Felaktiga beslut ifrån försäkringskassan

Jag flyttade till Norge i nov ´13 och återvände till Sverige i år. I apr '13, alltså innan jag lämnade Sverige, var jag med om en olycka och blev sjukskriven med ersättning från Försäkringskassan (FK) några veckor. Förra året fick jag ett brev från FK om återkrav. De hade fått info av NAV i Norge om att jag var socialförsäkrad där from jan '13 och därmed inte hade rätt till sjukpenning ifrån Sverige. Detta stämmer inte, det är faktafel eller en felskrivning. Jag var folkbokförd, bosatt och heltidsarbetande i Sverige, vilket givetvis kan bevisas. Jag begärde omprövning och påtalade detta för FK. Påtalade att jag inte flyttat till Norge vid det datumet ännu, att jag absolut omfattades av svensk försäkring och att NAV säkert bara förväxlat en siffra i datumet. Handläggningen tog tid, jag hann flytta hem. Jag folkbokförde mig korrekt och ringde vid 2 tillfällen för att meddela FK ny adress. Trots det skickar de senare en begäran om komplettering till min gamla norska adress, som jag inte får. Då jag inte svarade, fattade FK beslut om avslag. Beslutet skickades också fel. Blev nyss delgiven. Nu måste jag överklaga till förvaltningsrätten säger FK. Begärt ut allt. Upptäcker att handläggaren inte gjort något för att verifiera mina uppgifter, utan fortsätter att luta sig på det gamla pappret från NAV som är felaktigt. NAV har hittills ej svarat på mina brev. Åligger det verkligen mig att bevisa att det är fel på NAVs intyg? Borde det inte åligga FK att styrka dess giltighet? Klämd

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Socialförsäkringsrätten

Enligt en förordning som heter 883/2004 så är det som så att man får ta med sina socialförsäkringar om man flyttar till ett annat land inom eu eller någon av EES-länderna, där Norge b.la. ingår. För att inte gå in på det materiella innehållet allt för mycket så betyder det i din situation om allt hade gått rätt till, att du skulle ha omfattats av det svenska socialförsäkringssystemet och därmed fått ta med dig det till Norge. Du omfattas av den svenska socialförsäkringen så länge som du uppbär den. Dock när man flyttar och arbetar inom en annan stat så brukar man omfattas av det arbetslandets socialförsäkringssystem. Det verkar som att det har skett en uppenbar kommunikationsmiss och denna förordningen är just till för att detta inte ska hända, man ska alltid omfattas av ett socialförsäkringssystem.

Försäkringskassan

Försäkringskassan är en svensk myndighet och går under en lag som heter förvaltningslagen. Enligt 26 § förvaltningslagen (FL) så ska ett beslut som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, rättas av den myndighet som har meddelat beslutet. Innan rättelse sker skall myndigheten ge den som är part tillfälle att yttra sig. Här har de begärt in kompletteringsuppgifter men skickat det till fel adress. Kommer inte kompletteringsuppgifter in så har dem att avvisa ärendet.

Rätt till omprövning

Ett beslut om förmåner enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) ska enligt 113 kap. 7 § SFB omprövas av Försäkringskassan om det begärs av en enskild som beslutet angår. En enskild får inte överklaga beslutet innan det har omprövats (113 kap. 10 § andra stycket SFB). (jfr 27 § FL)

Ett beslut ska ändras om det:

innehåller uppenbara oriktigheter på grund av skrivfel, räknefel eller något annat liknande fel har blivit oriktigt på grund av att det fattats på uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag eller har blivit oriktigt på grund av uppenbart felaktig rättstillämpning eller annan liknande orsak.

Ändring behöver inte göras om oriktigheten är av ringa betydelse.

Den första punkten används för ändring när själva beslutet är riktigt men innehåller en uppenbar felaktighet i form av ett skrivfel eller dylikt, förutsatt att felaktigheten inte är av ringa betydelse. När det gäller ändring med stöd av andra och tredje punkterna krävs däremot att det är själva beslutet som blivit felaktigt och att anledningen till att det blivit felaktigt är uppenbar.

För ändring med stöd av punkt 2 krävs att felet har uppkommit genom att omständigheter som fanns vid tiden för beslutet blev kända för myndigheten först efter det att beslutet fattats. Hade man kunnat beakta dessa omständigheter när beslutet fattades skulle beslutet blivit ett annat.

Ändring kan göras med stöd av punkt 3 på grund av "annan liknande orsak" till exempel om beslutsfattaren misstagit sig ifråga om en faktisk omständighet och detta har gjort att beslutet blivit oriktigt.

När ursprungsbeslutet innebär att ansökan avvisats på grund av ett ofullständigt underlag och det vid omprövningen kommit in en komplettering, som gör att saken kan omprövas, ska omprövningsbeslutet förses med en överklagandehänvisning. Här har det skett en prövning två gånger och myndigheten har gjort fel båda gångerna. Av 113 kap. 7 § SFB framgår att Försäkringskassan inte får pröva en sak som avgjorts efter omprövning. När Försäkringskassan har fattat ett beslut efter omprövning har myndigheten prövat sakfrågan två gånger. Det skulle därför framstå som olämpligt att den som beslutet angår ska kunna begära omprövning av samma fråga ytterligare en gång. Därför infördes en bestämmelse i 113 kap. 7 § SFB som utesluter möjligheten att ompröva ett beslut som har meddelats efter omprövning (prop. 2008/09:200 s. 578). Eftersom försäkringskassan redan har prövat ärendet två gånger så kan de inte ta upp det till omprövning igen. Tyvärr är enda utvägen att ta det vidare till förvaltningsrätten.

Borde det inte åligga FK att styrka dess giltighet?

Jo, egentligen är det så. Svenska förvaltningsmyndigheter har något som heter serviceskyldighet som innebär att myndigheten har ett ansvar att hjälpa personen på bästa sätt, samt utreda ärendet och göra handläggningen så enkel och snabb som möjligt för den som söker något hos försäkringskassan. Man kan säga att handläggningen här har skett på ett felaktigt sätt. Dock spelar det ingen roll nu utan du måste föra talan i förvaltningsrätten för att hävda din rätt. Försäkringskassan kan inte göra något mer åt saken nu eftersom de redan har "omprövat" beslutet en gång.

Överklagande

Ett överklagande av Försäkringskassans beslut ska ha kommit in till Försäkringskassan inom två månader från den dag du fick del av beslutet (113 kap. 20 § SFB).

Det du måste göra är alltså tyvärr att föra en överklagan.

Åligger det verkligen mig att bevisa att det är fel på NAVs intyg?

Ja just i förvaltningsrätten är det du som måste bevisa det. Det är tråkigt att du har kommit i denna situation men just nu kan inte försäkringskassan göra något annat än att skicka det vidare till förvaltningsrätten trots att det är dem som har gjort fel. Skulle de ompröva beslutet igen kommer det att gå emot lag. Vill du ha hjälp med att föra din talan rekommenderar jag dig att kontakta vår byrå.

Hoppas det gav dig lite mer klarhet om hur det ligger till.

Med vänliga hälsningar

Gustav PerssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Försäkringskassan? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”