Finns det några formkrav på ett anställningsavtal?

2020-09-17 i Övrigt
FRÅGA
Hej! Jag har ett litet problem. Jag blev tidspressad och skrev på ett kontrakt som jag i efterhand ångrade men detta skedde digitalt. Jag fick ett kontrakt på min Mail, jag gick in på en app och skrev under och skickade tillbaka mailet. Senare har jag läst att ifall det ska ske signering digitalt så måste det vara via någon pålitlig app eller program som har tex BankID så man vet vem som skriver under , men jag använde mig av ett vanligt program som tex paint med klipp o klistra metod. Nu är min fråga, är min signatur ogiltig? Och i sådana fall, är jag bunden till kontrakten fortfarande intresserad eller har jag rätt att bryta det ? Jag har dessutom inte fått tillbaka kontraktet med båda underskrifter. Detta är ett kontrakt mellan mig och arbetsgivare , inget köpes eller liknande
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara frågan kommer regler från Anställningsskyddslagen (LAS) och Avtalslagen (AvtL) att användas.

Din fråga handlar om formkrav vid ett anställningskontrakt, och din fråga är om det krävs en speciell form av digitala underskrifter gjorda med pålitliga appar för att kontraktet ska vara giltigt. Din fråga är därför om din signatur är ogiltig och om du fortfarande är bunden till anställningskontraktet eller om du kan frånträda avtalet. För att besvara frågan kommer jag därför gå igenom om det finns några formkrav på ett anställningsavtal. Därefter kommer jag att gå igenom hur du eventuellt kan frånträda avtalet.

Det saknas information huruvida det finns ett kollektivavtal. Jag kommer därför att besvara frågan utifrån att det inte finns ett sådant avtal.

Finns det några formkrav på ett anställningsavtal?

I svensk rätt finns det inga formkrav på ett anställningsavtal. Det innebär att ett anställningsavtal kan vara giltigt även om det är muntligt. Ett skriftligt anställningsavtal kräver inte heller några underskrifter.

Däremot ska arbetsgivaren senast en månad efter att arbetstagaren börjat arbeta lämna skriftlig information till arbetstagaren. Denna information utgör inte själva anställningsavtalet. Den skriftliga informationen från arbetsgivaren ska innehålla uppgifter om anställningsvillkoren och information om anställningsförhållandet (6 c § LAS).

Går det att säga upp ett anställningsavtal?

Inom juridiken finns en grundläggande princip som säger att avtal ska hållas. Däremot går det att ogiltigförklara ett avtal med hjälp av olika ogiltighetsgrunder. Exempelvis kan ett avtal ogiltigförklaras om avtalet kommit till stånd på grund av att en avtalspart har blivit vilseledd (30 § AvtL).

Om det inte finns någon ogiltighetsgrund som gör anställningsavtalet ogiltigt, så kan en arbetstagare säga upp sig eller frånträda en tillsvidareanställning (4 § LAS). Vid en uppsägning från arbetstagarens sida är uppsägningstiden minst en månad (11 § LAS). Bestämmelsen om minst en månad är dock semidispositiv, vilket innebär att regeln kan åsidosättas av en bestämmelse i ett kollektivavtal.

Sammanfattning

Det finns inga formkrav på ett anställningsavtal i svensk rätt. Det betyder att digitala underskrifter, oavsett om de är gjorda via en pålitlig app eller ej, inte har någon betydelse för avtalets giltighet. Ett anställningsavtal kan även ingås muntligen.

Ett avtal ska som huvudregel hållas. Ett avtal kan ogiltigförklaras om det har tillkommit exempelvis genom att den ena parten har blivit vilseledd. Däremot kan en arbetstagare säga upp ett anställningsavtal. Även om lagen säger att uppsägningstiden är minst en månad, kan arbetstagaren och arbetsgivaren komma överens om längre eller kortare uppsägningstid.

Rekommendation

Jag rekommenderar att du hör av dig till din arbetsgivare så fort som möjligt och meddelar att du inte önskar fortsätta anställningsavtalet. Uppsägningstiden på 30 dagar börjar löpa från den dagen du säger upp anställningsavtalet. När det gäller uppsägning av ett anställningsavtal där arbetstagaren, du i detta fall, inte har börjat sitt arbete så brukar inte arbetsgivaren kräva att arbetstagaren ska arbeta en månad trots att arbetsgivaren har rätt att kräva det.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!

Vänligen,

Julia Persson
Fick du svar på din fråga?