Felaktiga maskiner vid leasingavtal mellan två företag

2016-12-24 i Köplagen
FRÅGA
Hej!Vi är ett gym som har leasing på ett par maskiner av ett annat företag.Dessa maskiner går sönder konstant och blir sneda och böjda.Vi ringer företaget och försöker kontakta dem för att komma fram till en lösning om hur vi ska lösa detta, men dem är svåra att få tag på och när vi väl får tag på dem så händer ingenting i vilket fall. I vissa fall är dem ohövliga och svarar bara med motargument.Hur kan vi gå tillväga för att reklamera våra maskiner? är det ens möjligt mellan företag och företag?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Angående leasing mellan privata aktörer finns inga speciella regler i Sverige. Vi kan därför se ert problem utifrån ett vanligt köprättsligt perspektiv. Tillämplig lagstiftning blir då köplagen som gäller vid köp mellan två näringsidkare. I köplagen finns en katalog av regler vid reklamation och fel i vara som jag ska gå igenom här under. Att observera är dock att köplagen är en dispositiv lagstiftning vilket innebär att ifall något annat har avtalats mellan er två gäller det före lagen, 3 §.

Fel i vara?
Först kan vi dock konstatera att det verkar som att risken för maskinerna har gått över på er, de verkar inte vara trasiga redan vid leverans (se om risken för varan 12-13 § köplagen). Vid bedömningen av om varan är felaktig ska vi se till dess beskaffenhet vid riskövergången och säljaren svarar på fel som fanns vid denna tidpunkt trots att felen visar sig först senare, 21 § köplagen. Man talar här om att felet ligger i kärnan (in nuce) och att det därför inte syns vid avlämnandet, därför anses det även vara oskäligt att ni som köpare ska stå till svars för det. Bedömningen av om ett felet föreligger in nuce är naturligtvis väldigt svår att göra och man brukar tala om en tid på 6 månader - om felet uppkommer senare än 6 månader efter riskövergången anses felet inte ha förelegat vid riskövergången. Notera dock att vid köpet har ni som köpare en undersökningsplikt enligt 20 §, ett fel som borde ha upptäckts vid en sådan undersökning kan inte åberopas som fel. Om felet finns in nuce borde det inte upptäckas vid en undersökning enligt 20 §.

Om felet uppkommer inom 6 månader från avlämnandet (riskövergången) kan varan anses vara felaktig enligt 17 § och 21 § köplagen.

Reklamation
Vid fel i vara ska ni reklamera varan enligt 32 § köplagen, vilket ni får anses ha gjort i och med era samtal till er motpart.

Påföljder
Efter reklamationen finns en möjlighet till olika påföljder. Enligt lagens systematik kommer först en möjlighet till avhjälpande eller omleverans (34-36 §§). För att ha rätt till detta måste du lämna ett meddelande till säljaren om att du vill få felet avhjälpt eller varan omlevererad. Enligt 36 § har säljaren rätt att avhjälpa felet eller omleverera varan trots att du föredrar en annan påföljd.

Ifall avhjälpande eller omleverans inte sker inom skälig tid eller om det inte kan åtgärda felet, kan ni istället begära prisavdrag eller hävning enligt 37 §.

I ert fall antar jag att prisavdrag inte är aktuellt, ni lär inte vilja ha felaktiga maskiner på ert gym trots att priset blir lägre. Då lär istället hävning bli aktuellt enligt 39 §. För att få rätt till hävning krävs att säljarens avtalsbrott är av väsentlig betydelse för er och säljaren visste om det. I detta fall är det uppfyllt då ett gym inte kan förväntas vilja ha trasiga maskiner.

Efter hävningen kan ni även ha rätt till skadestånd enligt 40 § för sådana direkta skador ni har fått av felen på maskinerna.

Sammanfattning
Om felet uppstår inom 6 månader från leveransen har ni rätt till påföljder enligt köplagen. Om felet uppstår senare än så finns inte rätt till påföljder.
Säljaren kan välja att omleverera varan eller avhjälpa felet trots att ni inte begär det.
Om ett avhjälpande eller en omleverans inte sker eller inte åtgärdar felet har ni istället rätt till hävning.

Hoppas att mitt svar har varit till hjälp, jag önskar er lycka till i era påföljdskrav!

Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1368)
2021-06-23 Hävning av hästköp
2021-06-22 Kan vi reklamera ett köp av en bostadsrätt som inte har bygglov för ett staket?
2021-06-09 Avviker bostadsrätten från vad som följder av avtalet?
2021-06-08 Fel vid försäljning av begagnad bil

Alla besvarade frågor (93333)