FrågaAVTALSRÄTTGåva27/04/2017

Finns det krav på att gåvobrev ska upprättas?

Hej! Ni skrev "du kan ge i princip vad som helst i gåva, t.ex. pengar, bil, guld, konst (s.k. lös egendom), gåvobrev behöver upprättas."

Ska det stå, "behöver inte upprättas"? Eller ska det stå, "ska gåvobrev upprättas"?

Lawline svarar

Hej, vad roligt att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar det som att din fråga är om gåvobrev behöver upprättas eller inte då någon ger bort något i form av en gåva.

I svensk rätt finns inga krav på att något egentligt dokument, gåvobrev, ska upprättas.
Huvudregeln är att ett löfte om gåva inte är bindande, från huvudregeln finn dock ett undantag. Undantaget är att ett löfte om gåva kan bli bindande genom en utfästelse i skriftlig handling. Annars, om gåvobrev inte upprättats, blir gåvogivaren inte bunden förrän gåvan har fullbordats. Här nedan följer en lite mer ingående förklaring kring gåva och gåvobrev.

Vad utgör en gåva?
För att det ska vara fråga om en gåva krävs:
att det är en förmögenhetsöverföring från gåvogivaren till gåvotagaren, förmögenhetsöverföringen ska vara frivillig, denna ska vara medveten på båda sidor, parterna ska alltså vara överens om att ersättning för gåvan inte ska utgå.

Ett löfte om gåva är ej bindande, med undantag för skriftlig utfästelse
Huvudregeln i Svensk rätt är att löfte om gåva inte är bindande, även ett tydligt gåvolöfte avgivits så kan den som avgivit löftet varken förpliktas att uppfylla löftet eller bli skadeståndsskyldig om det inte uppfylls.
Från huvudregeln om att löfte om gåva inte är bindande finns ett undantag. Utfästelse om gåva är bindande för den som lämnar utfästelsen i ett skuldebrev eller annan skriftlig handling som överlämnats till gåvotagaren eller var avsedd att komma till allmänhetens kännedom (1 § gåvolagen).

Gåvobrevet kan fungera som ett bevis
Ofta utfärdas så kallade "gåvobrev" som ska visa på att gåvotagaren inte är skyldig att varken betala eller återställa vad denne erhållit. Det är ett bevis på att överföringen varit en gåva.

Gåvobrevet ska vara skriftligt i skuldebrev eller annan skriftlig handling
Gåvobrevets utformning ska vara att det gjorts skriftligen i ett skuldebrev eller i annan skriftlig handling som upprättats som bevis för gåvan. Även ett vanligt skriftligt brev där det meddelas att någon avser lämna en gåva är gällande i de fall då detta är avsett att få åberopas som bevis. Om gåvobrev utfärdats blir detta bindande då det överlämnas till gåvotagaren eller representant för denne.

Om inget gåvobrev utfärdats fullbordas gåvan genom att gåvotagaren får denna i sin besittning.
Har gåvobrev utfärdats fullbordas gåvan genom att gåvotagaren får handlingen i besittning (2 § gåvolagen).

Det finns alltså inga krav på att gåvobrev ska utfärdas, men det kan utgöra en god bevisbörda om tvist kring gåvan skulle uppkomma eller i övrigt då man kan behöva bevisa att det rör sig om en gåva.

Jag hoppas detta gav svar på din fråga.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare