Felaktigt utbetald lön vid provanställning

Hejsan, jag har har fått ett löneåterbetalnings krav på 4482 sek.

Jag var i en provanställning fr 8 maj 2017 men den 17 Maj ville dom inte forsätta med provanställningen.

den 24 Maj fick jag en utbetalning lön a 17.734 utan lönespecifikation!!

Nu har jag alltså mottagit detta medelande om felaktigt utbetald lön med motivering att jag fått full lön men att jag "slutade" den 24 Maj alltså 1 vecka efter besked om varsel.

Tänker att man har två veckor på sig alltså t.o.m att jag tekninsk sett var anställd till den 31 Maj.

Jag har planerat min ekonomi efter detta och varit i god tro om att detta stämmer

Vad stämmer?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om vad som gäller för en provanställning hittar du i Lagen om anställningsskydd (LAS).

Provanställnings upphörande

En provanställning är en form av tidsbegränsad anställning och avtal om en sådan prövotid får ske för högst 6 månader och det krävs att det föreligger ett sk. prövobehov där arbetsgivaren behöver pröva den anställde för den aktuella tjänsten, LAS 6 § st. 1. Om arbetsgivaren eller arbetstagaren inte vill att anställningen ska fortsätta så skall meddelande om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens slut annars övergår provanställningen till en tillsvidareanställning, LAS 6 § st. 2. En provanställning har som utgångspunkt inte någon uppsägningstid och både arbetsgivaren och arbetstagaren kan därför avbryta anställningen innan prövotiden nått sitt slut om de inte har avtalat om något annat, LAS 6 § st. 3. Eftersom denna bestämmelse i LAS är semidispositiv så kan man även genom kollektivavtal göra avvikelser från dessa regler och exempelvis avtala om uppsägningstid även för provanställning, LAS 2 § st. 3. Det är därför viktigt att kontrollera om det finns ett gällande kollektivavtal på arbetsplatsen och om detta innehåller några särskilda regler.

I LAS 31 § finns en bestämmelser som anger att arbetsgivare som inte vill att en provanställning skall fortsätta skall meddela den anställde om detta minst två veckor i förväg. Detta är en regel som finns till för att skydda den anställde och ge denne ett visst rådrum innan anställningen avslutas. I samma bestämmelse framgår också att arbetsgivaren ska varsla berörd facklig organisation om den anställde är fackligt ansluten samt att det finns ett visst utrymme för facket att begära överläggning med arbetsgivaren. Dessa bestämmelser gäller dock bara för arbetsgivaren och är endast skadeståndssanktionerade. Detta innebär att om arbetsgivaren inte iakttar dem kan det endast resultera i skadestånd till arbetstagaren. En arbetsgivarens beslut att avbryta en provanställnings enligt LAS 6 § kräver alltså inte att även LAS 31 § har iakttagits för att ha rättslig verkan. I vissa fall kan arbetsgivarens underlåtenhet att underrätta två veckor i förväg leda till att arbetsgivaren får betala ut lön till den provanställde under den tiden.

Om du och din arbetsgivare inte avtalat om en uppsägningstid så upphörde din anställning när din arbetsgivare lämnade meddelande om att denne ville att provanställningen skulle upphöra, alltså den 17 maj. Om din arbetsgivare inte iakttagit bestämmelsen i LAS 31 § och meddelat dig två veckor innan anställningen avslutades så kan du begära skadestånd för detta. Om arbetsgivaren däremot avsåg att avsluta anställningen den 24 maj och att meddelandet som lämnades till dig den 17 maj var en förtida underrättelse om detta så är du anställd fram till den 24 maj och du har då även rätt till lön fram till detta datum. Avgörande är således vad din arbetsgivare sa till dig mer specifikt den 17 maj när meddelandet lämnades och således vilket datum arbetsgivaren avslutade din provanställning.

Felaktigt utbetald lön

Om det skulle vara så att arbetsgivaren avslutat provanställningen med omedelbar verkan den 17 maj så har din anställning avslutats med rättslig verkan, däremot kan du ha rätt till skadestånd eftersom tvåveckors-kravet i LAS 31 § inte iakttagits. Oavsett om din provanställning avslutades den 17 maj eller den 24 maj så har du endast rätt att få lön för den tid du har arbetat.

När en arbetsgivare har gjort en felaktig löneutbetalning så tillämpas principen om condictio indebiti som anger att sådan felaktig utbetalning som utgångspunkt skall betalas tillbaka. Detta är en juridisk princip som inte anges särskilt i lagen utan domstolen gör en bedömning utifrån om du som mottagare varit i god tro och inte haft anledning att misstänka att betalningen var felaktig samt om du som mottagare har inrättat dig efter betalningen och anpassat din ekonomi efter den eller förbrukat pengarna. Bedömningen görs på objektiva grunder och huruvida mottagaren är i god tro bedöms genom att man jämför det utbetalda beloppet mot normal löneutbetalning samt om du som mottagare borde ha kontrollerat din lönespecifikation närmare. Avgörande är också hur lång tid det tar innan mottagaren underrättas om felet.

Om din provanställning avslutades den 17 maj, alternativt den 24 maj, och arbetsgivaren har betalat ut lön till dig efter datumet för provanställningens avslut så har arbetsgivaren gjort en felaktig löneutbetalning. Vad som talar för att du ska betala tillbaka dessa pengar är att det synes ha gått relativt kort tid från att misstaget begicks till att arbetsgivaren underrättade dig om detta samt att eftersom denna anställning verkar ny för dig, och du därför inte har någon ’normal lön’, så finns det utrymme att argumentera för att du borde ha granskat din lönespecifikation närmare. Vad som talar för att du ska få behålla pengarna är att du synes ha anpassat dig efter betalningen och att arbetsgivaren synes ha varit oaktsam eftersom det också var arbetsgivaren som avslutade din anställning. För att göra en korrekt och objektiv bedömning krävs dock mer information rörande omständigheterna i ditt fall. Du kan välja att bestrida betalningskravet från din arbetsgivare, men du bör dock fundera över detta eftersom du vid en ev. förlust i domstol kan drabbas av dyra rättegångskostader utöver det tvistiga beloppet.

Jag hoppas att mitt svar har gett dig lite klarhet i frågan.

Vänliga hälsningar.

Josefine RembsgårdRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”