FrågaKÖPRÄTTKöplagen19/07/2014

Felansvar enligt köplagen

Jag har sålt ett 10-årigt svenskt halvblod som jag ägt i 2 år. Köparen fick provrida hästen 3 ggr och jag uppgav innan första provridningen bokades att hästen var något tittig. Köparen fick rida både i paddock och utomhus för att känna efter hur tittig hästen var och jag har försökt att berätta och förklara hur hästen reagerar med sin tittighet i olika situationer för att köparen skulle kunna göra sig en så klar bild som möjligt av hästen och känna sig säker på om hon ville köpa. Köparen var med under besiktningen som hästen gick igenom utan anmärkning. 5 dagar efter köpet (kontrakt är skrivet och hela köpeskillingen är betald) kontaktar köparen mig och vill häva köpet då hennes dotter ridit hästen och den visat sig vara mer tittig än hon hade tänkt sig och dottern trillat av hästen. Jag kontaktar ägaren och säger att jag vill komma ut och se hur hästen är i sin nya miljö och prata om vad som har hänt samt att jag inte ser några rimliga skäl till att häva köpet. Väl på plats ber jag ägaren att ge hästen mer tid att acklimatisera sig och jag erbjuder min hjälp under första tiden i den nya miljön för att de ska få en så bra start som möjligt. Kanske ska tilläggas att jag arbetar professionellt med att hålla träningar för hästar och ryttare. Hästen har sålts privat och jag anser att köparen har fått goda förutsättningar att pröva hästen. jag anser dock inte att köparen kan häva köpet pga att hästen är mer tittig än hon har beräknat eftersom hon ändå visste om detta och det kan väl knappast vara mitt ansvar hur hästen reagerar i en ny miljö? jag har hänvisat till köplagen, jag har erbjudit min hjälp, jag har personligen åkt hem till nya ägaren för att lugnt diskutera igenom saken, men köparen kommer med "tomma" hot om att ord kommer att stå mot ord samt att hon ska återlämna hästen i mitt stall och att hon visst har rimliga skäl att häva köpet. Jag påpekade också att jag hade uppgett innan köp att hästen var känslig för vilken ryttare den hade på ryggen och att det var av stor vikt för mig att "rätt" ryttare köpte hästen, därför kunde jag heller inte svara för vad som hade hänt när köparens dotter hade ridit eftersom det inte var henne jag hade sålt hästen till. Köparen anser att hästen inte kan användas till det kontraktet avser, dvs träning och tävling i dressyr. jag har tävlat hästen i dressyr och det finns publicerade resultat på det. Finns det rimliga skäl för att häva köpet? Riskerar jag att hamna i rättsprocess? Har jag något ansvar överhuvudtaget med tanke på att kontrakt skrivits och jag inte äger hästen längre? Är det lämpligt att kontakta advokat eller kan jag lugnt vänta ut köparens nästa steg? Tacksam för hjälp!

Lawline svarar

Hej och välkommen till Lawline!

Nedan sker en uppdelning i vissa delfrågor som ditt ärende aktualiserar.

Tillämplig lag

Köplagen (se här) är tillämplig, då du utifrån de uppgifter du lämnat får anses ha sålt hästen som privatperson.¨

Fel?

Vad som anses konstituera ett fel framgår av 17-19 §§ KöpL. Eftersom lagen är dispositiv (se 3 §) gäller inte lagens bestämmelser för det fall ni avtalat annat. Kvaliteten bedöms i första hand utifrån vad som avtalats mellan parterna. KöpL är tillämplig när inte avtalet reglerar det fel i varan som uppkommit eller om regler saknas helt.

Säljaren kan friskriva sitt ansvar genom att ange visst specificerat fel på varan eller genom att ange att den säljs i befintligt skick. 19e § anger vad som ändå ska anses vara ett fel i varan trots att den sålts med en nu aktuell friskrivning. Detta gäller om:

1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,

2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller

3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.

I ditt fall har du före köpet upplyst köparen om att hästen är tittig, och köparen har sålunda köpt hästen med denna vetskap. Avgörande för att köparen ska kunna åberopa tittigheten som fel är därför att någon av punkterna i 19e § är uppfyllda. Enligt min mening är så inte fallet. Detta stöds också av rättsfallet NJA 1964 s. 239. Där såldes en bil i befintligt skick och med villkoret att säljaren inte ansvarade för att bilen körts längre än vägmätaren visade. Trots att säljaren i annons uppgivit att bilen körts 7 800 mil och den i verkligheten körts 10 000 mil längre, befanns fel i varan inte föreligga. Ett skäl härtill var att köparen före köpet upplysts om att någon garanti för antalet mil inte kunde lämnas. I ditt fall har du som sagt upplyst om tittigheten och uttryckligen upplyst köparen om att du inte kan garantera hästens tittighet hos en ny ryttare i ny miljö. 

Undersökningsplikt


En köpare har inte enligt köplagen någon allmän skyldighet att undersöka den köpta varan med avseende på eventuella fel. Har köparen faktiskt undersökt varan, får han däremot enligt 20 § 2 st köplagen inte som fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen. Bedömningen av vad köparen enligt detta lagrum borde ha märkt måste göras med beaktande av hur omfattande undersökningen varit och vilka praktiska möjligheter köparen med hänsyn till sina kunskaper och erfarenheter haft att vid sin undersökning upptäcka felet i fråga. Köparen har i ditt fall som redan konstaterats vetat om felet vid undersökningen. Den undersökning köparen gjort får därför närmast betydelse för frågan i vilken omfattning köparen hade anledning att förvänta sig att tittighet förelåg. Då köparen enligt dina uppgifter tycks åberopa tittigheten i förhållande till sin dotter som ryttare framstår den som osannolikt att denne kan vinna framgång med en talan.

Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger. För tillfället tycker jag att du kan avvakta tills - och om - köparen vidtar några rättsliga åtgärder.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”