Fel vid köp av bil

2021-07-04 i Köplagen
FRÅGA
Hej. Jag köpte 2021-03-15 en en begagnad bil av en privatperson via Blocket. Dumt nog skrev vi bara under bytet av ägare genom registreringsbeviset men utan att skriva ett Köpekontrakt. Bilen är en sådan modell som alla har en luftkonditionering men vid köpetillfället var det så kallt att det inte var aktuellt att testa en sådan funktion. Jag lämnade häromdagen in bilen på en AC-service där jag fick tråkiga nyheter från mekanikern att kondensorn i luftkonditioneringen har ett läckage samt att kompressorn inte låter som den ska, både behöver bytas till en kostnad om 17000:- vilket motsvarar halva bilens köpeskilling. Mekaniken var övertygad om att dessa fel uppkommit en längre tid tillbaka, innan köpetillfället, och att säljaren måste vetat om detta då säljaren uteslutit att nämna denna funktion i objektbeskrivningen på Blocket. Jag förmodar att jag får skylla mig själv och lära mig av mitt misstag att missa skriva ett Köpekontrakt, men har jag några möjligheter/rättigheter att få ersättning/kompensation från säljaren i denna situation?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du köpt en begagnad bil av en privatperson varpå det senare framkommit att luftkonditioneringen inte fungerar på önskvärt sätt.

Min uppfattning är att alltså försäljningen skett mellan två privatpersoner. Därmed återfinns de rättsliga utgångspunkterna för denna situation i köplagen (KöpL). Om en privatperson köper en bil från en näringsidkare så aktualiseras ett annat regelverk. Men i detta fall verkar det vara en köprättslig situation mellan två privatpersoner, vilket gör att köplagen som sagt blir tillämplig. Köplagen är dispositiv, vilket innebär att om ni som avtalsparter kommit överens om något annat än det som anges i lagen, så är det de som kommer att gälla (3 § KöpL). I besvarandet av frågeställningen utgår jag därmed från KöpL.

Fel i varan

Varan ska i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Om det inte följer av avtalet är varan också att ses som felaktig om den inte kan användas för det avsedda ändamålet. Varan är även felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet (17 § KöpL).

Köparens undersökningsplikt

Köparen får inte som fel åberopa vad hen måste antas ha känt till vid köpet. En köpare kan inte heller åberopa ett fel som hen hade märkt av genom att undersöka bilen. Detta gäller dock inte om säljaren handlat i strid mot tro och heder, exempelvis om säljaren vetat om att det föreligger ett fel men försökt dölja det från dig (20 § KöpL).

En köpare har en omfattande undersökningsplikt, detta gäller i synnerhet vid köp av begagnade bilar. Om man köper en väldigt gammal bil som är i oerhört dåligt skick kan förväntningarna inte vara alltför höga. Uppgifter som säljaren lämnat i samband med köpet kan också få betydelse för undersökningsplikten (18 § KöpL).

Föreligger det fel i varan i ditt fall?

Vad köparen haft fog att kunnat förutsätta vid köpet enligt (17 § KöpL) görs med beaktande av omständigheter i det enskilda fallet, dvs. med hänsyn till den aktuella bilen och dess egenskaper. I din bakgrundsinformation tolkar jag det som att köpeskillingen för bilen låg på 34.000 kronor. Du anger dock inte hur långt bilen har rullat, om ni vid tillfället för köpet diskuterade om luftkonditioneringen fungerade m.m.

När går ansvaret för fel över på köparen?

Huvudregeln vid köp av en begagnad bil är att ansvaret för fel går över i samband med varans avlämnande, det vill säga när köparen åker iväg med bilen (13 § KöpL). Detta innebär att huvudregeln är att säljaren inte är ansvarig att bistå med hjälp eller kompensation för fel som inträffat med bilen efter varans avlämnande. Det finns dock undantag till denna huvudregeln, vilket kommer redogöras för här nedan.

Säljaren kan däremot bli ansvarig för del som fanns redan vid riskövergången men som visade sig senare (21 § KöpL). Det som blir avgörande här är om felen fanns redan vid försäljningen. Din mekaniker anger att säljaren måste varit medveten om detta. Möjligtvis kan det vara så, men som huvudregel är det du som har bevisbördan om du hävdar att en viss omständighet föreligger.

Reklamation

Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid från det att han märkt eller borde ha märkt felet. Detta kallas reklamation. Om du inte redan gjort det, så rekommenderar jag dig att meddela säljaren om det som inträffat, så att kravet på reklamation är uppfyllt.

Sammanfattning och min bedömning av din situation

Min uppfattning är att bilens köpeskilling borde vara påverkande på vad du som köpare haft fog att kunnat förutsätta. När man köper en begagnad bil på blocket för en summa på 34.000 kronor så kan du som köpare inte ha anledning att tro att bilen är felfri, om inte annat avtalats mellan dig och din motpart. Att du valt att inte testa luftkonditioneringen, trots att det var kallt ute, kan innebära att du inte genomfört en erforderlig undersökning som kan krävas av dig i denna situation.

Utifrån din bakgrundsinformation, så är min bedömning att du inte bör ha rätt till några påföljder i detta läge. Detta förutsätter dock att säljaren inte agerat svekfullt och exempelvis varit medveten om att luftkonditioneringen inte fungerade men valde att gömma det från dig. Min rekommendation är dock att du reklamerar felet, dvs. meddelar säljaren det som inträffat och försöker nå en intern lösning. Om det inte går att enas, så återstår det slutligen en möjlighet för dig att stämma säljaren i domstol. Min rekommendation är dock att det inte bör göras i detta fall med hänsyn till de omständigheter som framförts i frågan.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Rijad Trubljanin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1424)
2021-10-26 Befintligt skick samt undersökning före och efter köpet enligt köplagen
2021-10-26 Sälja piratkopia, vad kan hända?
2021-10-11 Hävning av hundförsäljning
2021-10-10 Fel i vara som är köpt på Tradera

Alla besvarade frågor (96553)