FrågaKÖPRÄTTKöplagen31/10/2020

Fel som köpare orsakat i efterhand?

Jag har sålt en båt med motor för 70000. köparen har provkört ,godkänt, skrivit på kontrakt, betalat hämtat. Köpare var upplyst om att motorn som är en 2-taktare hade separat oljetank. Senare samma kväll/natt lämnar han tillbaka båten då motorn plötsligt stannat. Jag vill då lämna in den för undersökning för att veta att det inte berodde på ett handhavande fel. Får tid för detta en torsdag men redan på tisdag samma vecka hämtar köparen igen båten en gång till. 1 månad senare meddelar han mig att han vill häva köpet pga. att hans mekaniker upptäckt att slangar har kapats och pluggats till den separata oljetanken och att 1 cylinder hade dålig komp. Jag hävdar att det måste uppkommit efter köparen hämtat den eftersom jag inte skulle ha intresse av att kapa dessa slangar eller på annat vis ändra konstruktionen, misstänker därmed att efter detta misslyckade försök har motorn gått för varm eftersom den inte fått smörjning på rätt sätt. Vi har försökt med viss förlikning men han godtar inte mitt förslag på 14000 i ersättning för allt för ett, utan vill ha minst 20000 han vill nu dra detta till tingsrätt. Hur går jag vidare? För mig känns det inte bra att ersätta honom överhuvudtaget för skader han orsakat själv. Köparen stöder sig på att han i första läget återlämnade den inom skälig tid och hävdar att felet fanns innan köp. och han vill nu att jag ska bevisa att skadan inte fanns innan köp. kan jag vidhålla tidigare förlikningsförslag och få slut på denna kohandel?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån din fråga förutsätter jag att detta är ett köp mellan två privatpersoner, i annat fall om det är ett köp mellan en privatperson och en näringsidkare (företag) ska Konsumentköplagen tillämpas. Mitt korta svar på din fråga är att köparen inte kan åberopa att fel föreligger i varan som denne måste antas känt till vid köpet, vidare kan inte köparen åberopa fel i vara om felen i fråga uppkommit efter tidpunkten för avlämnandet (riskövergången).

Frågor gällande köp mellan privatpersoner regleras i Köplagen (KöpL).

Vad gäller vid fel på varan?

Vid ett köp mellan två privatpersoner är det avtalet som sätter grund till vad som gäller mellan köparen och säljaren, det vill säga att det är fritt att avtala om vad som helst, 3 § KöpL. Detta innebär att säljaren kan avtala om att sälja varan i befintligt skick och att som köpare får man då förvänta sig att varan inte är helt felfri.

Vid ett köp föreligger det fel i varan om varan inte stämmer överens med avtalet. Alltså är det fråga om avtalet stämmer överens med varans art, mängd, kvalitet och andra egenskaper. Om varan avviker från avtalet anses det föreligga ett fel i varan, 17 § första stycket KöpL. Vidare föreligger det fel i varan om säljaren har lämnat felaktiga uppgifter gällande varans beskaffenhet och användning i marknadsföringen av varan som kan inverkat på köpet, 18 § första stycket KöpL. Sammanfattningsvis föreligger det inte något fel i varan om parterna har avtalat om att varan är i viss beskaffenhet eller saknar vissa egenskaper, vidare kan det inte hävdas att fel föreligger om uppgifterna i marknadsföringen inte är falska och inte vilseledande.

Om en vara säljs i befintligt skick genom att säljaren anger ett speciellt fel i varan eller uttrycker att varan säljs i "befintligt skick", innebär detta att säljaren friskriver sig från ansvar för felet. Däremot finns det undantag som anger att det föreligger fel i varan trotts att varan sålts i befintligt skick. Undantagen är följande;1.Om säljaren lämnat felaktiga uppgifter gällande varans beskaffenhet och användning som kan antas ha inverkat på köpet.2.Om säljaren underlåtit sig att upplysa köparen om varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller3.Om varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.

Gällande tredje punkten innebär det att köparen måste inse att varan är i väsentligt sämre skick än vad denne kunnat förutsätta, 19 § KöpL.

Vad har köparen för skyldigheter innan köpet?

Säljaren får inte åberopa att ett fel föreligger som denne måste ha känt till. Detta innebär att om en köpare är medveten om att en vara är behäftad med fel kan denne i efterhand inte åberopa att det föreligger fel i varan. Om köparen har undersökt varan får denne heller inte åberopa fel som han borde känt till vid undersökningen 20 § KöpL. Vidare ska även frågan om varan är felaktig bedömas utifrån tidpunkten då risken går över på köparen. Säljaren ska därmed stå för fel som funnits vid tidpunkten då risken övergått på köparen, 21 § KöpL. Risken för varan övergår på köparen då varan avlämnats enligt avtal, 13 § KöpL, antingen då varan hämtats eller transporterats, 6 och 7 §§ KöpL.

Vilka påföljder kan bli aktuella vid fel i vara?

Om varan är felaktig och det inte beror på köparen eller något förhållande på dennes sida får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd, 30 § KöpL. Efter att varan avlämnats ska köparen undersöka varan samt reklamera fel om sådant föreligger, 31 och 32 §§ KöpL. Om köparen kräver att säljaren ska avhjälpa felet, bör säljaren göra detta utan kostnad för köparen om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren, 34 § KöpL. Även om köparen inte kräver det har säljaren rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans, om detta kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen. Om avhjälpande inte kommer i fråga eller sker inom skälig tid efter reklamationen, får köparen kräva prisavdrag beräknat utifrån skillnaden mellan varans värde i felfritt skick och i felaktigt skick. Prisavdraget får inte avse mer än det ovan framförda, 37 och 38 §§ KöpL.

Sammanfattning och råd

Utifrån din fråga förutsätter jag att detta är ett köp mellan två privatpersoner. Köparen har i detta fall köp en båt med motor av dig. Köparen har hämtat båten och vid upphämtningen/provkörningen såg inte köparen något fel i varan. Köparen har därefter lämnat tillbaka båten eftersom det ansågs föreligga fel i båten, varpå du ville undersöka om fel förelåg. Jag förmodar att köparen härefter ångrat sig och vill ha tillbaka båten utan att du felsöker eller avhjälper om fel föreligger. Efter en månad hävdar köpare återigen att fel föreligger då kompressionen i cyl. 1 är dålig samt att slangar till den separata oljetanken är kapade och pluggade.

I detta fall är min bedömning att när köparen första gången lämnat tillbaka båten för att få felet avhjälpt men fort därefter hämtat båten igen, inneburit att köparen är medveten om felet och inte velat fått felet åtgärdat samt har även du som säljare rätt att åtgärda felet på egen bekostnad. I detta fall kan man hävda att köparen inte har rätt att åberopa att fel föreligger som denne måste antas ha känt till vid köpet både vid avlämnandet/provkörningen men också vid det tillfälle då köparen hämtar båten innan felet är avhjälpt. I det andra fallet då köparen efter 1 månad reklamerar att slangar kapats och att komp. är dålig i en av cylindrarna kan man inte fastställa om felet fanns innan eller efter att varan lämnats till köparen. Däremot är det i min bedömning fallet att köparen bort sett att slangar var kapade och pluggade vid provkörningen/avlämnandet samt vid återlämnandet av båten, av denna anledning anser jag inte att köparen har rätt att åberopa felet eftersom det möjligen är köparen som orsakat dessa fel.

Slutligen bör även frågan om förlikning och ersättning beröras. I detta fall har ni i egenskap av säljare erbjudit ett förlikningsavtal som är i min uppfattning en skönsmässig bedömning. Skillnad är däremot om köparen begär prisnedsättning som denne har rätt till, om som nämnt ovan - säljaren inte avhjälper felet utan väsentlig olägenhet för köparen. Vid prisnedsättning ska som nämnt ovan avdraget bestämmas utifrån skillnaden mellan varans felfria och felaktiga skick. I detta fall är det i min bedömning fråga om enklare fel som inte bör uppgå till högre summor som angivna i förlikningsförslaget.

Ifall ni vill anlita en jurist för att ta ärendet vidare kan ni göra det hos Lawline, i sådana fall är det bara att höra av sig till mig på Arian.Shadmehr@lawline.se så återkommer jag med en offert. Om det skulle uppstå ytterligare frågor eller funderingar är ni också välkomna att höra av dig där.

Arian ShadmehrRådgivare
Hittade du inte det du sökte?