FrågaOFFENTLIG RÄTTMyndigheter13/02/2019

Felaktigt meddelat antagningsbeslut till gymnasium

Hej, min dotter fick erbjudande av om att hon äntligen kommit in på sitt förstahandsval på ett gymnasie. Hon har redan påbörjat gymnasieutbildning på annan skola. Min dotter tackade ja och blev kallad till den " nya" gymnasieskolan där hon av studievägledaren fick klasslista, schema samt skolbytesblankett ( som inte är signerad av min dotter, mig eller studievägledaren men som övrigt fylldes i av studievägledaren till min dotter). Min dotter kunde om hon så önskade starta på den nya skolan två dagar efter möte om hon ville, men min dotter valde att börja den 8/1 istället, vilket framgår av skolbytesblanketten som skickades med min dotter för mig att signera.

Helgen avlöpte ( detta inträffade på fredagen), på måndag såg min dotter att hon mottagit ett mail från nya skolan där det framkom att skolan begått ett misstag och att hon inte alls kommit in på linjen som hon valt. Jag skrev till rektorn och studievägledaren att det inte var acceptabelt att min dotter ska klä skott för ett misstag som skolan begått.

Min dotter blev då erbjuden att gå en annan linje på skola och en förklaring att dom inte kan ta emot mer än 32 elever per klass och att det därför inte finns något mer att göra.

Är det lönt att ta upp fighten med den nya skolan? Mvh Lotta

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte om gymnasieskolan är en friskola eller inte. Jag kommer i mitt svar utgå ifrån att det inte är det, men skulle jag ha tagit fel är du välkommen att kommentera nedan eller ställa en ny fråga. Regelverken kring detta hittar du i förvaltningslagen (2017:900), nedan förkortat FL.

En grundläggande princip inom förvaltningsrätten är principen om negativ rättskraft, vilket handlar om gynnande besluts orubblighet (37 § 2 st. FL). Mer preciserat innebär det att när en myndighet meddelar ett positivt beslut (att din dotter kommit in på skolan) ska hon kunna förlita sig på att beslutet är korrekt och kunna rätta sig efter det, t.ex. genom att sälja sin bostad för att kunna flytta närmare skolan etc. En myndighet får alltså som huvudregel inte ändra ett positivt meddelat beslut, om det skulle vara till nackdel för den enskilde.

De undantag från huvudregel hittar du i även i 37 § 2 st. FL som stadgar att ett beslut som till sin karaktär är gynnande för någon enskild part får endast ändras till dennes nackdel om (1) beslutet är förenat med någon form av återkallelseförbehåll där myndigheten förbehåller sig rätten att ändra beslutet, (2) tvingande säkerhetsskäl kräver det eller (3) felet beror på att den enskilde (din dotter) lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter varpå beslutet grundar sig på, exempelvis om hon lämnat oriktiga betyg som inte gör henne behörig att bli antagen.

Troligtvis är inget av undantaget ovan aktuellt i ditt fall. Detta innebär att skolan har en skyldighet att göra plats för en extra elev. Något regelverk kring hur stora klasser man får ha finns överhuvudtaget inte och även om kommunen kanske har en riktlinje så står den inte över lagtexten. Att ni inte skrivit under alla papper är inte heller av betydelse.

Mitt råd är att ni vänder er till skolan och påpekar att de har en skyldighet att göra plats för din dotter, och att en riktlinje på 32 elever per klass inte står över lagen och förvaltningsrättsliga principer.

Hoppas ni fått svar på er fråga och lycka till! Vill ni att jag förtydligar någonting är ni välkomna att kommentera nedan eller ställa en ny fråga.

Vänligen,

Elin RidegRådgivare