Finns det en tidsgräns inom vilken polisförhör måste hållas?

2020-09-27 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej Jag blev stoppad av polisen 4 månader sen för fortkörning säger dom, tog mitt körkort tillsvidare.Min fråga är kan dom förhöra dig efter 4 månader? Dom tog god tid på sig, och det va jag som ringde dom för att höra med min handläggare vad som händer.Efter förhöret fick jag dagsböter.Natuligtvis kommer jag att bestrida.Polisen som förhörde mig sa att jag har ingen rätt till en offentlig jurist , måste ta en privat.Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om hastighetsöverträdelser
Regler kring hastighetsöverträdelser i trafik finns i 3 kap. 14–17 §§ trafikförordningen. Att överträda en hastighetsbegränsning innebär att man bryter mot bestämmelsen 3 kap. 17 § trafikförordningen och dömes därmed till penningböter (14 kap. 3 § trafikförordningen). Förarens körkort kan även återkallas om körkortshavaren har överskridit högsta hastighet och överträdelsen anses vara av högre grad än ringa (5 kap. 3 § p. 4 körkortslagen).

Kan polisen hålla förhör 4 månader senare?
Det finns ingen exakt tidsgräns inom vilken en utredning om brott måste genomföras och inom vilken tid ett förhör måste hållas. Därmed är det okej för polisen att hålla förhör med dig 4 månader efter inträffad händelse.

Offentligt försvar
Rätten till offentlig försvarare regleras i 21 kap. 3a § rättegångsbalken (RB). Det är domstolen som avgör om en misstänkt är i behov av offentligt försvar eller inte.

Offentlig försvarare kan på begäran av den misstänkte förordnas, om brottets minimistraff är 6 månaders fängelse (21 kap. 3a § första stycket RB). I ditt fall är detta inte aktuellt, då straffet för hastighetsöverträdelser är penningböter.

Utöver detta kan en misstänkt även förordnas en offentlig försvarare om det finns behov med hänsyn till utredningen om brottet, om det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom, samt om det föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör (21 kap. 3a § andra stycket p. 1–3 RB).

Du har alltså rätt att begära offentlig försvarare genom att exempelvis meddela ditt önskemål till handläggaren/förundersökningsledaren hos polisen, som då gör en anmälan om detta till tingsrätten (23 kap. 5 § RB). Som ovan nämnt är det domstolen som avgör om du anses ha behov av en offentlig försvarare. Om domstolen, efter en bedömning av ovanstående kriterier, inte anser att du har behov av en försvarare, avslås din ansökan. Du har därmed inte rätt att få en offentlig försvarare betalat av staten, men du har fortfarande möjligheten att själv anlita en försvarare om du anser att det behövs.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Kamile Rumsaite
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1148)
2021-04-17 Undanhålla sig fängelsestraff
2021-04-17 Förutsättningarna för husrannsakan.
2021-04-15 Hur ska hovrättens domslut läsas?
2021-04-07 Vilket lands lag gäller vid underhållsfrågor samt om man har lagvalsklausul i äktenskapsförord?

Alla besvarade frågor (91307)