller förklaring varför inget händer nu efter ytterligare 5 månader, denne skulle komma med nån form av motbud. Av någon outgrundlig anledning verkar motparten vilja dra ut på processen. Finns det någon tvingande åtgärd för att en motpart ska inkomma med svar eller kan det gå hur länge som helst? Med vänlig hälsning, Jonas
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Tyvärr är det inte ovanligt att rättsprocesser tar mycket lång tid och det är svårt att i ett enskilt fall bedöma vilka omständigheter som gör att processen drar ut på tiden. Det finns dock vissa regler i rättegångsbalken (RB) som man kan använda sig av för att förhindra fördröjning av processen. Eftersom du skriver att er tvist handlar om bodelning i ett dödsbo är det rättegångsbalkens regler om tvistemål som används. Det framgår dock inte av din fråga i vilket ”stadium” din process befinner sig i (dvs. tingsrätt, hovrätt eller högsta domstolen) – mitt svar utgår därför från de regler som används i tingsrätt.

Regler som används för att förhindra fördröjning av processen kallas ”prekulsionsregler”. Dessa regler finns till just för att tvinga parterna att framföra sin talan/inställning inom viss tidsfrist och för att därigenom säkerställa att processen blir effektiv. Av RB 42:15a framgår att rätten kan meddela parterna att förberedelsefasen skall anses avslutad en viss tidpunkt. Det innebär att båda parterna tvingas inkomma med alla yrkanden, omständigheter, bevisuppgifter etc. inom en viss bestämd tidpunkt. Försent inkomna omständigheter/bevis/åberopanden kan då avvisas av rätten om parten inte kan visa

1. Att man har en giltig ursäkt till att yrkandet/åberopandet är försenat, eller

2. Om målet inte väsentligen fördröjs ytterligare om yrkandet/åberopandet tillåts.

Dessutom finns en liknande regel i RB 42:15 som kan användas mot en part som (mer eller mindre) medvetet försöker fördröja rättsprocessen utan godtagbar anledning eller mot en part inte driver processen framåt på ett korrekt sätt. Rätten kan då förelägga den parten att slutligt bestämma sin talan och uppge de bevis han/hon åberopar. Försent inkomna yrkanden/omständigheter/bevis kan då avvisas av rätten om parten inte kan ange giltig ursäkt för förseningen.

Reglerna om rättegångskostnader kan också användas mot en part som fördröjer processen, se RB 18:6. Av denna bestämmelse framgår att en part som genom vårdslöshet har orsakat den andra parten onödiga kostnader genom att exempelvis fördröja processen, skall ersätta den andra parten för de merkostnader som denne drabbats av pga. fördröjningen. Ersättningsskyldigheten gäller oavsett om parten har vunnit målet eller inte.

Slutligen finns en straffregel som innebär att en part som uppsåtligen (medvetet) försöker förhala processen kan dömas till böter, se RB 9:3. Denna regel används dock mycket sällan i praktiken.

Sammanfattningsvis, vad du kan göra för att försöka påskynda processen är att kontakta rätten och uppmärksamma dem på att motparten inte agerar och ”påminna” rätten om att använda prekulsionsreglerna enligt RB 42:15 samt RB 42:15a. Om du inte vinner framgång med detta kan du uppmärksamma motparten på risken att bli ersättningskyldig för onödiga rättegångskostnader enligt RB 18:6. I bästa fall kan en sådan ”påminnelse” fungera som ett incitament att få motparten att driva processen framåt. Notera dock att om du vill använda dig av möjligheten att få onödiga rättegångskostnader ersatta av din motpart måste du dock framställa ett yrkande om detta till rätten.

Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Lycka till.

Isabel Ekström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1078)
2020-10-25 Kan ett mål tas upp på nytt om det tillkommer nya omständigheter efter domen vunnit laga kraft?
2020-10-24 När vinner en dom laga kraft
2020-10-23 Polis möjlighet att utföra kroppsvisitation/besiktning
2020-10-22 Vad menas med skäligt i och för sig?

Alla besvarade frågor (85393)