Felpåföljder enligt konsumentköplagen - Vad gäller?

Hej! Jag har i februari, som privatperson, beställt en ny Volvo via Volvoåterförsäljaren Bildepot i Varberg. Leveranstiden var satt till 17/5. Efter egen förfrågan fick jag reda på att leveransen framflyttats till under juli. 1:a juli ändras den statliga miljöbilsbonusen till det sämre för min bil, bonusen minskar med ca 18.000:-. Är det bara att svälja eländet eller har jag några rättigheter (mer än att häva köpet)?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, 

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är konsumentköplagen (KKL). En ny konsumentköplag trädde i kraft den 1 maj i år, men av övergångsbestämmelserna i den nya lagen framgår av avtal ingångna innan lagens ikraftträdande alltjämt kommer att träffas av de äldre bestämmelserna varför det nedan hänvisas till den tidigare och numera upphävda konsumentköplagen. Samtliga paragrafer utgör hänvisningar till den nyss nämnda lagen. 

Utifrån din ärendebeskrivning kan konstateras att säljaren, dvs. bilfirman i Varberg, torde vara i dröjsmål. Legaldefinition följer av 9 § vari sägs att dröjsmål på säljarens sida föreligger om varan inte avlämnas eller avlämnas för sent och detta inte beror på köparen eller något förhållande på hans sida. Det finns naturligtvis ingenting som tyder på att du skulle bära ett delansvar för den försenare leveransen varför den uppkomna situationen köprättsligt är att betrakta som ett dröjsmål på säljarens sida. Och de felpåföljder som kan göras gällande av dig som köpare återfinns i 10 §. Där anges att vid dröjsmål på säljarens sida får köparen hålla inne betalningen enligt 11 §. Han får välja mellan att kräva att säljaren fullgör köpet enligt 12 § och att häva köpet enligt 13 §. Dessutom får köparen kräva skadestånd av säljaren enligt 14 §

När det gäller hävning kan följande anföras. Du har i grunden rätt. Den formella möjligheten finns även förevarande fall. Men i 13 § 1 st. uttalas att köparen får häva köpet om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för köparen eller om köparen före avtalets ingående har meddelat säljaren att avlämnande av varan senast en viss dag är avgörande för att han eller hon ska ingå avtalet. Köparen får också häva köpet om säljaren meddelar att han eller hon inte kommer att avlämna varan. Notera att det uppställs ett krav på väsentlighet (min kursivering ovan). Hävning är en ingripande åtgärd i ett avtalsförhållande eftersom prestationerna ska gå åter. Vad som avses med väsentlig betydelse har dock inte kommit till uttryck i lagtexten. Det måste med andra ord avgöras från fall till fall. Men generellt kan sägas att en helhetsbedömning ska göras varvid möjligheterna att kunna rätta till felet eller kompensera köparen genom lagens övriga påföljder alltid ska beaktas, se prop. 1989/90:89 s. 128. Väsentligheten behöver dock inte vara synbar för säljaren, vilket naturligtvis är en stor fördel för dig som konsument. 

Vidare kan det vara värt att nämna att Högsta domstolen (HD) har uttalat att en hävningsförklaring i regel inte kan återtas eftersom motparten (i det här fallet bilfirman) då haft anledning att inrätta sig efter beskedet, se avgörandet NJA 2006 s. 120. Du kan alltså inte ångra dig när du väl har lämnat ett meddelande om hävning. Om du verkligen äger rätt att häva köpet låter jag dock vara osagt i skrivande stund, men det går givetvis och på objektiva grunder att argumentera för att hävningsrätt bör föreligga med tanke på dröjsmålets förväntade längd. 

När det sedan gäller din faktiska fråga, alltså om det finns några andra felpåföljder som kan åberopas av dig, kan följande sägas. Förutom din detentionsrätt, dvs. rätten att hålla inne betalningen, har du alltid rätt att kräva fullgörelse. Men av förklarliga skäl misstänker jag att detta inte är särskilt intressant för dig just nu. Det sista som då återstår är att rikta ett ersättningsanspråk mot bilfirman, dvs. att begära ett skadestånd. Enligt 14 § 1 st. gäller att köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom säljarens dröjsmål, om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. I bestämmelsens andra stycke anges att om dröjsmålet beror på någon som säljaren har anlitat för att helt eller delvis fullgöra köpet, är säljaren fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt första stycket. Detsamma gäller om dröjsmålet beror på en leverantör som säljaren har anlitat eller någon annan i tidigare säljled. 

Vidare stadgas i 32 § 1 st. att skadestånd på grund av säljarens dröjsmål eller fel på varan omfattar ersättning för utgifter, inkomstförlust, sådan prisskillnad som avses i 33 § samt annan förlust på grund av dröjsmålet eller felet. Detta innebär således att både direkta och indirekta skador (förluster) är ersättningsgilla enligt den äldre konsumentköplagen. De pengar, eller rättare sagt den besparing, som du nu verkar gå miste om på grund av den försenade leveransen bör därför, såvitt jag kan bedöma, berättiga dig till viss ersättning, eller i praktiken ett prisavdrag motsvarande den skada (förlust) som du kommer att lida. 

Notis: HD styr rättspraxis på det här området och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen s.k. prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”