Finns det någon företrädesrätt vad gäller återanställning för allmänt visstidsanställda?

FRÅGA
Hej, jag har en tvådelad fråga. Om man jobbar på en arbetsplats där det ex. jobbar 20 anställda på visstid (med samma arbetsuppgifter), får arbetsgivaren lagligt välja helt fritt vilka av dessa 20 denne vill förlänga kontrakten på utan att ta hänsyn till vilka som jobbat längst? Samt får arbetsgivaren välja att inte förlänga anställningar även om denne söker nya arbetstagare och det alltså råder behov av arbetskraft?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar vad arbetsgivaren har för skyldigheter gentemot allmänt visstidsanställda (nedan kallat visstidsanställda) när anställningar ska förlängas eller nyanställningar ska utlysas.

Arbetsgivarens skyldigheter regleras främst i lagen om anställningsskydd (LAS).

När en visstidsanställning upphör

En visstidsanställning upphör vid den avtalade anställningstidens utgång, utan uppsägning eller uppsägningstid (4 § andra stycket LAS). Att en visstidsanställning förlängs innebär att ett nytt anställningsavtal träffas. Som utgångspunkt ligger det inom arbetsgivarens bestämmanderätt att fritt välja vem denne ville anställa. Detta begränsas dock av vissa regler i bl.a. LAS, kollektivavtal och diskrimineringslagen. Även om en visstidsanställd inte har samma trygghet som en tillsvidareanställd så inträder en del skyddsregler när denne har var varit anställd i sammanlagt mer än 12 månader under de senaste tre åren.

De skyddsregler som bl.a. inträder är:

- Att arbetsgivaren är skyldig att ge besked om att anställningen inte kommer att förlängas

- Att arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning.

Arbetsgivarens skyldighet att ge besked om att anställningen inte kommer att förlängas

Om arbetstagaren, när anställningen upphör, har varit anställd i mer än 12 månader under de tre senaste åren så är arbetsgivaren skyldig att ge besked om att anställningen inte kommer att förlängas. Beskedet ska lämnas skriftligen och minst en månad innan anställningen upphör (15 § första stycket och 16 § första stycket LAS). Beskedet ska innehålla information om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning eller inte. Har arbetstagaren företrädesrätt till återanställning och det krävs en anmälan för att göra detta gällande så ska även det anges i beskedet (16 § andra stycket LAS).

Arbetstagaren företrädesrätt till återanställning

Företrädesrätt till återanställning föreligger för en visstidsanställd som inte har fått förlängt pga. arbetsbrist (25 § LAS). När en arbetstagare inte får förlängt så anses detta vara pga. att brist på arbete råder och därav är regeln alltid tillämplig om de övriga förutsättningarna är uppfyllda.

De övriga förutsättningar som måste vara uppfyllda:

- Som nämnts ovan ska arbetstagaren från att anställningen upphörde ha varit anställd i mer än 12 månader under de tre senaste åren

- Arbetstagaren ska ha tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen

- Den nya anställningen ska vara inom den verksamhet som arbetstagaren tidigare var sysselsatt i

- Finns det kollektivavtal ska anställningen också tillhöra just det avtalsområde som arbetstagaren tillhörde när anställningen upphörde

- Den nya anställningen ska ha utlysts inom nio månader från det att arbetstagarens anställning upphörde

- Om det krävs en anmälan för att göra företrädesrätten gällande så ska arbetstagaren även anmäla att denne gör anspråk på företrädesrätten.

I ditt fall

Om de visstidsanställa uppfyller förutsättningarna, som jag nämnt ovan, för företrädesrätten till återanställning så är kan inte arbetsgivaren välja fritt vem denne anställer. Då är arbetsgivaren nämligen skyldig att erbjuda dessa arbetstagare de nya anställningarna som utlyses enligt den turordningslista som råder på arbetsplatsen. Turordningen ska som huvudregel bestämmas med utgångspunkt i varje arbetstagares sammanlagda arbetstid hos arbetstagaren. Och precis som du säger ska arbetstagare med längre anställningstid ha företräde framför arbetstagare med kortare arbetstid (22 § fjärde stycket LAS). Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen så kan turordningslistan dock se annorlunda ut.

Företrädesrätten innebär inte att arbetsgivaren är skyldig att förlänga just de visstidsanställningarna som redan finns utan endast att arbetsgivaren är skyldig att beakta turordningslistan när denne anställer på nytt. Det är alltså fortfarande upp till arbetsgivaren att avgöra om och vilka tjänster som ska utlysas.

Något som också kan vara nämnvärt är att en visstidsanställning automatiskt övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod (5 a § LAS).

Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen råder jag dig att ta kontakt med fackförbundet för stöd och ytterligare hjälp. De kan också informera dig om det finns bestämmelser i kollektivavtalet som avviker från reglerna i LAS.

Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Minna Wall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (761)
2021-06-04 Har jag företrädesrätt?
2021-05-31 Arbetsgivarens skyldigheter vid olycka
2021-05-31 Är ett muntligt anställningsavtal bindande?
2021-05-29 Hur fungerar arbetsgivarens omplaceringsskyldigheter?

Alla besvarade frågor (93076)