Fel på motorbåt, försäljning via förmedlingsföretag till tysk köpare

Jag har tecknat förmedlingsuppdrag med ett båtförmedlingsföretag (2018-06-01) att med ensamrätt förmedla försäljning av min motorbåt Windy 43 av årsmodell 2006. Förmedlaren hittade en köpare i Tyskland genom annonsering på internet och ett försäljningsavtal upprättades mellan mig /Säljare/ och tysken /Köpare/. Likvid erlades från Köparen direkt till Säljaren.

Leverans skedde den 2018-07-06 efter att full betalning (2,7 MKR) erlagts och båten går nu på floden Rhen. Köparen har den 21 augusti anmärkt till förmedlaren att han "märkt att båda motorerna går varma och att efter konsultation med verkstad det antytts att värmeväxlarna är kalkade och att dessa behöver demonteras och rengöras för att få riktig kylning på motorerna och undvika varmgång." Enligt förmedlaren är detta alls inte ovanligt och tillståndet upptäcks först när det hastigt uppkommer. Förmedlaren informerar mig om att då de följer Konsumentköplagen så är detta med "stor sannolikhet" att betrakta som ett ursprungligt/dolt fel och att Köparen har rätt att kräva att jag som Säljaren skall stå kostnaden för åtgärdande. (Uppskattad kostnad ca 25000kr eller däröver).

Jag söker klarhet i om ansvaret vilar på mig att svara för åtgärdandet. Jag tycker att det faller under slitage mer än under begreppet fel. Båten är trots allt 12 år gammal och köparen skall med fog kunna förutsätta att detta kan uppstå och betraktas som slitage underhåll.

Lawline svarar

Den köpta varan ska vara av sådan beskaffenhet som konsumenten med fog har kunnat förutsätta. Det innebär till en början bl.a. att varans kvalitet ska stämma överens med vad som följer av avtalet. Vidare ska den också bl.a. stämma överens med den beskrivning som säljaren har lämnat om den eller sådana uppgifter som har lämnats om varans egenskaper eller användning. Avviker varan från den angivna standarden är den felaktig (16 § konsumentköplagen).

Frågan om varan är felaktig ska bedömas med hänsyn till varans beskaffenhet när den avlämnades. Säljaren ansvarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare. Fel som visar sig inom sex månader efter den avgörande tidpunkten ska antas ha förelegat vid säljtillfället (20–20 a §§ konsumentköplagen).

Om köparen över huvud taget inte undersöker varan kan detta få betydelse för vilken standard som han eller hon med fog har kunnat förutsätta att varan ska ha, och därmed för vad som ska anses utgöra fel. Hänsyn ska tas till köparens erfarenhet av båtar och om han i så fall borde ha förstått betydelsen av en avvikelse som visar sig vid undersökningen (NJA 2015 s. 233). Undersökning av varan krävs dock inte och det påverkar inte köparens rätt i påtaglig mening vid konsumentköp.

Vid köp av begagnade varor gäller att köparens befogade förväntningar på varans beskaffenhet bestäms främst av varans ålder, tidigare användning och pris. Vidare måste en distinktion göras mellan fel och vad som utgör normalt slitage på varan. Brister som uppstår till följd av normalt slitage utgör inte något fel som medför köprättsligt ansvar för säljaren. Har varan sålts i "befintligt skick" eller med liknande allmänt förbehåll gäller som allmän utgångspunkt att de köparens förväntningar på varan bör dämpas, dvs. han kan inte ställa lika höga krav vid eventuellt fel som visar sig. Högsta domstolen har uttalat att förväntningarna på en fem år gammal båt som säljs med villkor om befintligt skick måste ställas relativt lågt om inte priset skulle vara nära nypriset för båten (738 000 kr nypris och såldes för 615 000 kr, ansågs inte vara nära nypriset). Det förhållandet att båten hade varit i bruk under fem år måste innebära att köparen får räkna med en del smärre brister, t.ex. i ventiler och rutor, samt rostangrepp och mögel och behov av fastsättning av detaljer (Hovrätten för Västra Sverige den 1 mars 2013 i mål nr T 1485–12).

Bevisbördan för faktiskt fel i en köpt vara ligger som utgångspunkt på köparen (Högsta domstolens avgörande NJA 2013 s. 524 p. 5). Utgångspunkten är att den som har bevisbördan måste styrka eller visa att en viss omständighet föreligger (NJA 2015 s. 233). Beviskravet måste dock i vissa fall justeras om det visar sig vara svårt för köparen att säkra bevisning, bl.a. med hänsyn till vad som kan förväntas av honom. Det har ansetts tillräckligt att köparens förklaring framstår som klart mera sannolik än säljarens (NJA 1991 s. 481).

För att köparen ska få åberopa att varan är felaktig krävs att han eller hon reklamerar felet i inom skälig tid, dvs. upp till två månader från det att han fick kännedom om felet (23 § konsumentköplagen). Reklamation har skett i rätt tid.

Köparen har rätt att göra gällande fel i båten (betyder inte att han har rätt i sak). Han kan kräva antingen dig eller förmedlaren på hela kravet. Om förmedlaren betalar hela anspråket, kan denne vända sig till dig och kräva beloppet. För att du ska bli betalningsskyldig krävs dock att felen i båten kan styrkas. En jurist kan normalt inte svara på om det aktuella påstådda felet faktiskt utgör ett fel i köprättslig mening. Man använder sig nästan alltid av besiktningsutlåtanden eller liknande vid just felbedömningen i domstol.

Ovan har du fått vägledning i hur bedömningen går till. Båtens ålder, skick, pris och köparens kunskaper om båtar tillmäts stor betydelse. Notera även att det är köparen som faktiskt måste bevisa att det är fel på båten och att köparen inte kunde förvänta sig att en sådan gammal båt bör vara behäftad med ett sådant fel. Närmare besked kan jag tyvärr inte lämna.

Ett problem för dig kan vara att du ses som ett företag och köparen som en konsument på grund av att du har använt dig av en förmedlare. Beroende på vad ni har angett i ert köpekontrakt, kan köparen har möjligheten att stämma dig inför tysk domstol. I sådant fall bör du få till ett fort avslut på detta om det inte rör sig om mycket mer än 25 000 kr. Hör gärna av dig om du vill att Lawline ska ta en närmare titt på ärendet och företräda dig gentemot säljaren för att försöka lösa detta innan det går till domstol så kan vi prata pris och uppdrag.

/Soroosh Parsa / soroosh.parsa@lawline.se

Soroosh ParsaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo