Fel vid köp av begagnad bil

2021-06-07 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Köpte nyligen en bil av privatperson (lite mer än en vecka sedan) och allt verkade bra med bilen. Enligt annonsen var det enbart en spricka i rutan samt en framvagnsinställning som behövdes. När jag kommer hem med bilen (ca 8 mils biltur från där jag hämtade bilen) upptäcker jag att den läcker olja. Detta är något som inte säljaren påpekat och han hävdar att han inte kände till felet, har svårt att tro detta dock. Nu har vi kollat på verkstad och det kommer bli en stor kostnad. Min fråga är om oljeläckage är något som jag borde ha insett då jag som köpare har undersökningsplikt? Och vad kan jag som köpare göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att du köpte en bil av en privatperson varpå du efter färden hemåt upptäckt att bilen läcker olja. Min uppfattning är att du undrar huruvida oljeläckaget är något som du borde upptäckt och vad du som köpare kan göra i denna situation.

Allmänt om tillämplig lag

Av din bakgrundsinformation tolkar jag det som att köpet skett mellan två privatpersoner. Därmed kommer köplagen (KöpL) att vara tillämplig på situationen. Köplagen är dispositiv, vilket innebär att parterna kan komma överens om att avtala om att lagen inte ska vara tillämplig på köpet (3 § KöpL). Har parterna dock inte avtalat något om detta, vilket jag tolkar är situationen i ditt fall, så kommer KöpL att träda in och vara tillämplig.

Fel i varan

Varan ska i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Om det inte följer av avtalet är varan också att ses som felaktig om den inte kan användas för det avsedda ändamålet. Varan är även felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet (17 § KöpL).

Köparens undersökningsplikt

Köparen får inte som fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet, detta är en självklarhet på de viset att köparen inte får åberopa fel beträffande uppgifter som hen visste fanns vid köpet. En köpare kan inte heller åberopa ett fel som hen hade märkt av genom att undersöka bilen. Detta gäller dock inte om säljaren handlat i strid mot tro och heder, ex. om säljaren vetat om att det föreligger ett fel men försökt dölja det från dig (20 § KöpL).

Min uppfattning är att köpare har en omfattande undersökningsplikt, detta gäller i synnerhet vid köp av begagnade bilar. Om man köper en väldigt gammal bil som är i oerhört dåligt skick kan förväntningarna inte vara alltför höga. Uppgifter som säljaren lämnat i samband med köpet kan också få betydelse för undersökningsplikten (18 § KöpL).

Reklamation

Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid från det att han märkt eller borde ha märkt felet. Det är detta som kallas reklamation (32 § KöpL).


Min bedömning av din situation

Det går inte att ge ett helt säkert svar om det föreligger fel i varan i ditt fall då det saknas detaljerad information beträffande ex. bilens ålder, miltal, priset du betalat för den m.m. Undersökningsplikten torde vara omfattande som köpare, i synnerhet vid köp av begagnade bilar. Din undersökningsplikt står i avvägning med säljarens upplysningsplikt. Om du exempelvis frågat om bilen läcker olja, och säljaren gett ett nekande svar, så är det vanligen så att säljaren ansvarar om det visar sig att bilen är mer felaktig än vad hen angett, det kan dock i praktiken uppstå en bevisfråga. Min uppfattning är att det vanligen kan krävas att en potentiell köpare provkör bilen och genomför en omsorgsfull undersökning av bilen för att undersökningsplikten ska kunna anses vara fullgjord.

Utifrån din bakgrundsinformation, så är min bedömning att det kan vara tveksamt om du har rätt att åberopa fel i bilen. Vid köp av begagnade bilar så bör man som köpare vara uppmärksam att det kan finnas brister, i synnerhet vid köp av äldre bilar. Undersökningen av en bil vid ett potentiellt köp bör göras med noggrannhet, dvs. man bör undersöka varan ganska omfattande, på de viset slipper man en ev. tvist. Om det är så att säljaren uppmanat dig att exempelvis kolla under bilen, men du ignorerat en sådan uppmaning, så är det vanligen köparen som står risken om det finns upptäckbara fel. Om oljeläckaget är sådant att du inte hade kunnat upptäcka det även genom en noggrann undersökning, så är felet dolt och då är det säljaren som ska svara för ev. påföljder, ex. kostnader för reparation. Det du dock måste kunna visa på är att felet, dvs. oljeläckaget, fanns innan du genomförde köpet. Är det så att säljaren var medveten om att bilen läcker olja, men valde att inte säga detta, så kan bedömningen bli annorlunda, på ett sätt som är till din fördel.

Mina råd till dig

Mitt råd är att du kontaktar säljaren igen och försöker hitta en gemensam lösning på problemet (självklart den mest optimala situationen). Om säljaren fortfarande inte vill samverka, så återstår alternativet att stämma säljaren. Detta görs i den domstol som tillhör den ort säljaren är folkbokförd (10 kap. 1 § RB). Det är dock viktigt att poängtera i detta fall, att det är den som stämmer som har bevisbördan att det är på de viset som hen framhäver. Du måste alltså i domstol kunna styrka att det är fel på varan och att detta inte är något som du borde ha upptäckt vid undersökningen av bilen.

Skulle det vara så att du vill skriva en stämningsansökan så görs detta via Sveriges Domstolars hemsida. Detta är dock inget jag rekommenderar att man gör i första hand, då det både är tidskrävande och dyrt att driva en process i domstol.

Det är dock, som jag framförde ovan, inte självklart att du har rätt till ersättning för oljeläckaget. Situationen måste bedömas med hänsyn till de enskilda omständigheterna.

Jag råder dig även att kontakta våra biträdande jurister för ytterligare rådgivning, de kan ge dig djupare vägledning i detta och företräda dig i domstol om du skulle vilja ta ärendet dit.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Rijad Trubljanin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1444)
2021-12-04 Prishöjning efter träffat avtal
2021-12-04 Vad händer då en köpare upptäcker fel på vara efter riskövergången?
2021-11-30 Får jag häva köpet på grund av försening?
2021-11-30 Risken för varan vid transport

Alla besvarade frågor (97711)