Finns det någon begränsning avseende omfattningen på ett servitut?

2021-08-06 i Servitut
FRÅGA
Vad finns det för begränsningar på omfattningen på ett servitut? Min tomt (på 10,000 kvm och 2,000 kvm vatten) har 100 meters strand på sjön. Jag funderar på att köpa min grannes tomt på 7,000 kvm, som ligger bakom min (utan strand).Efter att jag har köpt min grannes tomt, kan jag skriva ett servitut som ge baktomten exklusiv tillgång till en del av första tomten (på 4,000 kvm) och därmed tillgång till en del av stranden)? Skulle servitutet också kunna ge andra tomten exklusiv tillgång till en stuga (en friggebod) som finns på den delen av första tomten som täcks av servitutet?Jag skulle i så fall bygga en staket emellan min tomt och den delen som täcks av servitutet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor är jordabalken (JB).

I jordabalken anges att om det är ägnat att främja en ändamålsenlig markanvändning får i fastighet (den tjänande fastigheten) upplåtas rätt för ägaren av annan fastighet (den härskande fastigheten) att i visst hänseende nyttja eller på annat sätt ta i anspråk den tjänande fastigheten eller byggnad eller annan anläggning som hör till denna, 14 kap. 1 § 1 st. JB. Servitut upplåts antingen frivilligt (avtalsservitut) eller tvångsmässigt genom en förrättning hos Lantmäteriet (officialservitut). Ett servitut blir sedan i regel en permanent belastning på den tjänande fastigheten eftersom servitut normalt är avsedda att gälla obegränsat i tiden. Vidare utgör servitut ett fastighetstillbehör till den härskande fastigheten, 2 kap. 1 § 5 st. JB, jfr även vad som sägs i 14 kap. 3 § JB, vilket i sin tur innebär att servitut är knutet till viss fastighet, inte till ägaren personligen. Vanligtvis torde avtalsservitut träffas mellan fastigheter som ägs av olika personer, men såvitt jag kan bedöma föreligger det inga hinder för ditt tänkta upplägg innefattande de 4000 kvm samt den stuga som idag finns på din tomt eftersom ett servitut gäller oavsett vem som äger respektive fastighet.

När det sedan gäller din första fråga rörande begränsningar på omfattningen av servitutet kan följande anföras. Ett servitut får aldrig avse (innebära) ett totalt ianspråktagande av den tjänande fastigheten, vilket betyder att ett servitut endast får syfta till att i visst hänseende nyttja den aktuella fastigheten, vilket följer av lagtexten (se ovan). Enligt Högsta domstolens (HD) praxis kan med begreppet ett "totalt ianspråktagande" även förstås som när en tjänande fastighet mera formellt (ej fysiskt) blir utesluten från att använda området, se HD-avgörandet NJA 1983 s. 292. I ett annat rättsfall, NJA 1996 s. 776, uttalade exempelvis HD att en upplåtelse av rätt att använda ett område för träning och motionering av travhästar i vissa fall kan anses utgöra ett sådant totalt ianspråktagande av området att förhållandet inte kan betraktas som ett servitut. Jag har dock svårt att exakt avgöra vad som gäller i ditt fall. Men sannolikt blir ovanstående inget problem för dig eftersom endast en del av din nuvarande fastighet kommer att tas i anspråk genom den framtida upplåtelsen. Värt att nämna är också att servitut måste upplåtas skriftligen. Enligt 14 kap. 5 § JB ska i upplåtelsehandlingen anges den härskande och den tjänande fastigheten samt ändamålet med upplåtelsen. Vidare sägs i den nyss nämnda lagparagrafen att en upplåtelse som inte uppfyller dessa föreskrifter ej har verkan som upplåtelse av servitut. Det innebär att om formkraven brister i något avseende förlorar upplåtelsen karaktären av ett servitut.

Notis: HD styr rättspraxis på civilrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (308)
2021-10-17 Vem ska orsaka uppkommen skada på servitutsväg?
2021-10-12 Vad händer med ett officialservitut vid avstyckning?
2021-10-09 Servitut och arrende - giltiga avtal?
2021-09-30 Avtalsservitut

Alla besvarade frågor (96428)